แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 time of day

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 time of day ?  ลองดูตัวอย่างตามภาพเช่นประโยคแรก

Go to bed จะแต่งประโยคได้เป็น  ” Whed  do you go to bed?  I go to bed  at night.”

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ-ป.2-การแต่งประโยค