แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3

แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 ตัวอย่างแบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 เลือกข้อที่ถูกต้อง แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.3 เลือกคำตอบภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจากตัวเลือกทั้งหมด 4 ข้อม การบ้านสำหรับเด็กปอ 3 ที่ใช้ออกข้อสอบสำหรับเด็กบ่อยๆ ข้อที่ 1. A : __________________. B : It’s a tiger. 1What is it? 2What are they? 3Who is she? 4Are they a tiger? เฉลยคำตอบ คือ ตัวเลือกที่1 ข้อที่ 1. A : __________________. B : It’s a tiger. ตัวเลือกที่ 1 : What […]