Month: July 2021

  • Tense ในภาษาอังกฤษ แบบสรุบเข้าใจง่ายๆ

    english4day มาสรุปรายละเอียดเรื่องTense ในภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษไม่ยาก แต่ต้องขยันทำความเข้าใจและมีความจำที่ดีจนกลายเป็นเคยชินเหมือนเป็นเจ้าของภาษา Tense โครงสร้าง tense ทั้ง 12 หลักการใช้tenseในสถานการณ์ต่างๆ Tenseความหมายของ Tense คือ รูปแบบของประโยคที่มีคำกริยา แสดงระบุเวลากำกับการกระทำในขณะที่พูดในการเรียนหลักภาษาแล้ว Tense คือ กาล (เวลา) โครงสร้าง tense ทั้ง 12 Tense ใหญ่ๆแค่ 3 เท่านั้นเอง แต่แยกย่อยออกอีก 4 จึงรวมกันได้ 12 tense Present Tense (ปัจจุบันกาล) กล่าวถึงเรื่องราวในปัจจุบัน Past Tense (อดีตกาล) กล่าวถึงเรื่องราวในอดีต Future Tense (อนาคตกาล) กล่าวถึงเรื่องราวในอนาคต PRESENT TENSEบอกเล่าเรื่องราวในปัจจุบันpresent simple tensePresent Simple Tenseโครงสร้าง: S. + V.1(s/es) หลักการใช้:…

  • ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

    เรียนรู้ประโยค คำศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จะต้องได้ใช้อย่างแน่นอน เพราะในสถานการณ์ที่ต้องพูดภาษาอังกฤษจริงๆ บางครั้งเราก็อาจจะนึก ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ออกEnglish4day ขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษจ๊ะ การทักทายภาษาอังกฤษ การถามทางภาษาอังกฤษ ถามราคาเป็นภาษาอังกฤษ การทักทายภาษาอังกฤษ ประโยคการทักทาย/แนะนำตัวในภาษาอังกฤษHello, my name is ‘….’. สวัสดีฉันชื่อ…. Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก How are you? คุณสบายดีไหม? Fine thanks, and you? ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ? I’m okay, thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ Where are you from? คุณมาจากไหน? I’m from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย What’s your job? คุณทำงานอะไร? How old are you?…