การใช้ THE คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆ

คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆ กับการใช้ THE
ภาษาอังกฤษ แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษที่นิยมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆ
เช่น การ ใช่ the กับ Proper noun ผิด

The George wil go to the England. แบบที่1

กับ

George wil go to the England. แบบที่ 2

แปล ยอร์ช จะ ไป ประเทศ อังกฤษ

อธิบาย สักนิดหน่อย กับ การใช้ the : ซึ่ง the จะต้องถูกนำไปใช้กับคำเหล่านี้ ได้แก่

แม่น้ำ(river)

ทะเล(sea)

มหาสมุทร(Ocean)

อ่าวเล็กๆ(bay)

อ่าวขนาดใหญ่*(Gulf)

ทิวเขา(mountain rang)

หมู่เก่าะ(group of is lands)

ประเทศ หรือ จังหวัด(countries or Province)

การใช้ THE  กับ Abstract noun ที่ผิด

เช่น

The bravery is great virtue.

กับ

Bravery is great virtue.   ซึ่ง Bravery is great virtue. ที่แปลว่า ความกล้าหาญเป็นคุณธรรมพิเศษ จะถูก ต้อง   Abstract noun ทุกคำเมื่อกล่าว ทั่วๆไป ไม่ต้องใช้ article  the นำหน้า แต่ถ้า เป็นการชี้เจาะจงต้องมี article the  นำ ตลอดเวลา เช่น

The bravery of  the Spartans was reknowned.
ความกล้าหาญของพวกสปาร์ตานเป็นที่โดงดัง

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *