คำศัพท์ตัวเลข 1-10

คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล รวมคำศัพท์หมวดต่างๆ คำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่คำศัพท์คำอ่านคำแปล
1numberนั๊มเบอะหมายเลข
2oneวันหนึ่ง
3twoทูสอง
4threeธรีสาม
5fourฟอสี่
6fiveไฟฝห้า
7sixซิกซหก
8sevenเซ๊เว็นเจ็ด
9eightเอทแปด
10nineไนนเก้า
11tenเท็นสิบ

ทำแบบฝึกหัด คำศัพท์ตัวเลข 1-10

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *