Month: June 2021

  • Verb to be ภาษาอังกฤษใช้ยังไง

    เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ Verb to be Verb to be  คืออะไร Verb to be  มีอะไรบ้าง หลักการใช้ Verb to be   ♦ Verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ คำกริยาที่ชื่อว่า be ส่วนใหญ่จะเรียกชื่อโดยใช้คำว่า to นำหน้า เช่น to be, to do, to have, to go เป็นต้น คำว่า be เป็นคำรากศัพท์ (คำศัพท์เดิมๆที่ยังไม่เติมแต่งอะไร) แปลว่า เป็น อยู่ คือ หรือบางทีก็ไม่ต้องแปลก็ได้ เช่น I wan to be a doctor.…

  • การใช้ THE คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆ

    คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆ กับการใช้ THEภาษาอังกฤษ แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษที่นิยมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆเช่น การ ใช่ the กับ Proper noun ผิด The George wil go to the England. แบบที่1 กับ George wil go to the England. แบบที่ 2 แปล ยอร์ช จะ ไป ประเทศ อังกฤษ อธิบาย สักนิดหน่อย กับ การใช้ the : ซึ่ง the จะต้องถูกนำไปใช้กับคำเหล่านี้ ได้แก่ แม่น้ำ(river) ทะเล(sea) มหาสมุทร(Ocean) อ่าวเล็กๆ(bay) อ่าวขนาดใหญ่*(Gulf) ทิวเขา(mountain rang) หมู่เก่าะ(group of is…

  • ภาษาอังกฤษฝึกเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ 1-100 จำง่ายๆ

    เรียนเขียน 1-100ภาษาอังกฤษ1-100 numberเรียนภาษาอังกฤษฟรี ผ่านเว็บ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เขียน 1-10ภาษาอังกฤษ  English Number ค่อยฝึกฝนให้คล่องก็จำได้ได้โดยการฝึกเขียนที่ 1011-19ภาษาอังกฤษ 20-29ภาษาอังกฤษ 30-39ภาษาอังกฤษ 40-49ภาษาอังกฤษ 50-59ภาษาอังกฤษ 60-69ภาษาอังกฤษ 70-79ภาษาอังกฤษ 80-89ภาษาอังกฤษ 90-100ภาษาอังกฤษ + plus พลัส – minus ไมนัส x times (multiplied by) ไทม์ซฺ (มัลทิเพิล บาย) = equals อีควัลซฺ % percent เปอร์เซ็นต์