แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษป.2Do you want…………….?

จงเติมประโยคภาษาอังกฤษ คำนี้Do you want…………….?ให้สมบูรณ์ตามภาพ

เช่นภาพ Apple  ต้องถามว่า Do you want an apple?

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ-ป.2-คำถามDo you want