เทคนิคเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไรจะถามว่า Do you . . . ? และเมื่อไร Are you . . . ?

เมื่อไรจะถามว่า Do you . . . ?
และเมื่อไร Are you . . . ?

เวลาต้องการจะถามคำถาม
แบบ Yes/No Question
ของ Present Simple
และ Present Continuous

ลองศึกษาโครงสร้างต่อไปนี้ดูนะครับ
1) Do you + V1? (base form verb)

เช่น

Do you remember me? (remember = v1)
Do you understand? (understand = v1)

2) Are you + Adj./ N./ Prep./ Ving/ V3?

เช่น

Are you sure? (sure = Adj.)

Are you a teacher? (a teacher = N.)

Are you from England? (from = Prep.)

Are you listening to me?
(listening = V.ing)

Are you given lots of money to spend each day? (given = V3)

ขอให้เก่งภาษาอังกฤษกันทุกคน