นับเลข1-1,000,000,000 ภาษาอังกฤษ

สูตรการนับ 1-1,000,000,000 ภาษาอังกฤษ

หลังจากที่เข้าใจ ตารางการนับ 1-100  ภาษาอังกฤษ  บทความนี้จะนำเสนอการนับจำนวนที่เพิ่มกว่าเดิมหลายเท่าว่ามันอ่านยังไงเขียนยังไง ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษที่ได้กำหนดไว้

1-10000ภาษาอังกฤษ

1 one วัน first เฟิร์สทฺ
2 two ทู second เซค เคินดฺ
3 three ธรี third เธิร์ด
4 four ฟอร์ forth ฟอร์ธ
5 five ไฟว fifth ฟิฟธฺ
6 six ซิคซฺ sixth ซิคซฺ
7 seven เซฟวฺ เวิน seventh เซฟวฺ เวินธฺ
8 eight เอท eighth เอทธฺ
9 nine ไนน ninth ไนธฺ
10 ten เท็น tenth เท็นธฺ
11 eleven อิเล็ฟเวิน eleventh อิเล็ฟว เวินธฺ
12 twelve ทเวลฟฺ twelfth ทเวลฟ์ธ
13 thirteen เธอร์ทีน thirteenth เธอร์ทีนธฺ
14 fourteen ฟอร์ทีน fourteenth ฟอร์ทีนธฺ
15 fifteen ฟิฟทีน fifteenth ฟิฟทีนธฺ
16 sixteen ซิคซฺทีน sixteenth ซิคซฺทีนธฺ
17 seventeen เซฟวฺเวินทีน seventeenth เซฟวฺเวินทีนธฺ
18 eighteen เอททีน eighteenth เอททีนธฺ
19 nineteen ไนนทีน nineteenth ไนนทีนธฺ
20 twenty ทเวน ที twentieth ทเวน ทิเอ็ธ
21 twenty-one ทเวน ทีวัน twenty-first ทเวน ที เฟิร์สทฺ
22 twenty-two ทเวน ที ทู twenty-second ทเวน ที เซค เคินดฺ
23 twenty-three ทเวน ที ธรี twenty-third ทเวน ที เธิร์ด
24 twenty-four ทเวน ที โฟร์ twenty-forth ทเวน ที ฟอร์ธ
25 twenty-five ทเวน ที ไฟว twenty-fifth ทเวน ที ฟิฟธฺ
26 twenty-six ทเวน ที ซิคซฺ twenty-sixth ทเวน ที ซิคซฺ
27 twenty-seven ทเวน ที เซฟวฺเวิน twenty-seventh ทเวน ที เซฟวฺ เวินธฺ
28 twenty-eight ทเวน ที เอท twenty-eighth ทเวน ที เอทธฺ
29 twenty-nine ทเวน ที ไนน twenty-ninth ทเวน ที ไนธฺ
30 thirty เธอร์ที thirtieth เธอร์ทีธ
40 forty ฟอร์ที fortieth ฟอร์ทิเอ็ธ
50 fifty ฟิฟ ที fiftieth ฟีฟทิเอ็ธ
60 sixty ซิคซิ ที sixtieth ซิคซิ ทิเอ็ธ
70 seventy เซฟวฺ เวินที seventieth เซฟวฺ เวินทิเอ็ธ
80 eighty เอทที eightieth เอททิเอ็ธ
90 ninety ไนนที ninetieth ไนนทิเอ็ธ
100 one hundred วัน ฮัน เดร็ด one hundredth วัน ฮัน เดร็ดธฺ
101 one hundred and one วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ วัน one hundred and first
วัน ฮัน เดร็ด แอนด์ เฟิร์สทฺ
200 two hundred ทู ฮัน เดร็ด two hundredth ทู ฮัน เดร็ดธฺ
1000 one thousand วัน เธาเซินดฺ one thousandth วัน เธาเซินธฺ
10,000 ten thousand เท็น เธาเซินดฺ ten thousandth เท็น เธาเซินธฺ
100,000 one hundred thousand วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินดฺ one hundred thousandth วัน ฮัน เดร็ด เธาเซินธฺ
1,000,000 one million วัน มิลเลียน one millionth วัน มิลเลียนธฺ
10,000,000 ten million เท็น มิลเลียน ten millionth เท็น มิลเลียนธฺ
100,000,000 one hundred million วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียน one hundred millionth วัน ฮัน เดร็ด มิลเลียนธฺ
1,000,000,000 one billion วัน บิลเลียน one billionth วัน บิลเลียนธฺ

 

ภาษาอังกฤษ ฝึกบ่อยใช้บ่อยเท่าคล่องแล้วก็เป็นอัติโนมัติ อย่าลืมท่องศัพท์และฝึกออกเสียงบ่อยๆ