Possessive Adjective เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์2014

Possessive Adjective ประโยคที่แสดงความเป้นเจ้าของ
I = My 
He = His

possesive-Adjective

สำหรับ ใครที่ยังไม่เข้าPossessive Adjective  ลองดูจากภาพจะช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปเข้าใจอย่างถูกต้อง