ภาษาอังกฤษ 20 คำ ที่คนไทยมักจะออกเสียงผิด

20 คำภาษาอังกฤษ ที่คนไทยมักจะออกเสียงผิด
1. Salmon = แซ้-เหมิ่น ไม่ใช่ แชว-ม่อนนน
2. Island = อ๊าย-เหลิ่นดฺ ไม่ใช่ ไอ๊ซฺ-แลนนน
3. Comment = ค้อม-เหม่นทฺ ไม่ใช่ คอม-เม้นนน
4. Inspiration = อิน-สเปอะ-เร้-เฉิ่น ไม่ใช่ อิน-สไป-เร-ชั่นนน
5. City = ซิ้-ถี่ ไม่ใช่ ซิ-ตี้
6. Nation = เน้-เฉิ่น ไม่ใช่ เน-ชั่นนน
7. Leopard = เล้พ-เผิ่รฺด ไม่ใช่ ลี-โอ-ปาร์ด/พาร์ด
8. Very = เฟ้-หรี่ ไม่ใช่ เว-รี่
9. Elephant = เอ๊ล-เหลอะ-เฝิ่นทฺ ไม่ใช่ อี-เล-เฟ่นนน
10. Singing = ซิ้ง-หงิ่ง ไม่ใช่ ซิง-กิ้งงง

สนทนา-ภาษาอังกฤษ
11. Singer = ซิ้ง-เหง่อรฺ ไม่ใช่ ซิง-เก้อออ
12. Error = แอ๊/เอ๊-เหร่อรฺ ไม่ใช่ เออ-เร่อออ
13. Headache = เฮ้ด-เอ่คฺ ไม่ใช่ เฮ้ช-เอ้ชชช
14. Iron = อ๊าย-เอิ่น ไม่ใช่ ไอ-ร่อนนน
15. Pencil = เพ้น-เสิ่ลฺ ไม่ใช่ เพน-ซิ่ววว
16. Temperature = เท้ม-เผรอะ-เฉ่อรฺ ไม่ใช่ เทม-เพอ-เร-เจ้อออ
17. Interesting = อิ๊น-เถร่สฺ-ติ่ง ไม่ใช่ อิน-เทอ-เร้ส-ติ้งงง
18. Different = ดิ๊ฟ-เฝริ่นทฺ ไม่ใช่ ดิบ-เฟอ-เร้นนน
19. School = สกูลฺ ไม่ใช่ สคูนนน
20. Development = ดิ-เฟ้ล-เหลิพ-เหมิ่นทฺ ไม่ใช่ เด้-เว-หลอบ-เม้นนน
คำเหล่านี้ผ่านการเช็ค IPA และ Stress มาแล้ว
เพียงพวกเราอ่านออกเสียงตามระบบวรรณยุกต์ไทย ก็จะได้เสียงที่ถูกต้องทันที