เรียนประโยคภาษาอังกฤษ จาก พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒๕๓๐

“When you have the opportunity and you have work to do, you should do it wholeheartedly without needing to place any exceptions or conditions in the way as obstacles. People who can truly work, no matter what kind of work it is, can always succeed. The greater the interest, diligence, honesty and trustworthiness you have, the more this will help you experience success in your work.”

(Royal guidance given at the graduation ceremony
of the Institute of Technology and Vocational Education, July 2, 1987.)

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งขอแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐)