I think so. เรียนศัพท์ภาษาอังกฤษ

I think so. ไม่ได้หมายถึงว่า ฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกัน
หรือฉันคิดอย่างนั้น ที่จริงในกรณีที่เราเห็นด้วย
กับสิ่งที่เพื่อนของเราพูดก็ต้องใช้คำพูดว่า
I agree with you. (ไอ อะกรี วิth ยู) ฉันเห็นด้วยกับคุณ
หรือพูดสั้นๆ ง่ายๆ ว่า I agree. เฉยๆก็ได้
หรือเติม too ตอนท้าย I think so.
กลายเป็น I think so too. (ฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกัน)

"คนที่ประสบความสำเร็จ" พูดอังกฤษคล่องจนฝรั่งทึ่ง"

หรือเราอาจจะบอกว่า That’s true! หรือ Indeed! ซึ่งแปลว่า จริงด้วย
อีกคำพูดหนึ่งที่ใช้ในกรณีนี้ได้ก็คือ
I share your opinion.
ไอ เชเออร โยเออร อะพินเยิน
ฉันมีความคิดเห็นเดียวกันกับคุณ หรือฉันคิดอย่างนั้นเหมือนกัน
ส่วน I think so. เป็นคำพูดที่เราใช้เวลาที่เราไม่แน่ใจ
เทียบได้กับภาษาไทยว่า ฉันคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นละมั้ง
หรือคิดว่าอย่างนั้นแต่ไม่แน่ใจ เช่น
คน A: Is the bathroom this way?
ห้องน้ำอยู่ทางนี้ไหม
คน B: I think so.
คิดว่าแต่ไม่แน่ใจ/คิดว่าอยู่ทางนี้มั้ง
หรือถ้าคน B ตอบว่า I don’t think so.
ก็คือ คิดว่าไม่แต่ไม่แน่ใจ นะครับ