เรียนภาษาอังกฤษใส่ was หรือ were ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ใส่ was หรือ were ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1) I _______ in Canada last year.
2) They ______ at school last week.
3) Tom ________ at home yesterday.
4) He _______ happy.
5) Rob and Sam _______ Mary’s friends.
6) You _______ very busy on Friday.
7) We _______ in front of the supermarket.
8) I _______ in the library.
9) She __________ in Korea last month.
10) Jane and Ken _________ late for school.

was ใช้กับ ประธานที่เป็นเอกพจน์ เช่น I,He ,She
ส่วน were ใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ we,They คำยกเว้นคือ you  เรียนภาษาอังกฤษฟรี