เรียน ภาษาอังกฤษ วัน เดือน ในภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ยังไง

เรียน อ่าน เขียน  คำศัพท์ ภาษา อังกฤษ   วัน เดือน ปี  ฝึกอ่าน ฝึกเขียน จะช่วยให้จำได้และเข้าใจภาษาอังฤษได้ในเบื้องต้น ใช้เวลาไม่นาน ในกลุมคำศัพท์เหล่านี้
การบอกวันที่เป็นภาษาอังกฤษ 

1st first  เฟิร์สทฺ
2nd second  เซค เคินดฺ
3rd third  เธิร์ด
4th forth ฟอร์ธ
5th fifth ฟิฟธฺ
6th sixth ซิคซฺ
7th seventh  เซฟวฺ เวินธฺ
8th eighth  เอทธฺ
9th ninth  ไนธฺ
10th tenth  เท็นธฺ
11th eleventh อิเล็ฟว เวินธฺ
12th twelfth ทเวลฟ์ธ
13th thirteenth เธอร์ทีนธฺ
14th fourteenth ฟอร์ทีนธฺ
15th fifteenth   ฟิฟทีนธฺ
16th sixteenth ซิคซฺทีนธฺ
17th seventeenth   เซฟวฺเวินทีนธฺ
18th eighteenth เอททีนธฺ
19th nineteenth ไนนทีนธฺ
20th twentieth ทเวน ทิเอ็ธ
21st twenty-first   ทเวน ที เฟิร์สทฺ
22nd twenty-second ทเวน ที เซค เคินดฺ
23rd twenty-third  ทเวน ที   เธิร์ด
24th twenty-forth  ทเวน ที ฟอร์ธ
25th twenty-fifth  ทเวน ที   ฟิฟธฺ
26th twenty-sixth ทเวน ที ซิคซฺ
27th twenty-seventh ทเวน ที   เซฟวฺ เวินธฺ
28th twenty-eighth  ทเวน ที  เอทธฺ
29th twenty-ninth  ทเวน ที   ไนธฺ
30th thirtieth เธอร์ทีธ
31st thirty-first เธอร์ที เฟิร์สทฺ

 

 

 

Days of the Week

Monday มันเด วันจันทร์ Friday  ไฟร เด วันศุกร์
Tuesday ทิวซ เด วันอังคาร Saturday แซท เทอเด วันเสาร์
Wednesday เวนซ เด วันพุธ Sunday ซัน เด วันอาทิตย์
Thursday เธอซ เด วันพฤหัสบดี

 

 

 

Months of the Year

January  แจน ยัวรี มกราคม July จูไล กรกฏาคม
February เฟบ บรัวรี กุมภาพันธ์ August ออ กัสทฺ สิงหาคม
March มาร์ช มีนาคม September เซพเทม เบอะ กันยายน
April เอ พริล เมษายน October ออคโทเบอะ ตุลาคม
May เมย์ พฤษภาคม November   โนเวมเบอะ พฤศจิกายน
June จูน มิถุนายน December ดีเซม เบอะ ธันวาคม

 

 

Writing Dates

วิธีการเขียนวันที่มีหลายแบบในการเขียน

24th June 1998

24th June, 1998

24 June 1998

24 June, 1998

24.6.98 (U.K.)

6.24.98 (U.S.)

Speaking dates

การบอกวันที่

Month and Day May 14 May the sixteenth เมย์ เธอะ ซิคซฺทีนธฺ
หรือ The sixteenth of May เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ออฟ เมย์
หรือ May sixteenth เมย์ ซิคซฺทีนธฺ
Year 1994 nineteen ninety-four ไนนทีน ไนนทีฟอร์
1876 eighteen seventy-six เอททีน เซฟวฺ เวินทีซิคซฺ
Month Day and Year January 16, 1994 January the sixteenth, nineteen ninety-four

แจน ยัวรี เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ไนนทีน ไนนทีฟอร์

หรือ The sixteenth of January, nineteen ninety-four

เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ออฟ แจน ยัวรี ไนนทีน ไนนทีฟอร์

หรือ January sixteenth, nineteen ninety-four

แจน ยัวรี ซิคซฺทีนธฺ ไนนทีน ไนนทีฟอร์

ถ้ามี 0 คั่นกลาง ให้อ่านว่า “oh” (โอ) January 16, 1905

January the sixteenth, nineteen oh five

แจน ยัวรี เธอะ ซิคซฺทีนธฺ ไนนทีน โอ ไฟว

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
data Source:http://www.yindii.com/ref/dates.htm