รู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆ

รวมคําศัพท์ภาษาอังกฤษคำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันคําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา รวมคำศัพท์หมวดต่างๆ

ตัวอย่างคำศัพท์ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆ 3500 คำพร้อมคำอ่าน และ ความหมาย 

คำศัพท์ คำอ่าน ความหมาย
abandon อะแบ๊นดั้น ปล่อย,ละทิ้ง
abdomen แอบโด๊เม็น ช่องท้องก
ability อะบิ๊ลิตี้ ความสามารถ
ablaze อะแบล๊ซฺ โชติช่วง
able เอ๊เบิ้ล สามารถ
abnormal แอบน๊อร์มอล ผิดปรกติ
aboard อะบ๊อร์ด บนเรือ,บนรถ,บนเครื่องบิน
abolish อะโบ๊ลิช เลิกล้ม
about อะเบ๊าท เกี่ยวกับ,ประมาณ,แถวๆ
above อะโบ๊ฝ เหนือ,สูงกว่า
abroad อะบร๊อด กว้าง,ต่างประเทศ
absent แอ๊บเซ่นท ขาด,ไม่อยู่
absolute แอ๊บโซลู้ท สัมบูรณ์,แท้จริง
absorb แอ๊บซ๊อร์บ ดูดซับ,รับเอาไว้
abstract แอ๊บสแทรคทฺ ไม่มีตัวตน
absurd แอ๊บเซิร์ท เหลวไหล,น่าขัน
abundant อะบั๊นแด้นท มากมาย,สมบูรณ์
abuse อะบิ๊วส ใช้ในทางที่ผิด,กล่าวร้าย,ทารุณ
academy อะคาเด๊มี่ วิชาการ,โรงเรียน
accelerate แอ๊คเซ้ลเลอเรท เร่ง
accept แอ๊คเซพท รับ,ยอมรับ
access แอ๊คเซส เข้าถึง
accessory แอ๊คเซสซอรี่ ส่วนเพิ่มเติม
accident แอ๊คซิเด็นท อุบัติเหตุ
acclaim แอ๊คเคลม ไชโย,โห่ร้อง
accommodate แอ๊คคอมโมเดท ทำให้เหมาะสม,สะดวก
accompany แอ๊คคอมพานี่ มากับ,ไปกับ
accomplish แอ๊คคอมผลิช ทำให้เสร็จลง
accord แอ๊คคอร์ด ตรงกัน,ต้องกัน
account แอ๊คเค้าท บัญชี,รับผิดชอบ
accumulate แอ๊คคิวมูเหลท สะสม
accurate แอ๊คคิวเหรท แน่นอน,เที่ยงตรง
accuse แอ๊คคิ้วส กล่าวหา
accustom แอ๊คคัสต้อม ฝึกให้เคยชิน
ache เอช ปวด
achieve อะชี้ฝ บรรลุ
acid เอ๊สิด กรด
acknowledge แอ๊คโนเหล็จ ยอมรับ,รับรอง
acme แอ๊คมี่ สูงสุด
acquire แอ๊คไควร์ ได้มา,เข้ายึด
acre เอ๊เค่อร์ 2.5 ไร่
across อะคร๊อส ข้าม
act แอ๊คท กระทำ,แสดง
actual แอ๊คช่วล ที่จริง,แท้จริง
adapt อะแด๊พท์ ดัดแปลง,ทำให้เหมาะ
add แอ๊ด เพิ่ม,บวก
addict แอ๊ดดิคท ติด(ยาเสพติด)
addition แอ๊ดดิชั่น เพิ่มเติม
address แอ๊ดเดรส ที่อยู่,กล่าวปราศัย,จัดการกับปัญหา
adequate แอ๊ดดีเควท เพียงพอ
adhere แอ๊ดเฮียร ติด
adjacent แอดจ๊าเซ่นท ประชิด,ใกล้เคียง
adjoin แอ๊ดจอย ติด
adjust แอ๊ดจัสท ปรับ,ปรับตั้ง
administrate แอ๊ดมินิเทรท บริหาร,ปกครอง,จัดการ
admire แอ๊ดไมร นับถือ,เลื่อมใส
admit แอ๊ดมิท รับเข้าไว้,ยอมรับ
adopt อะด๊อพท รับเอา,นำมาใช้
adrift อะดริ๊ฟท ลอยไป
adult อะดั๊ลท ผู้ใหญ่
advance แอดฝ๊านซ ก้าวหน้า
advantage แอดแฝ๊นเทจ ได้เปรียบ,เป็นประโยชน์
adventure แอดเฝ๊นเจ้อร์ ผจญภัย
adversary แอ๊ดเฝอร์ซารี่ เป็นปฏิปักษ์,ตรงกันข้าม
advertise แอ๊ดเฝอร์ไท้ส โฆษณา
advice แอดไฝ๊ซ์ แนะนำ
advocate แอ๊ดโฝเขท สนับสนุน,เป็นทนาย
aeon อี๊อ้อน ชั่วกัลปวสาน
aero- แอ๊โร่ อากาศ
aeroplane แอ๊โร่เพลน เครื่องบิน
affair แอฟแฟร์ เรื่อง,กิจธุระ
affect แอฟเฟค กระทบกระเทือน
affirm แอฟเฟิร์ม รับรอง,ยืนยัน
afford แอฟฟอร์ด สามารถมีได้
afraid อะเฟรด กลัว,เกรง
after แอ๊ฟเท่อร หลังจาก,ภายหลัง
again อะเกน อีกครั้ง
against อะเก้นสท แข่งกับ,สู้กับ,ต่อต้าน
age เอจ อายุ,แก่
agency เอ๊เจ็นซี่ ตัวแทน
agenda อะเจ๊นด้า วาระการประชุม
agent เอเจ้นท ผู้แทน
aggregate แอ๊กกรีเกท สรุป,ไหลไปรวมกัน
aggressive แอกเกร๊สสีฝ ก้าวร้าว,รุกราน
ago อะโก -มาแล้ว
agree อะกรี ตกลง,เห็นพ้อง
agriculture แอ๊กรีคัลเจ่อร์ เกษตรกรรม
ahead อะเฮด ข้างหน้า
aid เอด ช่วยเหลือ
aim เอม มุ่ง,มุ่งหมาย
ain’t เอ๊นท is not,are not ,am not
air แอร์ อากาศ
alarm อะลาร์ม เตือน,ปลุก
album อั๊ลบั้ม สมุดเก็บภาพ,แผ่นเสียง
alert อะเลิ้ร์ท เตรียมพร้อม,ระวังระไว
algebra อั๊ลจีบร้า พีชคณิต
alibi อั๊ลไลไบ ข้อแก้ตัว
alien เอ๊เลี่ยน แปลก,ต่างด้าว
align อะไลน อยู่ในเส้นตรง
alike อะไล้ค เหมือน
alive อะไล้ฝ มีชีวิตอยู่,กระปี้กระเป่า
alkali อั๊ลคาลาย ด่าง
all ออล ทั้งหมด
allege อัลลี๊จ กล่าวหา
allocate อั๊ลโลเขท แบ่งให้,กำหนด
allow อะลาว อนุญาต,ยอมให้
alloy อัลลอย เจือปน,ผสม
ally อัลลาย ผูกพัน,พันธมิตร
almost อ๊อลโมสท เกือบ
alone อะโลน คนเดียว,โดเดี่ยว
along อะลอง ตาม(ถนน),ร่วมด้วย
already ออลเร๊ดี้ มีอยู่แล้ว,เกิดขึ้นแล้ว
alright ออลไร๊ท ดีแล้ว
also อ๊อลโซ อีกด้วย,ด้วย
alter อั๊ลเท่อร์ แปลง
alternate อั๊ลเทอร์เหนท สลับกัน
although ออลโทร แม้ว่า
altitude อั๊ลทิจูด ระยะสูง
altogether ออลทูเก๊ทเทร่อ พร้อมกัน
always อ๊อลเวย์ส เสมอ
a.m. เอเอ็ม ก่อนเที่ยง
amateur อะเมเท่อร สมัครเล่น
amaze อะแม๊ซฺ ทำให้ประหลาดใจ
ambassador แอมบ๊าสซาเด้อร์ เอกอัคราชฑูต
ambition แอมบิ๊ชั่น ทะเยอทะยาน
ambulance แอ๊มบูแล้นซ์ รถพยาบาล
ambush แอ๊มบุช ซุ่มโจมตี
amen เอเมน สาธุ
amend อาเม็นด แก้ไข,แก้ตัว
amid เอมิด กลาง,ท่ามกลาง
amnesty แอ๊มเนสที่ นิรโทษกรรม
among อะมอง ในหมู่
amount อะเม๊าท รวมเป็นจำนวน
amplitude แอ๊มพลิจูด ความกว้างขวาง
amuse อะมิ๊วส ทำให้เพลิดเพลิน,ขบขัน
analogy อะน๊าโลจี้ อุปมา
analyse อ๊ะนาไล้ส วิเคราะห์
anatomy อะน๊าโทมี่ ร่างกาย
ancestor แอ๊นเซสเท่อร บรรพบุรุษ
anchor แอ๊งเค่อร์ สมอ
ancient แอ๊นเซี่ยนท โบราณ
and แอนด์ และ
angel แอ๊งเจล นางฟ้า
anger แอ๊งเก้อร โกรธ
angle แอ๊งเจิ้ล มุม
animal แอ๊นิมอล สัตว์
anniversary แอนิเฝ๊อร์ซารี่ วันครบรอบ
announce อะเน๊าซ ประกาศ
annoy แอนนอย รำคาญ
annual แอนน๊วล ประจำปี
another อะน๊าเทร่อร์ คนอื่น,อีกคนหนึ่ง
answer แอ๊นเซ่อร คำตอบ,ตอบ,ผลลัพธ์
ant แอ๊นท มด
anthem แอ๊นเทร่ม เพลงชาติ
anthology แอนโท๊โลจี้ โคลง,กาพย์,กลอน
anti- แอ๊นไท ต่อต้าน,ขัดขวาง
anticipate แอนทิ๊ซิเพท คาดล่วงหน้า
anticlockwise แอนไทคล๊อคไว้ส์ ทวนเข็มนาฬิกา
antique แอนที๊คว โบราณ
anxious แอ๊นเซียส ห่วงใย,กังวล
any เอ๊นี่ ใด,คนหนึ่งคนใด,บ้าง
apart อะพาร์ท แยกออกต่างหาก
apartheid อะพ๊าร์ไท้ด นโยบายเหยียดสีผิว
apology อะพ๊อโลจี้ ขอโทษ
appeal แอพพีล อุธรณ์,ร้องเรียน
appear แอพเพียร์ ปรากฏ
appetite แอ๊พเพไท้ท อยากอาหาร
applaud แอพพล้อด ปรบมือ,สรรเสริญ
apply แอ๊พพลาย ใช้ประโยชน์,สมัครงาน
appoint แอพพ๊อยท แต่งตั้ง
appraise แอพเพรส ประเมิน
appreciate แอพพรี๊ชิเอท ชอบ,ปลื้ม
apprehend แอพพรีเฮ็น เข้าใจ,ความเข้าใจ
approach แอพโพร๊ช เข้าใกล้,ทาบทาม,เข้าหา
appropriate แอพโพร๊พริเอท เหมาะ,สมควร
approve แอพพรู๊ฝ อนุมัติ
approximate แอพพร๊อกซิเหมท ประมาณ,ราวๆ
aqua อ๊าควา น้ำ
arc อ๊าร์ค ส่วนโค้งเป็นวงกลม
architect อ๊าร์ชิเถ็คท สถาปนิก
archives อ๊าร์ไค้ฝส ที่เก็บเอกสารสำคัญ
ardent อ๊าเด็นท อย่างแรงกล้า
area แอ๊เรีย พื้นที่
arena อารี๊น่า สนาม,สังเวียน
argue อ๊าร์กิว โต้,เถียง
arise อะไร๊ส ลุกขึ้น,เกิดขึ้น
arithmetic อะริ๊ทเมติค เลขคณิต
arm อาร์ม แขน,อาวุธ
aroma อะโร๊ม่า กลิ่นหอม
around อะราวนฺดฺ ล้อมรอบ
arrange อะเร๊นจ์ จัด,เตรียม,จัดการ
array อะเรย์ ขบวน,ทิวแถว
arrest อะเร๊สท จับกุม
arrive อะไร๊ฝ มาถึง
arrogant อ๊ะโรแก้นท หยิ่ง
arrow แอ๊โร่ ลูกธนู,ลูกศร
arson อ๊าร์ซั่น ลอบวางเพลิง
art อาร์ท ศิลปะ
article อ๊าร์ทิเคิ่ล มาตรา,บทความ
artificial อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล เทียม,ปลอม
as แอส เหมือน,ดังที่,ขณะที่
ash แอช เถ้าถ่าน
ashamed อะเชมดฺ ละอาย
ashore อะชอร์ ขึ้นฝั่ง
aside อะไซ๊ดฺ เลี่ยงไป
ask อาสคฺ ถาม,ขอร้อง
asleep อะสลี๊พ หลับ
aspect แอ๊สเพ็คท ลักษณะ,รูปร่าง
aspire แอสไพร์ ปารถนา
assassinate แอสซ๊าซิเหนท ลอบฆ่า
assault แอสซั๊ลท โจมตี
assemble แอสเซ๊มเบิ้ล รวบรวม,ประชุม
assent แอสเซ๊นท ยอมรับ
assess แอสเซ๊ส ประเมิน
asset แอ๊สเส็ท ทรัพย์สิน
assign แอสไซนฺ มอบหมาย
assist แอสซิ๊สท ช่วยเหลือ
associate แอสโซ๊ซิเอท เข้าร่วม,เกี่ยวเนื่อง
assume แอสซูม สมมุติ
assure แอสชัวร์ รับประกัน,แน่นอน
asylum อะไซ๊ลั่ม ที่ลี้ภัย
at แอ็ท ที่
athlete แอ๊ทลี๊ท นักกีฬา
atlas แอ๊ทลาส แผนที่
atmosphere แอ๊ทโมสเฟียรฺ บรรยากาศ
attach แอทแท๊ช แนบ,ผูกติด
attack แอทแท๊ค เข้าตี
attain แอทเทน บรรลุ
attempt แอทเท๊มพท พยายาม
attend แอทเท็นด ตั้งใจ,เอาใจใส่
attitude แอ๊ททิจูด ท่าที
attract แอทแทร็คท ดึงดูด
attribute แอ๊ททริบิ้วทฺ อ้างเหตุว่า
auction อ๊อคชั่น ประมูล
audience อ๊อเดี่ยนซ ผู้ชม,ผู้ฟัง
audit อ๊อดิท ตรวจสอบ
aunt อั๊นท ป้า
aura อ๊อร่า รัศมี
authentic ออเท๊นทิค แท้จริง
author อ๊อเธอร์ ผู้แต่ง
authority ออร์โท๊ริที่ เจ้าหน้าที่,อำนาจ
auto อ๊อโท่ รถยนต์
auto- อ๊อโท่ อัตโนมัติ
autumn อ๊อทั่มน ฤดูใบไม้ร่วง
auxiliary ออกซิ๊เลียรี่ ช่วย,เครื่องช่วย
avenue แอ๊ฝเฝนิว ถนน
average แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เฉลี่ย
aviation เอฝิเอ๊ชั่น การบิน
avoid อะฝอยด หลีกเลี่ยง
await อะเว๊ท คอย
awake อะเว้ค ตื่น,ปลุก
award อะหวอร์ด ตัดสิน
aware อะแวร์ รับรู้
away อะเวย์ ห่างไป
awe ออว์ เกรงขาม,หวาดเสียว
awhile อะวายลฺ สักครู่
axe แอ็กซ์ ขวาน,ตัด
axis แอ๊กซิส แกน
babe เบ้บ ทารก
baby เบ๊บี้ ทารก
bachelor แบ๊ชเชลเล่อร์ ปริญาตรี
back แบ็ค หลัง,กลับ,ถอยหลัง,ย้อนหลัง
bad แบ้ด เลว
worse เวิ๊ร์ส เลวกว่า
worst เวิ๊ร์สท เลวที่สุด
bag แบ๊ก ถุง,ห่อ
bail เบล ประกันตัว
bake เบ๊ก อบ
balance บ๊าล่านซ์ สมดุล,ถ่วงดุล
bald บาลดฺ หัวล้าน
bamboo แบมบู ไม้ไผ่
ban แบน ห้าม
band แบนด์ แถบ,วงดนตรี,หมู่พวก
bandit แบ๊นดิท โจร
bang แบง เสียงดังปัง
bank แบ๊งค ฝั่ง,กอง,ธนาคาร
bankrupt แบ๊งค-รัพทฺ ล้มละลาย
banner แบ๊นเน่อร์ ธง,ป้าย
banquet แบ๊งเควท การเลี้ยง,งานเลี้ยง
bar บาร์ ลูกกรง,ขวาง,ห้าม,บาร์
barber บ๊าเบอร์ ช่างตัดผม
bare แบร์ เปลือย
bargain บ๊าร์เก้น ต่อรอง
bark บาร์ค เห่า
barrel บ๊าร์เรล ถังไม้,158.89 ลิตร
barricade แบรริเขด ขวาง,กั้น
barrier แบ๊ริเอ้อร์ เครื่องกั้น,อุปสรรค
barter บ๊าร์เท่อร์ แลกเปลี่ยน
base เบส ฐาน,หลัก
basis เบ๊สิส เกณฑ์,ฐาน
basket บ๊าสเก็ต กระจาด,ตระกร้า
bat แบท ค้างคาว
bath บ๊าทร อาบน้ำ,ชำระ
battle แบ๊ทเทิ้ล รบ,ปะทะ
bay เบย์ อ่าว
bazaar บาซาร์ ตลาด
be บี เป็น,อยู่,คือ
beach บีช หาดทราย
beam บีม คาน
bean บีน ถั่ว
bear แบร์ แบกรับ,หมี
beard เบียร์ด เครา
beast บี๊สท สัตว์เดรัฐฉาน,ดุร้าย
beat บีท ตี,ทุบ
beauty บิ๊วที่ สวย,งาม
become บีคัม กลายมาเป็น
bed เบ๊ด เตียง
bee บี ผึ้ง
beef บี๊ฟ เนื้อวัว
before บีฟอร์ ก่อน,ต่อหน้า
beg เบ๊ก ขอร้อง,อ้อนวอน
beggar เบ๊กก้าร์ ขอทาน
begin บีกิน เริ่มต้น
behalf บีฮาล์ฟ ในนามของ
behave บีแฮฝ พฤติการณ์
behind บีฮายน์ ข้างหลัง
believe บีลี๊ฝ เชื่อ,ศรัทธา
bell เบลล์ ระฆัง,กระดิ่ง
belong บีลอง เป็นของ
beloved บีเลิ๊ฝ เป็นที่รัก
below บีโลว์ ต่ำกว่า,เบื้องใต้
belt เบ๊ลท์ เข็มขัด
bench เบ๊นช ม้านั่ง
beneath บีนี๊ทร ใต้,ต่ำกว่า
benefit เบ๊เนฝิต ประโยชน์
beside บีไซด์ ข้าง,นอกจาก
besiege บีซี๊จ ล้อม,กลุ้มรุม
best เบ๊สท์ ดีที่สุด
bestow บีโทว์ สละให้
bet เบ๊ท พนัน
betray บีเทรย์ ทรยศ
better เบ๊ทเท่อร์ ดีกว่า
between บีทะวีน ระหว่าง
beverage เบ๊ฝเวอร์เหรจ เครื่องดื่ม
beware บีแวร์ ระวัง
beyond บียอนด์ พ้น,โพ้น,เกิน,นอกจาก
bi- ไบ สอง
bias ไบ๊แอดส อคติ
bid บิด ให้ราคา,ประมูลราคา
big บิ๊ก ใหญ่
bill บิลล์ บัญชีรายการ,พรบ.,ตั๋วเงิน
billion บิ๊ลเลี่ยน พันล้าน
bio- ไบโอ ชีวะ
biography ไบโอ๊กราฟฟี่ ประวัติบุคคล
biology ไบโอ๊โลจี้ ชีววิทยา
bird เบิร์ด นก
birth เบริ๊ท เกิด
biscuit บิ๊สกิต ขนมปังกรอบ
bishop บิ๊ฉอพ พระในศาสนาคริสต์
bite ไบ้ท์ กัด
bitter บิ๊ทเท่อร์ ขม,ขมขื่น
bizarre บิซารร์ ประหลาด
black แบล๊ค ดำ
blackmail แบล๊คเมล ขู่กรรโชก
blade เบลด ใบมีด
blame เบลม ตำหนิ,โทษ
blank แบล๊งค เปล่า,ว่างเปล่า
blanket แบล๊งเค๊ท ผ้าห่ม
blast บลาสทํ ระเบิด
blaze เบลซ โชติช่วง
bleak บลี๊ค อ้างว้าง,เศร้า
blend เบลนดฺ ผสมผสาน
bless เบล๊ส ให้พร
blind ไบลนฺดฺ บอด
blink บลิ๊งค กระพริบตา
block บล๊อค กีดขวาง
blond บลอนด์ สีบลอนด์
blood บลัด เลือด,เลือดออก
bloom บลูม เบ่งบาน
blossom บล๊อสซั่ม แตกเนื้อหนุ่ม,ออกดอก
blow โบลว์ เป่า
blue บลู สีน้ำเงิน,สีฟ้า,เศร้า
blur เบลอร์ พร่า,มัว
board บอร์ด ไม้กระดาน,คณะกรรมการ
boat โบ๊ท เรือ
body บ๊อดี้ ร่างกาย,ทั้งตัว,ศพ
boil บอยลฺ ต้ม,เดือด
bold โบลดฺ เด่น,ชัด,อาจหาญ
bolt โบ๊ลทฺ สลัก,น๊อต
bomb บอมบฺ ระเบิด,กระหน่ำ
bond บอนดฺ ผูกมัด,พันธบัตร
bone โบน กระดูก,ก้าง
bonus โบ๊นัส รางวัลพิเศษ
book บุ๊ค หนังสือ,จอง
boom บูม เจริญ
boost บู๊สทฺ ส่งเสริม
boot บู๊ท รองเท้าหุ้มส้น
border บ๊อร์เด้อรฺ พรมแดน,ขอบ,ริม
bore บอรฺ เบื่อ
borrow บ๊อโร่ว กู้,ยืม
boss บ๊อสสฺ นาย,หัวหน้า
both โบทรฺ ทั้งสอง
bother บ๊อเทร่อรฺ รบกวน
bottle บ๊อทเทิ่ล ขวด
bottom บ๊อทท่อม ต่ำสุด,ก้น
bounce เบ๊าสฺ กระแทก
bound บาวนฺดฺ ขอบเขต
bow บาว คำนับ
bowl โบลว์ ชามกลม
box บ๊อกซฺ กล่อง,ชก
boycott บ๊อยขอททฺ คว่ำบาตร
brain เบรน สมอง
brake เบรค เบรค,ห้ามล้อ
branch บร๊านชฺ กิ่งก้าน,สาขา
brand แบรนดฺ ยี่ห้อ
brass บร๊าสสฺ ทองเหลือง
brave เบร๊ฝ กล้าหาญ
bread เบร้ด ขนมปังปอนด์
break เบร๊ค แตก,ทำลาย
breast บรี๊สทฺ หน้าอก
breath บรี๊ทฺรฺ หายใจ
breed บรีด เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์
breeze บร๊ซ ลมอ่อนๆ
bribe ไบรบํ สินบน
brick บริ๊ค อิฐ
bride ไบรดํ เจ้าสาว
bridge บริดจ สะพาน
brief บริ๊ฟ สรุปสั้นๆ
bright ไบร๊ท สว่าง,ฉลาด
brilliant บริ๊ลเลี่ยนทํ สุกใส,หลักแหลม
bring บริง พามา,นำมา
broad บรอด กว้าง
broker โบร๊คเค่อร์ นายหน้า
brother บร๊าเท่อรํ น้อง,พี่ชาย
brown บราวนํ สีน้ำตาล
brush บรัช แปรง,ปัด
bubble บั๊บเบิ้ล ฟอง
buck บั๊ค ดอลลาร์
bud บัด ตา(ที่จะโตเป็นกิ่งหรือดอก)
buddy บั๊ดดี้ เพื่อน
budget บั๊ดเจ๊ท งบประมาณ
buffer บั๊ฟเฟ่อร์ ปะทะไว้
buffet บุ๊ฟเฟ่ บุฟเฟ่
bug บั๊ก แมลง
build บิ้ลดํ สร้าง
bulb บั้ลบํ กระเปาะ
bulk บั๊ลคํ ขนาด,ใหญ่โต
bull บูลล วัว
bullet บัลเล่ กระสุน
bulletin บู๊เลทิน แถลงการณ์
bump บั๊มพํ ชน,กระแทก
bun บัน ขนมปังนุ่ม
bundle บั๊นเดิ้ล ห่อ
buoy บอย ทุ่น,ทำให้ลอย
burden เบ๊อรํเด้น ภาระ
bureaucrat บู๊โรแครท ข้าราชการ
burglar เบ๊อร์กล้ารํ ขโมย
burn เบิร์น เผา,ไหม้
burst เบิ๊ร์สท ระเบิด
bury เบ๊อรี่ ฝัง
bus บัส รถเมล์
bush บุช พุ่มไม้
busy บี๊ซี่ ยุ่ง,มีธุระ
but บั๊ท แต่
butter บั๊ทเท่อรํ เนย
butterfly บั๊ทเท่อรํฟลาย ผีเสื้อ
button บั๊ทท่อน ปุ่ม
buy บาย ซื้อ
by บาย ใกล้,โดย,ข้าง
bye-bye บ๊าย-บาย ลาก่อน
cab แค๊บ รถแท็กซี่
cabin เค๊บิ้น กระท่อม,ห้องนอนในเรือ
cabinet ค๊าบิเหน็ต คณะรัฐมนตรี,โต๊ะที่มีลิ้นชัก
cable เค๊เบิ้ล เชือก,สายไฟ
cadet คาเด็ท นักเรียนทหาร
café คาเฟ่ ร้านกาแฟ
cafeteria คาเฟที๊เรีย ร้านอาหาร
cage เค้จ กรง
cake เค้ก เค้ก
calculate แค๊ลคูเหลท คำนวณ
calendar แค๊เล็นด้ารํ ปฏิทิน
caliber แค๊ลิเบ้อรํ ระดับสติปัญญาความสามารถ
call คอลลํ ร้องเรียก
calm คาลํม สงบ
camel แค๊เมล อูฐ
camera แค๊เมร่า กล้อง
camouflage แค๊มเม่อฟล๊าจ พรางตัว
camp แค๊มพํ ที่พัก,พักแรม
campaign แคมเพน รณรงค์
campus แค๊มพัส วิทยาลัย
can แคน สามารถ ,กระป๋อง
canal คะแนล คลอง
cancel แค๊นเซิ้ล ยกเลิก
cancer แค๊นเซ่อร์ มะเร็ง
candidate แค๊นดิเดท ผู้สมัคร
candle แค๊นเดิ้ล เทียน
candy แค๊นดี้ ลูกกวาด
cane แคน อ้อย
cannon แค๊นน่อน ปืนใหญ่
canteen แคนทีน โรงอาหาร
canyon แค๊นย่อน หุบเขา
cap แค๊พ หมวก
capable แค๊พพะเบิ้ล สามารถ
cape เค้พ แหลม
capillary คะพิ๊ลารี่ หลอดที่มีรูเล็กๆ
capital แค๊พพิท่อล เมืองหลวง,เงินทุน
capsule แค๊พซูล แคปซูล
captain แค๊พเท่น ร้อยเอก,กัปตัน
caption แค๊พชั่น คำอธิบายภาพ
capture แค๊พเจ้อรํ จับได้,ยึดได้
car คารํ รถ
caravan คาราวาน ขบวนรถ
carbon ค๊าร์บ้อน ถ่าน,คาร์บอน
card ค้าร์ด ไพ่,นามบัตร
cardinal ค๊าร์ดินัล พระราชาคณะ
care แคร์ เอาใจใส่,ดูแล,รักษา
career แคร์เรีย อาชีพ
careful แค๊ร์ฟูล ระวัง
cargo ค๊าร์โก้ สินค้าที่บรรทุกโดยเรือ
carnival ค๊าร์นิฝ่อล การเล่นสนุกสนาน,การแห่
carpenter ค๊าร์เพนเท่อร์ ช่างไม้
carpet ค๊าร์เพ็ท พรม
carry แค๊รรี่ แบก,หาม,นำไป
cart ค๊าร์ท เกวียน
case เค๊ส เรื่อง,กรณี
cash แค๊ช เงินสด
cassette คัสเซ็ททํ ตลับบรรจุ
cast แค๊สทํ ทิ้ง,ลอก,หล่อ(โลหะ),ชื่อผู้แสดง
castle แค๊สเซิ่ล ปราสาท
casual แค๊สช่วล ไม่เอาใจใส่,ไม่เป็นทางการ
casualties แค๊สชวลที่ส คนบาดเจ็บและตาย
cat แค๊ท แมว
catalog ค๊ะทะล๊อก บัญชีรายชื่อสินค้า
catalyst ค๊ะทะลิสท ตัวเร่ง
catch แค็ทช จับ,ตระครุบ,ฉวย
category แค๊ทิกอรี่ แบ่งออกเป็นประเภทๆ
cattle แค๊ทเทิ่ล วัวควาย
cause ค๊อส สาเหตุ,ทำให้เกิด
caution ค๊อชั่น ระมัดระวัง,ตักเตือน
cave เค๊ฝ ถ้ำ
cavity แค๊ฝิที่ โพรง
cease ซี๊ส หยุด,เลิก
ceiling ซี๊ลิ่ง เพดาน
celebrate เซ๊เลเบรท ฉลอง
cell เซล ห้องขัง
censor เซ๊นเซ่อร์ ตรวจตรา
center เซ๊นเท่อร์ ตรงกลาง,ใจกลาง
centre เซ๊นเท่อร์ ตรงกลาง,ใจกลาง
century เซ๊นจูรี่ ศตวรรษ
ceremony เซิ๊ริโมนี่ พิธี
certain เซ๊อร์เท่น แน่นอน
certificate เซอร์ทิ๊ฟิเขท ประกาศนียบัตร
chain เชน โซ่
chair แชร์ เก้าอี้,ประธาน
challenge แช๊ลเล้นจํ ท้าทาย
champ แช๊มพํ ผู้ชนะเลิศ
chance แช้นซํ โอกาส,หนทาง
change เช้งจํ เปลี่ยน,ทอน,แลก
channel แช๊นเนล ช่อง,ช่องแคบ
chaos เค๊ออส ยุ่งเหยิง
chapter แช๊พเท่อร์ บท
character แค๊ร์แรคเท่อร์ ลักษณะ,ตัวอักษร
charge ชาร์จ บรรจุ,หน้าที่,คิดราคา
charisma คาร์ริ๊สม่า บารมี
charm ชาร์ม เสน่ห์
chart ชาร์ท แผนที่,แผนภูมิ
charter ช๊าเท่อร์ กฏบัตร,ธนาคาร
chase เชส ไล่ตาม
chat แชท พูดคุย
cheap ชี๊พ ถูก,ด้อยค่า
cheat ชี๊ท โกง
check เช็ค ตรวจสอบ
cheer เชียรํ ไชโย,ชื่นบาน
cheese ชี๊ส เนยแข็ง
chef เช๊ฟ หัวหน้า,หัวหน้าครอบครัว
cheque เช็ค เช็ค
chess เชสส หมากรุก
chest เชสทํ หน้าอก
chew ชิว เคี้ยว
chic ชิค เท่
chief ชี๊ฟ หัวหน้า
child ชายลํดํ เด็กๆ
chilli ชิลลี่ พริก
chip ชิพ เศษไม้,เบี้ย
choice ช๊อยซํ ทางเลือก,ตัวเลือก
cholera ค๊อเลอร่า อหิวาตกโรค
choose ชู๊ส เลือก
chop ช๊อพ สับ
chopsticks ช๊อพสติคสํ ตะเกียบ
chorus ค๊อรัส ประสานเสียง
chronic คร๊อนิค เรื้อรัง
chronicle คร๊อนิเคิ้ล บันทึกเหตุการณ์ตามลำดับ
church เชิร์ช โบสถ์
circle เซ๊อร์เคิ้ล วงกลม,ล้อม
circuit เซ๊อร์กิท วงจร
circulate เซ๊อร์คิวเหลท หมุนเวียน
circumstance เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ เหตุการณ์
circus เซ๊อร์คัส ละครสัตว์
cite ไซ้ท์ อ้าง
city ซิ๊ที่ เมืองใหญ่
civil ซี๊ฝิ่ล พลเรือน
claim เคลม อ้าง,เรียกร้อง
clash แคลช ปะทะ
class คลาสสํ ขั้น,ชั้น,ห้องเรียน
clay เคลย์ ดินเหนียว
clean คลีน สะอาด,สุจริต
clear เคลียร์ ใส,ชัดเจน,เก็บกวาด
clerk เคิร์ค เสมียน
clever เคล๊เฝ่อร์ ฉลาด
click คลิ๊ก เสียงดังกริ๊ก
client ไคล๊เอ้นท ลูกความ
climate ไคล๊เหมท บรรยากาศ
climax ไคล๊แหม๊กซํ จุดสำคัญ
climb ไคลบ์ ปีน
cling คลิ๊ง เกาะ,ติด,ยึด
clock คล๊อค นาฬิกา
clockwise คล๊อคไว้ส์ หมุนตามเข็มนาฬิกา
close โคลส ปิด,ใกล้
cloth โคลท เสื้อผ้า
cloud คลาวดํ เมฆ
clown คลาวนํ ตัวตลก
club คลับ สโมสร
clue คลู ร่องรอย
cluster คลั๊สเท่อร์ กลุ่ม
clutch คลัทซ์ กำ,คว้า
co- โค ร่วมกัน
coach โค้ช ครูฝึก,รถ
coal โคล ถ่านหิน
coalition โคอะลิ๊ชั่น การรวมกัน,รัฐบาลผสม
coast โค้สท ฝั่งทะเล
coat โค๊ท เสื้อ,เคลือบ,หุ้ม,ฉาบ
cobra ค๊อบร้า งูเห่า
cocaine โคเคน โคเคน
cock ค๊อค ไก้โต้ง,หัวโจก
cocktail ค๊อคเทล เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
coconut โค๊โคนัท มะพร้าว
code โค้ด รหัส
coexist โคเอ็กซิสท อยู่ร่วมกัน
coffee คีอฟฟี่ กาแฟ
coffin ค๊อฟฟิน โลงศพ
cognition คอกนิ๊ชั่น รู้,ทราบ
cohere โคเฮีย เกาะติดกัน,สามัคคี
coil คอยล์ ม้วนเป็นวง
coin คอยนํ เหรียญ
coincide โคอินไซด์ ต้องกัน
cold โคลด์ หนาวเย็น,ไข้หวัด
collaborate คอลล๊าโบเรท ร่วมมือ
collapse คอลแลพสํ พังทลายลง
collar ค๊อลลาร์ คอเสื้อ,ปลอกคอ
colleague ค๊อลลี๊ก เพื่อนร่วมงาน
collect คอลเล๊คท สะสม,รวบรวม
college ค๊อลลิจ วิทยาลัย
collide คอลไลด์ ปะทะกัน
colliod ค๊อลลอยด์ สารแขวนลอย
colony โค๊โลนี่ เมืองขึ้น
color,colour คั๊ลเล่อร์ สี,ระบายสี,สดใส
column ค๊อลลั่มนํ เสา,แถวตามแนวตั้ง
coma โค๊ม่า ไม่รู้สึกตัว
comb โคมบํ หวี,สะสาง
combat ค๊อมแบท ต่อสู้
combine ค๊อมไบน์ รวมกัน,ประกอบกัน
combustion คอมบั๊สชั่น การสันดาป
come คัม มา,เข้ามา
comedy ค๊อมเมดี้ ตลก,ตัวตลก
comet โค๊เหม็ท ดาวหาง
comfort ค๊อมฟอร์ท สบาย,ปลอบโยน
command คอมมานด์ สั่ง,คำสั่ง,ครอบงำ
commence คอมเม๊นซํ เริ่มต้น
comment คอมเม๊นท วิจารณ์
commerce ค๊อมเมิร์ซ ค้าขาย
commission คอมมิ๊ชชั่น คณะกรรมาธิการ,ค่านายหน้า
commodity คอมม๊อดิที่ สินค้าโภคภัณฑ์
common ค๊อมมอน ร่วมกัน,ธรรมดา,เหมือนกัน
commune ค๊อมมูน ชุมชน
communicate คอมมิ๊วนิเขท สื่อสาร
compact คอมแพ็คทํ กะทัดรัด
companion คอมแพ๊เนี่ยน เพื่อน,เพื่อร่วมเดินทาง
compare คอมแพร์ เปรียบเทียบ
compass ค๊อมพาสสํ เข็มทิศ
compatible คอมแพ๊ทิเบิ้ล เข้ากันได้
compensate ค๊อมเพ็นเสท ชดเชย
compete คอมพีท แข่งขัน
complain คอมเพลน บ่น,ร้องทุกข์
complement ค๊อมพลีเม้นท ทำให้ครบ,ส่วนประกอบ
complete คอมพลีท เสร็จ,สมบูรณ์
complex คอมเพล็กซ์ ซับซ้อน
complicate ค๊อมพลิเขท ซับซ้อน
comply คอมพลาย ยินยอม
component คอมโพ๊เน้นทํ ส่วนประกอบ
compose คอมโพส แต่ง,เรียง
compound ค๊อมพาวนดํ ผสม,ประกอบ,บริเวณที่มีรั้วรอบ
comprehend คอมพรีเฮ็นดํ เข้าใจ,สรุป,กว้างขวาง
compress คอมเพรส กด,อัด
comprise คอมไพร๊ซ ประกอบด้วย
compromise ค๊อมโพรไหมสํ ประนีประนอม
compulsive คอมพั๊ลซีฟ จูงใจ,ดึงดูด
compute คอมพิ๊วท คำนวณ
conceal คอนซีล ปิด,บัง
concede คอนซี๊ด ยอมรับ
conceive คอนซี๊ฝ คิดขึ้น
concentrate ค๊อนเซ็นเทรท มุ่ง,เน้น
concern คอนเซิร์น กังวล,เกี่ยวข้อง
concert ค๊อนเสิร์ท การแสดงดนตรี
conclude คอนคลู้ด สรุป,จบ
concrete ค๊อนครีท เห็นได้ชัด,มีตัวตน
condemn คอนเดมนํ ด่าว่า,ลงโทษ
condense คอนเด๊นส ควบแน่น,ข้น
condition คอนดิ๊ชั่น เงื่อนไข,ข้อแม้
conduct คอนดัคท นำ,การทำ
cone โคน กรวย
confection คอนเฟ๊คชั่น ลูกกวาด
confess คอนเฟสส สารภาพ
configuration คอนฟิกุเร๊ชั่น รูปร่าง,สัณฐาน
confine ค๊อนไฟน์ ขอบเขต,จำกัด
confirm คอนเฟิร์ม ยืนยัน
conflict ค๊อนฟลิคทํ ขัดแย้ง
confront คอนฟร้อนทํ เผชิญหน้า
confuse คอนฟิ้วส สับสน
congest คอนเจ๊สท แออัด
congratulate คอนเกร๊ทุเหลท แสดงความยินดี
congress ค๊องเกรส สภา
conjunction คอนจั๊งชั่น สันธาน
connect คอนเน็คท เชื่อมต่อ,เกี่ยวข้อง
conscious ค๊อนเชียส รู้สึกตัว,มีสติ
consecutive คอนเซ๊คคิวถีฟ ติดต่อกัน
consensus คอนเซ๊นซัส เอกฉันท์
consequence ค๊อนซีเคว่นซ์ ผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
conserve ค๊อนเซิร์ฝ รักษา,สงวน
consider คอนซิ๊เด้อร์ พิจารณา,นึกถึง
consist คอนซิ๊สท ประกอบด้วย
consistent คอนซิ๊สเท่นท ยืนหยัด
consolidate คอนโซ๊ลิเดท ทำให้แข็ง,รวมกัน
constant ค๊อนสแตนทํ คงที่
constitute ค๊อนสทิทิวท์ ประกอบขึ้น,รัฐธรรมนูญ
constrain คอนสเทรน บังคับ,ฝืนใจ,ข้อจำกัด
construct คอนสทรั๊คท สร้าง
consul ค๊อนซัล กงสุล
consult คอนซั้ลท ปรึกษา
consume คอนซูม บริโภค
contact ค๊อนแทคท สัมผัส,ติด
contain คอนเทน บรรจุ,จำกัดวง
contaminate คอนท๊ามิเหนท ปนเปื้อน
contempt คอนเท้มพ ดูถูก
contemporary คอนเท็มโพร๊ารี่ รุ่นเดียวกัน,ร่วมสมัย
contend คอนเท็นดํ โต้,เถียง
contest ค๊อนเทสทํ ประกวด,แข่งขัน
continent ค๊อนทิเน้นทํ ทวีป
continue คอนทิ๊นิว ต่อไป,สืบเนื่อง
contract ค๊อนแทรคทํ สัญญาจ้าง,หดตัว
contrast ค๊อนทราสทํ ตรงกันข้าม
contribute คอนทริ๊บิ้วท ช่วยเหลือ,สนับสนุน
control คอนโทรล ควบคุม
controversy ค๊อนโทรเวอร์ซี่ โต้เถียง
convenience คอนฝิ๊เนี๊ยนซํ สะดวก
convention คอนเฝ๊นชั่น การประชุม,ถือเป็นแบบ
converge คอนเฝิร์จ รวมกัน
converse คอนเฝิ๊ร์ส ติดต่อ,สัมพันธ์,ตรงกันข้าม
convert คอนเฝิร์ท กลับ,แปลง
convey คอนเฝย์ นำ,ส่ง
convict ค๊อนฝิคทํ ลงโทษ
convince คอนฝิ๊นซํ ทำให้เชื่อ
convoy ค๊อนฝอย ขบวนเรือสินค้า
conventional คอนเฝ๊นชั่นนัล เป็นระเบียบแบบแผน
cook คุ๊ค ทำอาหาร
cool คูล เย็น,เจ๋ง
cooperate โคอ๊อฟเพอเหรท ร่วมมือ
cope โค้พ สู้,จัดการ
copper ค๊อพเพ่อร์ ทองแดง
copy ค๊อพพี่ สำเนา,ลอกแบบ
cord คอร์ด เชือก,ด้าย
core คอร์ แก่น,แกน
correspond คอเรสพอนดํ ตรงกัน
correspondent คอรํเรสพ๊อนเดนทํ ผู้สื่อข่าว
corn คอร์น ข้าวโพด
corner ค๊อร์เน่อร์ มุม,เลี้ยวมุม
corporation คอร์โพเร๊ชั่น บริษัท,คณะ
correct คอรเร็คทํ ถูกต้อง,ทำให้ถูกต้อง
corrode คอร์โร้ด กัด,กร่อน
corrupt คอร์รัพทํ ทำให้เลวลง
cost คอสทํ ต้นทุน
cottage ค๊อทเถจ กระท่อม
cotton ค๊อทท่อน ฝ้าย
cough คอฟ ไอ
council เค๊าซิ่ล สภา,ที่ปรึกษา
counsel เคี้าเซล ปรึกษา,แนะนำ
count เค้าทํ นับ,ถือ,หวัง
counter เค๊าเท่อร์ เครื่องนับจำนวน,โต๊ะยาว
counter เค๊าเท่อร์ ตอบโต้
counterpart เค๊าเท่อร์พาร์ท สำเนา,ของคู่กัน
country คั๊นทรี่ ประเทศ,ชนบท
coup คู๊พ รัฐประหาร
couple คั๊พเพิ่ล สอง,คู่
coupon คู๊ปอง คูปอง
courage เค๊อเหรจ กล้าหาญ
course คอร์ส เส้นทาง,หลักสูตร
court คอร์ท สนาม,ศาล
cousin เค๊าซิน ลูกพี่ลูกน้อง
cover โค๊ฝเฝ่อร์ ปกคลุม,บิดบัง,คุ้ม
cow คาว วัวตัวเมีย
coward โค๊หวาร์ด ขี้ขลาด
crab แคร๊บ ปู
crack แคร๊ค แตก,ร้าว
craft คราฟทํ ยาน,อาชีพ
crawl ครอล คลาน
credit เคร๊ดิท เชื่อถือ,เงินเชื่อ
crime ไคร์ม อาชญากรรม
crisis ไคร๊สิส วิกฤติการณ์
critic คริ๊ทิค วิจารณ์
critical คริ๊ทิคอล วิกฤติ
crocodile คร๊อคโคไดล์ จระเข้
crop ครอพ พืชผล
cross ครอสสํ ข้าม,กากบาท
crowd คราวดํ ฝูงชน
crown คราวน์ มงกุฏ
crucial ครู๊เชี่ยล สำคัญ
crude ครู๊ด น้ำมันดิบ
cruel ครู๊เอ้ล ทารุณ,โหดร้าย
cruise ครู้ยสํ ล่องเรือเที่ยว
crush ครัช บด,กระแทก
cry คราย ร้อง,ร้องไห้
crystal คริ๊สตัล ผลึก
cube คิ้วบํ ลูกบาศก์
cucumber คิ๊วคัมเบ้อร์ แตงกวา
cuisine คูซีน อาหาร
cultivate คั๊ลทิเวท เพาะปลูก
culture คั๊ลเจอร์ วัฒนธรรม
cumulative คิ๊วมูเลทีฟ สะสม
cup คัพ ถ้วย
cure เคียวรํ รักษา
curfew เค๊อร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน
curious คิ๊วเรียส อยากรู้อยากเห็น
current เค๊อร์เร้นท ปัจจุบัน,กระแสน้ำ,เงินตรา
curriculum เซอริ๊คูลั่ม หลักสูตร
curry เค๊อรํรี่ แกง
curse เคอร์ส สาปแช่ง
curtain เค๊อร์เท่น ม่าน
curve เคอร์ฟ โค้ง,เส้นโค้ง
custody คั๊สโทดี้ ผู้ปกครอง
custom คั๊สท่อม ขนบธรรมเนียม,ศุลกากร
cut คัท ตัด,ลด
cycle ไซ๊เคิ้ล วงกลม
dad แด๊ด พ่อ
daily เด๊ลี่ ประจำวัน
dairy แด๊รี่ นม
dam แดม เขื่อน
damage แด๊เหมจ เสียหาย
damn แดมนํ สาปแช่ง
dance แด๊นซ์ เต้นรำ
dandruff แด๊นดรัฟฟ์ รังแค
danger แด๊งเจ้อร์ อันตราย
dare แดร์ กล้า,ท้า,บังอาจ
dark ด๊าร์ค มืด,มัว
darling ดาร์ลิ่ง ที่รัก
data เด๊ท่า ข้อมูล
date เดท วันที่,นัดพบ
daughter ด๊อเท่อร์ ลูกสาว
dawn ดอว์น รุ่งเช้า
day เดย์ วัน,กลางวัน
de- ดี ลด
dead เด้ด ตาย
deaf ดี๊ฟ หูหนวก
deal ดีล ความตกลง,เกี่ยวข้อง
dean ดีน คณบดี
dear เดียร์ ที่รัก
dearly เดี๊ยร์ลี่ มีราคาแพง
death เด้ท ตาย
debate ดีเบท โต้แย้ง,โต้วาที
debit เด๊บิท หนี้สิน
debt เด็บ หนี้สิน
decade เด๊คเขด ทศวรรษ
decentralize ดีเซ๊นทรัลไล๊ซํ กระจายอำนาจ
decide ดีไซด์ ตัดสินใจ
decision ดีซิ๊ชั่น ตัดสินใจ
deck เด็ค ดาดฟ้าเรือ
declare ดีแคล์ ประกาศ
decline ดีไคลน์ ลาด,เอียง,เสื่อม
decode ดีโค้ด ถอดรหัส
decorate เด๊คโคเหรท ตกแต่ง
decrease ดี๊ครีซ ลดลง
dedicate เด๊ดดิเขต อุทิศ
deduct ดีดั๊คท หักออก
deem ดีม ถือว่า
deep ดี๊พ ลึก,สุดซึ้ง
deer เดียร์ กวาง
default ดีฟ๊อลท์ ไม่มี,หมด
defeat ดีฟี๊ท ทำลาย,ความพ่ายแพ้
defect ดีเฟ็คท ข้อบกพร่อง
defend ดีเฟ็นด์ ป้องกันตัว,ตั้งรับ
define ดีไฟน์ นิยาม
defrost ดีฟรอสท์ ทำให้น้ำแข็งละลาย
defy ดีฟาย ยั่ว,ฝ่าฝืน
degrade ดีเกรด ลดยศ
degree ดีกรี ระดับชั้น,ปริญญา,องศา
delay ดีเลย์ ล่าช้า,ทำให้ล่าช้า
delegate ดีลิเกท ผู้แทน
delete ดีลี๊ท ลบ
delight ดีไล๊ท ดีใจ,พอใจ
deliver ดีลิ๊เฝ่อร์ ส่ง,มอบ
delta เด๊ลท่า สามเหลี่ยม
deluge เด๊ลิวจ น้ำท่วม
demand ดีมานด์ เรียกร้อง
democracy ดีม๊อคเครซี่ ประชาธิปไตย
demonstrate ดีมอนสเทรท สาธิต,เดินขบวน
dense เด๊นส หนาแน่น
dental เด๊นทอล เกี่ยวกับฟัน
deny ดีนาย ปฏิเสธ
depart ดีพาร์ท ออกจาก
department ดีพ๊าร์ทเม้นท แผนก
depend ดีเพ็นดํ ขึ้นอยู่กับ
deploy ดีพลอย จัด
deposit ดิพ๊อสิท ฝากเงิน,วางเงินมัดจำ
depot ดี๊โพ้ โรงเก็บของ
depreciate ดีพรี๊ซิเอท เสื่อมค่า
depress ดีเพรส ตกต่ำ
derail ดีเรล ตกราง
derive ดีไรฝ ได้มา,สืบมา
descend ดีเซ้นดํ ตก,ลง,สืบมา
describe เดสไครบํ พรรณา
desert เดสเสิร์ท ทะเลทราย,อ้างว้าง
design ดีไซนํ ออกแบบ
desire ดีไซรํ ปารถนา
desk เดสทํ โต๊ะเรียน
desperate เด๊สเพอเหรท สิ้นหวัง
despite เดสไพ๊ทํ แม้ว่า
dessert ดีเซิร์ท ขนมหวาน
destroy เดสทรอย สังหาร,ทำลาย
detail ดีเทล รายละเอียด
detain ดีเทน กักตัว
detect ดีเท็ค สืบหา
deter ดีเท่อร์ กีด,ขวาง
detergent ดีเท๊อร์เจ้นทํ ผงซักฟอก
determine ดีเท๊อร์ไมน์ ตั้งใจ,ตกลงใจ
devalue ดีแฝ๊ลู่ ลดค่า
devastate เด๊ฝาสเทท ล้างผลาญ
develop เดเฝ๊ลหลอพ พัฒนา,เจริญ
device ดีไฝ๊ซ์ ประดิษฐ์,อุบาย
devil เด๊ฝิ้ล ปีศาจ
devote ดีโฝท อุทิศ
dew ดิว น้ำค้าง
diabetes ไดอะบิ๊ทิซ โรคเบาหวาน
diagnose ไดแอกโน๊ส วินิจฉัยโรค
diagram ได๊อะแกรม แผนผัง
dial ได๊อัล หมุน(กด)(โทรศัพท์)
dial ได๊อัล ปลอม,แกล้งทำ
dialogue ได๊อะหล๊อก การสนทนา
diameter ไดอ๊ะมิเท่อร์ เส้นผ่านศูนย์กลาง
diamond ได๊ม่อนดํ เพชร
diaper ได๊อะเพ่อร์ ผ้าอ้อม
diarrheal ไดอะเรีย ท้องร่วง
diary ได๊อะรี่ สมุดบันทึกรายวัน
dictate ดิ๊คเทท เผด็จการ
die ดาย ตาย,แม่พิมพ์
diet ได๊เอ็ท อาหาร,อดอาหาร
difference ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ แตกต่าง
difficult ดิ๊ฟฟิคั้ลท ยาก
diffuse ดิฟฟิ๊วส แพร่
dig ดีกกํ ขุด
digest ได๊เจสท ย่อย
digit ดิ๊จิท ตัวเลข
dignity ดิ๊กนิที่ เกียรติยศ
diligent ดิ๊ลิเจ่นท ขยัน
dilute ไดลู้ท เจือจาง
dim ดิม มัว,หมอง
dimension ไดเม๊นชั่น ขนาด
dinner ดินเน่อร์ อาหารเย็น
dinosaur ได๊โนซอร์ ไดโนเสาร์
diploma ดิพโพล๊ม่า อนุปริญญา
diplomat ดิ๊พโพแมท นักการฑูต
direct ไดเร็ค ชี้,กำกับ,โดยตรง
dirt เดิร์ท ฝุ่น
dis- ดิส ไม่
disappear ดิสแอ๊พเพียร์ หายไป
disappoint ดิสแอพพอยท์ ผิดหวัง,เสียใจ
disaster ดิสแอ๊สเท่อร์ ความหายนะ
disc ดิสค์ แผ่นกลม
discharge ดิสชาร์จ ปล่อยออก
discipline ดิ๊สซิพลิ่น วินัย
discount ดิ๊สเค้าท ส่วนลด
discourage ดิสค๊อเหรจ ทำให้ท้อ
discover ดิสโค๊ฟเฝ่อร์ ค้นพบ
discriminate ดิสคริ๊มิเหนท แยกแยะ
discuss ดิ๊สคัสส อภิปราย
disease ดีซี๊ส โรค
disguise ดิสไก๊ส ปลอม,ปลอมตัว
disgust ดิสกั๊สท ทำให้รังเกียจ
dish ดิช จานข้าว
dismal ดิ๊สมอล สลดใจ
dismay ดิสเมย์ ทำใหตกใจ
dismiss ดิสมิ๊สส ไล่ออก,ให้ออก
dispensable ดิสเพ๊นเซเบิ้ล ไม่มีก็ได้
disperse ดิสเพ๊อร์ส กระจัดกระจาย
displace ดิสเพลส การกระจัด,ไล่,ขับ
display ดิสเพลย์ แสดง
dispute ดิสพิ้วทํ ทะเลาะ,โต้เถียง
disrupt ดิสรัพท ทำลาย
dissent ดิสเซ้นท ไม่เห็นด้วย
dissolve ดิสโซ๊ลฝ ละลาย,สลาย
distance ดิ๊สแท่นซํ ระยะทาง
distinct ดิสทิ๊งทํ ชัดเจน,แน่แท้
distinguish ดิสทิ๊งกวิช แยก,ทำให้เด่น
distort ดิสถอร์ท บิดเบือน
distress ดิสเทรสส ทำให้ทุกข์
distribute ดิสทริบิ๊ว แจกจ่าย
district ดิ๊สทริคท อำเภอ,ตำบล
disturb ดิสเท๊อร์บ รบกวน
diverge ไดเฝ๊อร์จ ต่างออกไป
diversity ไดเฝ๊อร์ซิที่ ความแตกต่าง,หลากหลาย
divide ดีไฝดํ แบ่ง,แยก
divorce ดีฝอร์ซ หย่า
do ดู ทำ
dock ด๊อค ท่าเรือ
doctor ด๊อคเท่อร์ หมอ,ดร.
document ด๊อคคิวเม้นท หลักฐาน
dog ด้อกก หมา
doll ดอลล์ ตุ๊กตา
dolphin ด๊อลฟิน ปลาโลมา
domain โดเมน ขอบเขต,อาณาจักร
domestic โดเม๊สทิค ภายในประเทศ
dominate โด๊มิเหนท ครอบงำ
donate โด๊เหนท บริจาค
door ดอร์ ประตู
dot ดอท จุด
double ดั๊บเบิ้ล สอง,สองเท่า
drama ดร๊าม่า ละคร
dramatic ดราแม๊ทิค น่าตื่นเต้น,เหมือนนิยาย
draw ดรอว์ วาด,ลาก,ดึง
dread เดรด น่ากลัว
dream ดรีม ฝัน,ความฝัน
dress เดรส แต่งตัว,เครื่องแต่งตัว
drift ดริฟท์ ลอยไป
drill ดริลล์ เจาะ
drink ดริ๊งค ดื่ม
drunk ดรั๊งค เมา
drive ไดร๊ฝ ขับ,ขับไล่
drop ดรอพ หยด,ตก,หยุด
drought เดร๊าท ฝนแล้ง
drown ดราวน จมน้ำ
drug ดรัก ยา,ยาเสพติด
drum ดรัม กลอง
dry ดราย แห้ง,ตาก
dual ดู๊ออล สอง,คู่
duck ดั๊ค เป็ด
duct ดั๊คท ท่อ
ductile ดั๊คไทล์ เหนียว
due ดิว กำหนด,ครบกำหนด
duet ดูเอ็ท ร้องสองคน
dumb ดัมบ ใบ้
dump ดั๊มพ เท,กอง
duplicate ดุ๊พพลิเขท ฉบับเทียบ,ก๊อปปี้
durable ดิ๊วระเบิ้ล ทนทาน
during ดิ๊วริ่ง ในระหว่าง
dust ดัสท ฝุ่น
duty ดิ๊วที่ หน้าที่,ภาษี
dwarf ดวอร์ฟ เตี้ย,แคระ
dwindle ดวิ๊นเดิ้ล ลดลง
dynamic ไดแน๊หมิค เคลื่อนไหว
dynasty ได๊นาสที่ ราชวงศ์
each อีช แต่ละ
eager อี๊เก้อร กระหาย
eagle อี๊เกิ้ล นกอินทรีย์
ear เอียร หู
early เอ๊อรํลี่ แต่เช้า,มาก่อน,ต้น
earn เอิร์น หาเลี้ยงชีพ,หาได้
earth เอิร์ทร โลก,พื้นดิน
ease อี๊ส ง่าย,สบาย,ทำให้ผ่อนคลาย
east อี๊สท ตะวันออก
eat อี๊ท กิน
eccentric เอ็คเซ๊นทริค เบี้ยว,ชอบกล
echo เอ๊คโค่ เสียงสะท้อน
eclipse อิ-คลิ๊พส มัวหมอง,บังรัศมี
ecology อีโค๊โลจี้ นิเวศวิทยา
economic อีโคโน๊หมิค เศรษฐกิจ
economy อีโค๊โนมี่ ประหยัด
edge เอจ ขอบ
edible อิดิ๊เบิ้ล กินได้
edit เอ๊ดิท แก้ไข
educate เอ๊ดดูเขท ศึกษา
effect เอฟเฟ็ค ก่อให้เกิดผล
effort เอ๊ฟฟอร์ท ความพยายาม
egg เอ้กก ไข่
ego อี๊โก้ ความยึดมั่นในตนเอง,อวดดี
either ไอ๊เทร่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง
eject อีเจ็คท ไล่,ขับ
elastic อีล๊าสติค ยืดหยุ่น
elbow เอ๊ลโบว์ ข้อศอก
elect อิเล็คท เลือกตั้ง
electric อิเล๊คทริค ไฟฟ้า
electrode อิเล๊คโทรด ขั้วไฟฟ้า
elegant เอ๊เลแก้นท สละสลวย,สง่างาม
element เอ๊ลิเม้นท ธาตุ
elephant เอ๊เลแฟ้นท ช้าง
elevate เอ๊ลลิเหวท เลื่อน,ยก
eligible เอ๊ลิจิเบิ้ล เหมาะ
eliminate อิลิ๊มิเหนท กำจัด
elite อีหลีท ชนชั้นสูง
ellipse อีลิ๊พส วงรี
else เอ๊ลส อื่นๆ,นอกจากนั้น
embargo เอ็มบ๊าร์โก้ ห้ามส่งสินค้า
embrace เอ็มเบรซ กอด,รวบเข้าไว้
embryo เอ๊มบริโอ้ ตัวอ่อน
emerge อีเม๊อร์จ ปรากฏออกมา
emergency อีเม๊อร์เจนซี่ ฉุกเฉิน
emotion อีโม๊ชั่น อารมณ์,ความรู้สึก,อ่อนไหว
emperor เอ๊มเพอเร่อ จักรพรรดิ
emphasis เอ๊มฟาสิส ย้ำ,เน้น
empire เอ๊มไพร์ อาณาจักร
employ เอ็มพลอย จ้าง
employee เอ็มพลอยยี่ ลูกจ้าง
employer เอ็มพล๊อยเย่อร์ นายจ้าง
empower เอ็มพ๊าวเว่อร์ ให้อำนาจ
empty เอ๊มพที่ ว่างเปล่า
emulsion อิมั๊ลชั่น ของผสม
em- เอ็ม
en- เอ็น
enable เอ็นเอ๊เบิ้ล ทำให้สามารถ
enact เอ็นแอ็ค แสดง
enchant เอ็นแช๊นท ทำให้หลงไหล
enclose เอ็นโคลส ล้อมรอบ
encourage เอ็นเค๊อเหร็จ สนับสนุน
end เอ็นด จบ,สุด,ท้าย
endeavor เอ็นดี๊ฟเว่อร์ พยายาม
endorse เอ็นโด๊ส ลงนามรับรอง
endure เอ็นเดียวรํ ทนทาน
enemy เอ๊นนิมี่ ศัตรู
energy เอ๊นเนอร์จี้ พลัง,พลังงาน
enforce เอ็นฟอร์ซ บังคับใช้
engage เอ็นเกจ มีส่วนร่วม,นัดหมาย,ต่อสู้
engine เอ๊นจิ้น เครื่องยนต์
enhance เอ็นแฮ๊นซ ส่งเสริม
enigma อีนิ๊กม่า ลึกลับ
enjoy เอ็นจอย สนุก
enlarge เอ็นลาร์จ ทำให้ใหญ่ขึ้น
enormous อีน๊อร์มัส มากมาย
enough อีน๊าฟ เพียงพอ
ensure เอ็นชัวร์ ทำให้แน่ใจ
enter เอ๊นเท่อร์ เข้าไป
enterprise เอ๊นเทอร์ไพร้ส บริษัท,กิจการ
entertain เอ๊นเทอร์เทน ทำให้สนุก
entire เอ็นไทรํ ทั้งหมด
entitle เอ็นไท๊เทิ่ล สมควรได้รับ
envelop เอ็นเฝ๊-หลอพ ซอง,ล้อมรอบ
equal อี๊ควอล เท่ากัน
equation อีเคว๊ชั่น สมการ
equilibrium อีควิลิ๊เบี่ยม สมดุล
equipment อีควิ๊พเม้นท เครื่องมือ
equity เอ๊ควิที่ ยุติธรรม
equivalent อี-ควิ๊-ฝาเล้นท เท่าเทียมกัน
era เอ๊ร่า ยุค
erase อีเรส ลบ
erode อีโร้ด กัดกร่อน
erupt อีรัพท ระเบิด
escalate เอ๊สคาเลท เพิ่ม,ขยาย,ยกให้สูงขึ้น
escape เอสเขพ หนี
especial เอสเพ๊เชี่ยล โดยเฉพาะ
essay เอสเซ่ยํ เรียงความ
essence เอ๊สเซ่นซ์ จำเป็น
establish เอสแท๊บบลิช สร้าง,ตั้งมั่น
estate เอสเทท ที่ดิน,ทรัพย์สิน
esteem เอสทีม นิยม,นับถือ
estimate เอ๊สทิเหมท ประมาณ
eternal อิทเท๊อร์น่อล อมตะ
ethics เอ๊ททิคส จรรยาบรรณ
evacuate อีแฝ๊คคิวเอท อพยพ,ถอย
evaluate อีแฝ๊ลูเอท ประเมินค่า
evaporate อีแว๊โพเหรท ระเหย
eve อี๊ฟ วันศุกร์ดิบ
even อี๊เฝ่น แม้แต่,เท่าเทียม
evening อี๊ฝนิ่ง ตอนเย็น
event อีเฝ๊นท เหตุการณ์
eventually อีเฝ๊นชวลลี่ ในที่สุด
ever เอ๊เฝ่อร์ เคย,ตลอดไป
every เอ๊เฝอร์รี่ ทุกๆ
evidence เอ๊ฝิเด้นซ หลักฐาน
evil อี๊ฝิ่ล ปีศาจ
evolve อีโฝ๊ลฝ เจริญขึ้น
ex- เอ็กซ์ อดีต
exact เอ็กแซคท แน่นอน
exaggerate เอ็กแซ๊กเกอร์เหรท คุยโม้
examine เอ็กแซ๊มไมน์ ตรวจ,สำรวจ
example เอ็กแซ๊มเพิ่ล ตัวอย่าง
exceed เอ็กซี๊ด เกิน
excellent เอ็กเซเลท ดีเลิศ
except เอ็กเซ๊พท ยกเว้น
excess เอ็กเซสส เกิน
exchange เอ็กซเช้งจ แลกเปลี่ยน
excite เอ็กไซ๊ทํ ตื่นเต้น,กระตุ้น
exclaim เอ็กซเคลม อุทาน
exclude เอ็กซคลู๊ด ไม่รวม
excuse เอ็กซคิ้วส ขอโทษ
execute เอ๊กเซ็คคิ้วท ปฏิบัติ,จัดการ
exempt เอ็กเซ๊มพท ยกเว้น
exercise เอ๊กเซอร์ไซส ฝึกหัด,ออกกำลังกาย
exhaust เอ็กซอสทํ ไอเสีย,ดูดออกหมด
exhibit เอ็กซฮิ๊บิท แสดง,นิทรรศการ
exile เอ๊กไซล์ เนรเทศ
exist เอ็กซิ๊สท คงอยู่
exit เอ๊กสิท ออก,ทางออก
expand เอ็กสแพนด ขยาย,แผ่
expect เอ็กซเพ็คท คาดหมาย
expend เอ็กซเพ็นด ใช้จ่าย
expense เอ็กซเพ้นซ ค่าใช้จ่าย
experience เอ็กซพี๊เหรียนซํ ประสบการณ์
experiment เอ็กซเพ๊อริเม้นท ทดลอง
expert เอ๊กซเพิร์ท ผู้เชี่ยวชาญ
explain เอ็กซเพลน อธิบาย
explode เอ็กซโพลด ระเบิด
exploit เอ็กซพล๊อยท ใช้ทำประโยชน์
explore เอ็กซโพลร์ สำรวจ
expo เอ็กซโพ การแสดงสินค้า
export เอ๊กซพอร์ท ส่งออก
expose เอ็กซโพส เปิดออก,เผยออก
express เอ็กซเพรส แสดง(ความรู้สึก),ด่วน
extend เอ็กซเท็นด ต่อออกไป,ขยาย
external เอ็กซเท๊อร์น่อล ภายนอก
extinct เอ็กซทิ๊นคํทํ สูญพันธุ์
extra เอ๊กซทร่า พิเศษ
extreme เอ็กซทรีม สูงสุด
eye อาย ตา
fabric แฟ๊-บริค ผ้า
face เฟซ หน้า,เผชิญหน้า
facsimile แฟ็คซิ๊มายล์ เครื่องแฟกซ์
fact แฟคท ความจริง
faction แฟ๊คชั่น ฝ่าย,พวก
factor แฟ๊คเท่อร์ ปัจจัย
factory แฟ๊คโทรี่ โรงงาน
faculty แฟ๊คัลที่ คณะ(ในมหา’ลัย)
fade เฟด เลือนหายไป
fail เฟล ตก,พลาด
faint เฟ้นท เป็นลม
fair แฟร์ พอใช้,ยุติธรรม,ตลาดนัด
faith เฟท ศรัทธา,เลื่อมใส
fake เฟ้ค ปลอม
fall ฟอลล์ ตก,ล้ม,พัง
false ฟอลซ เท็จ,ผิด
fame เฟม ชื่อสียง
familiar แฟมิ๊ลิอาร์ คุ้นเคย
family แฟ๊มิลี่ ครอบครัว
famine แฟ๊ไมน์ อดหยาก
famous เฟ๊มัส มีชื่อเสียง
fan แฟน พัดลม,แฟน(เพลง)
fancy แฟ๊นซี แปลก
fantasy แฟ๊นทะซี ประหลาด,อัศจรรย์
far ฟาร์ ไกล
fare แฟร์ ค่าโดยสาร
farm ฟาร์ม นา,ไร่,ที่เลี้ยงสัตว์
fascinate แฟ๊ซซิเหนท ทำให้หลง
fashion แฟ๊ชั่น ความนิยม
fast ฟาสท เร็ว,อดอาหาร,ผูกให้แน่น
fat แฟท อ้วน,ไขมัน
fatal เฟ๊ท่อล ถึงตาย
fate เฟ้ท โชคชะตา
father ฟ๊าเท่อร พ่อ
fatigue ฟาที้ก เหนื่อยล้า
fault ฟอลท ผิด
favour เฟ๊เฝ่อร ชอบ,เข้าข้าง
fear เฟียร์ กลัว
feasible ฟี๊ซิเบิ้ล เป็นไปได้
feature ฟี๊เจ้อร์ ลักษณะรูปร่าง
federal เฟ๊ดเดอร่อล สหพันธรัฐ
feed ฟีด ให้อาหาร,ป้อน
feel ฟีล รู้สึก
fellow เฟ๊ลโล่ว เพื่อน
female ฟี๊เมล ผู้หญิง
fence เฟ้นซ รั้ว
ferry เฟ๊อรรี่ เรือข้ามฟาก
fertile เฟ๊อร์ไทล์ อุดมสมบูรณ์,ให้ผล
fever ฟี๊เฝ่อร ไข้,ความคลั่งไคล้
few ฟิว สองสาม,น้อย
fiber ไฟ๊เบ้อร เส้นใย
fiction ฟิ๊คชั่น เรื่องที่แต่งขึ้น
field ฟีลด ทุ่ง,สนาม
fierce เฟียร์ซ ดุร้าย
fight ไฟ้ท ต่อสู้
figure ฟิ๊กเก้อร ตัวเลข,จำนวน,รูปร่าง
file ไฟล์ แฟ้ม
fill ฟิลล เติมให้เต็ม
film ฟิล์ม เยื่อหุ้ม,ฝ้า
filter ฟิ๊ลเท่อร์ กรอง
fin ฟิน ครีบ
final ไฟ๊น่อล สุดท้าย
finance ไฟแน๊นซ การเงิน
find ไฟนด์ หา,พบ
fine ไฟน ดี,ละเอียด
finger ฟิ๊งเก้อร นิ้ว
finish ฟิ๊หนิช จบ,สำเร็จ
finite ไฟ๊ไน้ท จำกัด
fire ไฟเออะร ไฟ,ยิงปืน,ไล่ออก
firm เฟิร์ม มั่นคง,บริษัท
first เฟิร์สท ที่หนึ่ง,แรก,สำคัญที่สุด
fiscal ฟิ๊ซคอล การเงิน,ภาษี
fish ฟิช ปลา
fishery ฟิ๊เชอรี่ การปะมง
fission ฟิ๊ชชั่น การแยกออก
fist ฟิซท กำปั้น
fit ฟิท เหมาะ,พอดี
fix ฟิกซ์ ซ่อม,ติด,ยึด
flag แฟล๊ก ธง
flame เฟลม เปลวไฟ
flank แฟล๊งค ขนาบข้าง
flash แฟลช แสงวาบ,ชั่วขณะ
flat แฟลท แบน,ราบ
flavor,flavour เฟล๊เฝ้อร์ เครื่องปรุง
flee ฟลี หนีจาก
fleet ฟลีท กองเรือ
flesh เฟลช เนื้อ,เลือดเนื้อ
flexible เฟล๊กซิเบิ้ล ยืดหยุ่น
float โฟล้ท ลอย
flock ฟล๊อค ฝูง
flood ฟลั๊ด น้ำท่วม
floor ฟลอร์ พื้น
flora ฟล๊อร่า ดอกไม้
flow โฟลว์ ไหล
flower ฟล๊าวเว่อร์ ดอกไม้
fluctuate ฟลั๊คทุเอท ขึ้นๆลงๆ
fluid ฟลู๊อิด ของไหล
fluke ฟลุ๊ค บังเอิญเคราะห์ดี
flush ฟลัช กลั้ว
fly ฟลาย แมลงวัน,บิน
foam โฟม ฟอง
focus โฟ๊คัส จุดรวม,เพ่ง
fog ฟ๊อก หมอก
-fold -โฟลด์ -เท่า
folk โฟล้ค ชาวบ้าน
follow ฟ๊อลโล่ว ตาม,หลังจาก
food ฟู้ด อาหาร
fool ฟูล โง่,เขลา
foot ฟุ้ท เท้า,ปลาย,ท้าย
for ฟอร์ สำหรับ,เป็นระยะ
forbid ฟอร์บิด ห้าม
force ฟอร์ซ แรง,กำลัง,บังคับ
fore โฟร์ ข้างหน้า
fore- โฟร์ ก่อน
forecast โฟ๊ร์แคสท ทำนาย
foreign ฟอร์เรน ต่างชาติ,แปลก
foremost โฟร๊โมสท มาก่อน
forest ฟ๊อเรสท ป่า
forever ฟอเร๊เฝ่อร ตลอดไป
forget ฟอร์เก๊ท ลืม
forgive ฟอร์กี๊ฝ ยกโทษให้
fork ฟ๊อร์ค ส้อม,คราด
form ฟอร์ม รูป,ร่าง,ก่อขึ้น
formal ฟ๊อร์มอล เป็นทางการ
former ฟ๊อร์เม่อร์ ก่อน,แต่ก่อน,คนก่อน
formula ฟ๊อร์มิวล่า สูตร
forth โฟธ ออกมา,ออกไป
fortnight ฟ๊อร์ทไน้ท รายปักษ์,14วันต่อครั้ง
fortune ฟ๊อร์จูน โชคชะตา
forum ฟอรั่ม ประชุมเพื่อการโต้เถียง
forward ฟ๊อร์เวิร์ด ข้างหน้า,ส่งต่อไป
fossil ฟ๊อซซิ่ล ซากพืชและสัตว์ที่ทับถม
foster ฟ๊อสเท่อร์ อุปถัมภ์
found เฟานด สร้าง,ก่อ,ตั้ง,รากฐาน
fox ฟ๊อกซ หมาป่า
fraction แฟร๊คชั่น เศษส่วน,ส่วนน้อย
fragile แฟร๊กไจล์ เปราะ,บอบบาง
fragment แฟร๊กเม้นท เสี่ยงๆ,ชิ้นเล็กๆ
frame เฟรม กรอบ
franchise แฟร๊นไช้ส สัมปทานให้ขายสินค้า
frank แฟร๊งค ตรงไปตรงมา
fraud ฟร๊อด ฉ้อโกง
freak ฟรี๊ค ประหลาด,พิกล
free ฟรี เสรี,ปลดปล่อย,ไม่ต้องจ่าย
freeze ฟรีส แข็งตัว
freight เฟรท ค่าระวางเรือ
frequent ฟรี๊เคว่นท บ่อย,ถี่
fresh เฟรช สด,ใหม่
friction ฟริ๊คชั่น ความเสียดทาน
friend เฟรน เพื่อน
fright ไฟร๊ท ตกใจ,น่ากลัว
frog ฟร๊อก กบ
from ฟรอม จาก,ตั้งแต่
front ฟร๊อนท ด้านหน้า,เผชิญหน้า
frontier ฟรอนเทียร์ แนวหน้า
fruit ฟรุ๊ท ผลไม้
fruitful ฟรุ๊ทฟูล บรรลุผล
fuel ฟู๊เอล เชื้อเพลิง,เติมเชื้อไฟ
fugitive ฟู๊จิถีฝ ผู้หลบหนี
fulfil ฟูลฟิล ทำให้บรรลุ
full ฟูล เต็ม
fun ฟัน สนุก
function ฟั๊งก์ชั่น หน้าที่,ใช้ได้
fund ฟันด กองทุน,เงิน
fundamental ฟันดาเม๊นทอล มูลฐาน
funeral ฟิ๊วเนอร่อล งานศพ
fur เฟอร์ ขนสัตว์
furnish เฟ๊อร์นิช ตกแต่ง
further เฟ๊อร์เธ่อร์ ต่อไปอีก
future ฟิ๊วเช่อร์ อนาคต
gag แก๊ก พูดตลก
gage เกจ เครื่องวัด
gain เกน ได้มา,กำไร,ได้เปรียบ
gal. แกล. แกลลอน
galaxy แก๊แล่กซี่ ทางช้างเผือก
gallery แก๊ลเลอรี่ ห้องแสดงภาพ
gallon แก๊ลลอน แกลลอน-3.78ลิตร
gamble แก๊มเบิ้ล การพนัน
game เกม เกม
gang แก๊ง หมู่โจร
gap แก๊พ ช่องว่าง
garbage ก๊าร์เบจ ขยะ
garden ก๊าร์เด้น สวน
garlic การ์หลิค กระเทียม
garment ก๊าร์เม้นท เสื้อผ้า
gas แก๊ซ ก๊าซ
gate เกท ประตู(ใหญ่ๆ)
gather แก๊เธ่อร์ ชุมนุม,เข้ามารวมกัน
gear เกียร์ เฟือง
gender เจ๊นเด้อร์ เพศ
general เจ๊นเนอรัล ทั่วๆไป,โดยปรกติ
generate เจ๊นเนอเหรท กำเนิด
generic เจ็นเน๊อริค ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป(เช่นแฟ๊บ)
generous เจ๊นเนอรั๊ส ใจกว้าง,ใจดี
genetic เจเน๊ทิค เกี่ยวกับยีน
genius จี๊เนียส อัจฉริยะ
gentle เจ๊นเทิ่ล สุภาพ
genuine เจ๊นนิวอีน แท้จริง
geo- จีโอ- ธรณี
geography จีโอ๊กราฟี่ ภูมิศาสตร์
geometry จีโอ๊เมทรี่ เรขาคณิต
get เก็ท ได้รับ
ghost โก๊สท ผี
giant ไจ๊แอ้นท ยักษ์,ใหญ่
gimmick กิ๊มมิค กลเม็ด
ginger จิ๊งเจ้อร ขิง
girl เกิร์ล เด็กหญิง
give กี๊ฝ ให้
glad แกล๊ด ยินดี
glance แกล๊นซ์ ชำเลือง
glass กล๊าสส กระจก,แก้ว
globe โกล๊บ ทั่วโลก
glory กล๊อรี่ รุ่งโรจน์,บารมี
glue กลู กาว,เหนียว
go โก ไป
goal โกล จุดหมาย
goat โก้ท แพะ,ผู้รับบาป
god ก๊อด พระเจ้า
gold โกลด์ ทองคำ
good กู๊ด ดี
goods กู๊ดส สินค้า
goose กู๊ส ห่าน
gossip ก๊อสสิพ นินทา
govern โก๊เฝิ่น ปกครอง
grab แกร๊บ ฉวย,กว้า
grace เกร๊ซ สง่า,งดงาม
grade เกรด ระดับ,ชนิด
grand แกรนด์ ใหญ่โต,งดงาม
grant แกร๊นท อนุญาต,ยอมให้,เงินช่วย
grape เกร๊พ องุ่น
.-graph กร๊าฟ .-สิ่งที่พิมพ์
grasp กราซพ ฉวย,คว้า,เข้าใจ
grass กราซ หญ้า
grateful เกร๊ทฟุล กตัญญู
gratitude แกร๊ทิจูด กตัญญู,ขอบคุณ
grave เกรฝ หลุมฝังศพ
great เกรท ใหญ๋,สำคัญ,เลิศ
greed กรี๊ด ตะกละ,โลภ
green กรีน เขียว,สะอาด
greet กรีท ทักทาย
grey เกรย์ สีเทา,หมองหม่น
grid กริด ตะแกง
grill กริลล์ ย่าง
gross กรอสส ทั้งหมด
ground กราวนด์ พื้นดิน,พื้น,ฐาน,ราก
group กรุ๊พ กลุ่ม,พวก
grow โกรว์ เติบโต,ปลูก
guarantee แกแรนที รับประกัน
guard การ์ด ยาม,เฝ้า
guerrilla เกอรริ๊ลล่า กองโจร
guess เกสส เดา
guest เกสท แขก
guide ไก๊ด นำ,แนะนำ
guilt กิ๊ลท ความผิด
gulf กัลฟ อ่าว
gum กัม เหงือก
gun กัน ปืน
guy กาย คนนั้น
habit แฮ๊บบิท นิสัย
habitat แฮ๊บบิเทท ที่อยู่อาศัย
hair แฮร์ ผม
half ฮาล์ฟ ครึ่ง
hall ฮอลล์ ห้องโถง
halt ฮอลท์ หยุด
hammer แฮ๊มเมอร์ ฆ้อน,ทุบ
hand แฮนด์ มือ,ยื่น,มอบ
handy แฮ๊นดี้ เป็นประโยชน์,สะดวก
handicap แฮ๊นดิแขพ แต้มต่อ
handicraft แฮ๊นดิคร๊าฟท อาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ
handle แฮ๊นเดิ้ล จัดการ,ควบคุม
handsome แฮ๊นซั่ม หล่อ,งาม
hang แฮง แขวน
happen แฮ๊พเพ่น เกิดขึ้น
happy แฮ๊พพี่ มีความสุข
harass ฮาราสส ราวี,กวนใจ
hard ฮาร์ด แข็ง,ยาก,หนัก
harm ฮาร์ม ทำอันตราย,เป็นอันตราย
harvest ฮ๊าร์เฝ่สท เก็บเกี่ยว
hat แฮ็ท หมวก
hate เฮท เกลียด
haunt ฮอนท์ สิง
havoc แฮ๊ฝอค ความวุ่นวาย,ความฉิบหาย
head เฮด หัว,หัวหน้า
heal ฮีล รักษา
hear เฮียร ได้ยิน,ฟัง
heart ฮาร์ท หัวใจ,แก่น
heat ฮีท ความร้อน,ทำให้ร้อน
heaven เฮ๊ฝเฝ่น สวรรค์
heavy เฮ๊ฝฝี่ หนัก
heed ฮี๊ด เอาใจใส่
heir แอร์ ทายาท
hell เฮ็ลล นรก
helmet เฮ๊ลเหม็ท หมวกกันน็อค
help เฮ้ลพ ช่วย
hence เฮ็นซ จากนี้ไป
herb เฮิร์บ สมุนไพร
here เฮียร ที่นี่
hero ฮีโร่ วีรบุรุษ
hesitate เฮ๊สิเทท ลังเล
hide ไฮด์ ซ่อน
high ไฮฮ สูง
hijack ไฮ๊แจ็ค จี้เอาเป็นตัวประกัน
hill ฮิลล์ เนินเขาเตี้ยๆ
hint ฮินท์ บอกใบ้
hire ไฮเออะ เช่า
history ฮิสทรี่ ประวัติศาสตร์
hit ฮิท ตี,ได้รับความนิยม
hold โฮลด์ ถือ,จับ,ยึดถือ
hole โฮล รู
hollow ฮ๊อลโล่ว กลวง,เปล่า
holy โฮ๊ลี่ ศักดิ์สิทธิ์
home โฮม บ้าน
homogeneous โฮโมจี๊เนียส เป็นเนื้อเดียวกัน
honest อ๊อนเน็สท ซื่อสัตย์
honey ฮั๊นนี่ น้าผึ้ง,ที่รัก
honor,honour อ๊อเน่อร์ เกียรติยศ,ความสัตย์,นับถือ
hook ฮุ๊ค ตะขอ,เกี่ยว
hope โฮพ หวัง,ความหวัง
horizon ฮอไร๊ซั่น ขอบฟ้า,แนวราบ
hormone ฮ๊อร์โมน ฮอร์โมน
horn ฮอร์น เขาสัตว์,แตร
horrible ฮ๊อร์ริเบิ้ล น่ากลัว
horse ฮอร์ส ม้า
hospital ฮ๊อสพิท่อล โรงพยาบาล
host โฮสท เจ้าบ้าน
hostage ฮ๊อสเถจ ตัวประกัน
hostile ฮ๊อสไทล์ เป็นปรปักษ์
hot ฮอท ร้อน
hotel โฮเท็ล โรงแรม
hour เอาเอ้อร์ ชั่วโมง
house เฮ้าส บ้าน,อาศัย
how ฮาว อย่างไร
hub ฮับ จุดศูนย์กลาง
hug ฮัก กอด
huge ฮิวจ์ ใหญ่โต
human ฮิ๊วแมน มนุษย์
humble ฮั๊มเบิ้ล ถ่อมตัว,ต่ำต้อย
humid ฮิ๊วมิด ชื้น
humiliate ฮิวมิ๊ลิเอท ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า
humor ฮิ๊วเม่อร์ อารมณ์ขัน
hundred ฮั๊นเดร็ด ร้อย
hungry ฮั๊งกรี้ หิว
hunt ฮั้นท ล่า
hurl เฮิร์ล โยน,ปา
hurry เฮ๊อร์รี่ รีบเร่ง
hurt เฮิร์ท บาดเจ็บ,ทำร้าย
husband ฮั๊สแบนด์ สามี
hut ฮัท กระท่อม
hybrid ไฮ๊บริด พันทาง,ลูกผสม
hydro- ไฮ๊โดร- เกี่ยวกับน้ำ,เกี่ยวกับไฮโดรเจน
hygiene ไฮ๊ยีน ถูกหลักอนามัย
hyper- ไฮเปอร์- เกินธรรมดา
ice ไอ๊ซ์ น้ำแข็ง
icon ไอ๊ค่อน ผู้มีชื่อเสียงที่แทนบางอย่าง
idea ไอเดีย ความคิด
ideal ไอดี๊ออล อุดมคติ,ดีเลิศ
identify ไอเด๊นทิฟาย ระบุ,ชี้ตัว
idiom อี๊เดี้ยม สำนวน
idiot อี๊เดียท โง่,บ้า
idle ไอ๊เดิ้ล ว่าง,เปล่า
idol ไอ๊ด้อล คนที่เป็นต้นแบบ
if อิ๊ฟ ถ้า,หรือไม่
ignite อิ๊กไน๊ท จุด
il- อิล- ไม่
ill อิลล ป่วย,ไม่สมบูรณ์
illigal อิลลิ๊กอล ผิดกฏหมาย
illustrate อิ๊ลลัซเทรท อธิบาย,แสดงให้เห็น
im- อิม- ไม่
image อิ๊มเมจ ภาพ,ภาพลักษณ์
imagine อิมแม๊จิ้น จินตนาการ
imitate อิ๊มิเทท ปลอม,เลียนแบบ
immediate อิมมี๊เดียท ทันที
immigrant อิ๊มมีแกร้นท์ เข้าเมือง
immune อิมมูน ภูมิคุ้มกัน
impact อิ๊มแพ็คท กระทบ,ผลกระทบ
imperative อิมเพ๊ราทิ๊ฝ เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น
imperial อิมพี๊เรี่ยล ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่
implant อิมแพล๊นท์ ปลูก,ฝัง
implement อิ๊มพลีเม้นท ทำให้เป็นผล
imply อิมพลาย เป็นนัย,ส่อให้เห็น
import อิ๊มพอร์ท นำเข้า
impose อิโพ้สท บังคับใช้
impossible อิมพ๊อซซิเบิ้ล เป็นไปไม่ได้
impress อิมเพรส ประทับใจ
imprint อิ๊มพริ้นท ประทับ,รอย
imprison อิมพริ๊ซั่น จำคุก
improper อิมพร๊อพเพ่อร์ ไม่เหมาะสม
improve อิมพรู๊ฝ ทำให้ดีขึ้น
impulse อิ๊มพั้ลส แรงกระตุ้น
in อิน ใน
in- อิน- ไม่
incentive อินเซ๊นทีฝ สินน้าใจ,รางวัลเพื่อกระตุ้น
inch อิ้นช์ นิ้วฟุต
incident อิ๊นซิเด็นท เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
incline อิ๊นไคลน์ ลาด,เอียง
include อินคลู๊ด รวมทั้ง
income อิ๊นคัม รายได้
incorporate อินค๊อร์โพเรท รวมกัน
increase อิ๊นครีซ เพิ่มขึ้น
incredible อินเคร๊ดิเบิ้ล ไม่น่าเชื่อ
indeed อินดี๊ด จริงๆ,ที่จริง
indefinite อินเด๊ฟินิท ไม่กำหนด,ไม่แน่นอน
independent อินดีเพ๊นเด้นท อิสระ,เอกราช
index อิ๊นเด็กซ์ ดัชนี,เครื่องชี้
indicate อิ๊นดิเขท ชี้ให้เห็น
indirect อินไดเร็คท ทางอ้อม
individual อินดิฝิ๊ด้วล แต่ละคน
indoor อิ๊นดอร์ ในร่ม
induce อินดิ้วซ์ เหนี่ยวนำ
industry อิ๊นดัสทรี่ อุตสาหกรรม
inert อินเนิ๊ร์ท เฉื่อย
inevitable อินเอ๊ฝิทะเบิ้ล เลี่ยงไม่ได้
infant อิ๊นแฟ๊นท ทารก
inferior อินฟี๊เรีย ต่ำกว่า,ด้อยกว่า
infinite อี๊นฟิหนิท ไม่จำกัด,ไม่สิ้นสุด
influence อิ๊นฟลูเอ๊นซ อิทธิพล,มีอิทธิพล
inform อินฟอร์ม แจ้งให้ทราบ
informal อินฟ๊อร์ม่อล ไม่เป็นทางการ
inhale อินเฮล สูดเข้าไป
inherent อินเฮ๊อเร้นท ฝังติดอยู่,โดยสันดาน
inherit อินเฮ๊อหริท รับช่วงมรดก
initial อินิ๊เชี่ยล ตั้งแต่แรก,ชื่อย่อ
inject อินเจ๊คท ฉีด
injure อิ๊นเจอร์ บาดเจ็บ
ink อิ๊งค หมึก
inn อินน์ โรงแรมเล็กๆ
innocent อิ๊นโนเซ้นท ไร้เดียงสา,บริสุทธิ์
innovate อิ๊นโนเฝท คิดขึ้นใหม่
inorganic อินออร์แก๊หนิค อนินทรีย์
input อินพุท ด้านขาเข้า,ที่ใส่เข้าไป
inquiry อินไคว๊รี่ ถามหา,ไตร่สวน
insane อินเซน บ้า
insect อิ๊นเส็คท แมลง
insecure อินเซ็คเคียว ไม่มั่นคง
insert อิ๊นเสิร์ท สอด
inside อิ๊นไซด์ ข้างใน,ด้านใน
insight อิ๊นไซ้ท ลึกซึ้ง
insist อินซิ๊สท ยืนยัน
inspect อินสเพ๊คท ตรวจตรา
inspire อินไพร์ ดลบันดาลใจ
instance อิ๊นสแท้นซ ตัวอย่าง,ทันทีทันใด
instead อินสเท๊ด แทนที่
instinct อิ๊นสทิ้งท สัญชาติญาณ
institute อิ๊นสทิทิ้วท ตั้ง,จัดการ,สถาบัน
instruct อินสทรั๊คท แนะนำ,สอน
instrument อิ๊นสทรูเม้นท เครื่องมือ
insufficient อินซัฟฟิ๊เชี้ยนท ไม่เพียงพอ
insulate อิ๊นซูเหลท ป้องกัน,ฉนวน
insure อินชัวร์ ประกัน
intact อินแท็คท คงอยู่,ไม่บุบสลาย
integer อิ๊นทีเจ้อร์ จำนวนเต็ม
intellectual อินเทลเล๊คช่วล ปัญญา
intelligent อินเท๊ลลิเจ้นท ฉลาด,หน่วยสืบราชการลับ
intend อินเท็นด ตั้งใจ,มุ่งหมาย
inter- อินเตอร์- ระหว่าง
interact อินเทอร์แรคท มีปฏิกิริยาต่อกัน
intercept อินเทอร์เส็พท สกัด,ขวาง,กั้น
interchange อิ๊นเทอร์เช้งจ แลกเปลี่ยน
interest อิ๊นเทรสท สนใจ,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
interfere อินเทอร์เฟียร แทรกแซง
interim อิ๊นเทอร์ริม ชั่วคราว,กลางคัน
interior อินที๊เรีย ภายใน
intermediate อินเทอร์มี๊เดียท ระหว่างกลาง,กลางทาง
internal อินเท๊อร์นอล ภายใน
international อินเทอร์แน๊ชั่นนัล ระหว่างประเทศ
interrupt อินเทอร์รัพท ขัดจังหวะ
intersect อินเทอร์เซ็ค ตัดกัน,ผ่านกัน
intervene อินเทอร์ฝีน เข้าแทรก
interview อิ๊นเทอร์ฝิว สัมภาษณ์
into อิ๊นทู เข้าไปใน
intolerant อินโท๊เลอร์แรนท ไม่อดทน
intra- อินทร้า ภายใน
introduce อินโทรดิ๊วซ แนะนำ,นำเข้ามา
inundate อิ๊นอันเดท ท่วม,ไหลบ่า
invade อินเฝด บุกรุก
invalid อิ๊นแฝหลิด โมฆะ
invent อินเฝ๊นท ประดิษฐ์
invest อินเฝ๊สท ลงทุน
investigate อินเฝ๊สทิเกท สืบสวน
invincible อินฝิ๊นซิเบิ้ล ไม่สูญสลาย
invisible อินฝิ๊ซิเบิ้ล มองไม่เห็น
invite อินไฝ๊ท เชิญ,นำมาซึ่ง
invoice อิ๊นฝ้อยซ ใบส่งของ
invoke อินโฝ้ค ขอร้อง,อุทรณ์
involve อินโฝ๊ลฝ เกี่ยวข้อง,พัวพัน
inward อิ๊นเวิร์ด เข้าไปใน
iron ไอ๊อ้อน เหล็ก
irony ไอ๊ออนนี่ ประชดประชัน
irregular เออะเร๊กกูล่า ผิดปรกติ
irritate อิ๊ริเทท ทำให้ระคายเคือง
island ไอ๊แลนด์ เกาะ
iso- ไอ๊โซ- เท่ากัน
isolate ไอ๊โซเหลท แยกออกมา,โดดเดี่ยว
issue อิ๊ชชู่ ประเด็น,กรณี,ออกมา,แจกจ่าย
item ไอ๊เท่ม ชิ้น,อัน,รายการ
ivory ไอ๊โฝรี่ งาช้าง
jacket แจ๊คเก๊ต เสื้อชั้นนอก
jade เจด หยก
jail เจล คุก
jam แจม ติด,ขัด
jar จาร์ โอ่ง
jasmine แจ๊สมิน มะลิ
jean ยีน ผ้ายีน
jelly เจ๊ลลี่ วุ้น
jeopardy เจ๊พาร์ดี้ อันตราย
jet เจ๊ต พุ่ง,พ่น
jewel จิ๊วเอ็ล เพชรพลอย
job จ๊อบ งาน
jockey จ๊อคกี้ คนขี่ม้า
join จอย เข้าร่วม
joke โจ้ก ตลก
journal เจ๊อร์นั่ล วารสาร,หนังสือพิมพ์
joy จอย สนุก,ร่าเริง
jubilee จู๊บิลี่ งานฉลองครบรอบ50ปี
judge จั๊ดจ ตัดสิน,ผู้พิพากษา
jug จั๊ก เหยือก
juice จู้ยซ น้ำผลไม้
jumbo จั๊มโบ้ ขนาดใหญ่
jump จั๊มพ กระโดด
junction จั๊งชั่น ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ
jungle จั๊งเกิ้ล ป่า
junior จู๊เหนี่ย อ่อนอาวุโสกว่า
jury จูรี่ คณะลูกขุน
just จั๊สท ยุติธรรม,เพิ่งจะ
justify จั๊สทิฟาย เป็นเหตุผลอันควร
karma ค๊าร์ม่า กรรมเก่า
keen คีน คม,หลักแหลม
keep คี๊พ เก็บ,รักษา,ยังคง
key คีย์ กุญแจ,สำคัญ
kick คิ๊ค เตะ
kid คิด เด็ก
kidnap คิ๊ดแน๊พ ลักพาไปเรียกค่าไถ่
kidney คิ๊ดนี่ ไต
kill คิลล์ สังหาร
kilo- กิ๊โล- พัน
kind ไคนด์ ชนิด,ประเภท,ใจดี,เมตตา
kinetic ไค๊เนทิค จลน์,กำลังเคลื่อนที่
king คิง กษัตริย์,จ้าว
kiosk คีอ๊อส เพิงเล็กๆ
kiss คิสส จุมพิต
kitchen คิ๊ทเช่น ครัว
knee นี เข่า
knife ไน๊ฟ มีด
knit นิท ถัก,สาน
knock น๊อค เคาะ,ทุบ
know โนว์ รู้,รู้ว่า
lab แหล๊บ ห้องทดลอง
label เล๊เบ้ล ฉลาก,ป้าย
labor,labour เล๊เบ้อร แรงงาน
lack แล๊ค ขาดแคลน
ladder แล๊ดเด้อร์ บันได(ที่เคลื่อนย้ายได้)
lady เล๊ดี้ สุภาพสตรี
lag แล๊ก ล้าหลัง
lake เล้ค ทะเลสาบ
lamina,laminar ล๊ามิน่า แผ่น,เกล็ด
land แลนด์ แผ่นดิน,ประเทศ
lane เลน ถนนแคบๆ,ช่องทาง
language แล๊งเควจ ภาษา
lap แหล๊พ เกย,เหลื่อม
large ลาร์จ ใหญ๋,โต
late เหลท สาย,ดึก
last ล๊าสท หลังสุด,มีอยู่ต่อไป
laugh ล๊าฟ หัวเราะ
launch ล๊อนช เริ่ม
laundry ลอนดรี้ ร้านซักรีด,ซักรีด
law ลอว์ กฏหมาย
lawyer ล๊อเย่อร์ ทนายความ
lay เลย์ วาง
lazy เล๊ซี่ ขี้เกียจ
lead ลี๊ด นำ,พา
lead เหลด ตะกั่ว
leaf ลี๊ฟ ใบไม้
league ลี๊ก สมาคม
leak ลี๊ค รั่ว
lean ลีน บาง,ผอม,พิง
leap ลี๊พ กระโดด
learn เลิร์น เรียนรู้
lease ลี๊ส เช่า
leather เล๊เธ่อร์ หนัง(สัตว์)ฟอก,หุ้มด้วยหนัง
leave ลี๊ฝ ทิ้ง,ละทิ้ง,ปล่อย,ออกเดินทาง
lecture เล๊คเช่อร์ สอนโดยการบรรยาย
left เล๊ฟท ซ้าย
leg เล้ก ขา
legacy เล๊กาซี่ มรดกตกทอด
legal ลี๊กอล กฏหมาย,ถูกกฏหมาย
legend เล๊เจ้นด ตำนาน
legitimate ลีจิ๊ทิเหมท ถูกต้องตามกฏหมาย
leisure เล๊เช่อร์ ว่าง,ตามสบาย
lemon เล๊ม่อน มะนาว
lend เล็นด ให้ยืม
length เล้นธ ความยาว
lessen เล๊ซเช่น ทำให้น้อยลง
lesson เล๊ซซั่น บทเรียน
let เล็ท ปล่อย,ขอให้
lethal ลี๊ธอล ร้ายแรง(ถึงตาย)
letter เล็ทเท่อร์ จดหมาย,อักษร
level เล๊เฝ่ล ระดับ,ชั้น
liar ไลอ้าร โกหก
liberal ลิ๊เบอรัล เสรีนิยม
liberty ลิ๊เบอร์ที่ อิสระ
library ไล๊บรารี่ ห้องสมุด
licence ไล๊เซ่นซ ใบอนุญาต
lie ไล โกหก,วาง,นอน
life ไล๊ฟ ชีวิต
lift ลิฟท ยก
light ไล๊ท แสง,ไฟ
light ไล๊ท เบา,จาง
lightning ไล๊ทนิ่ง ฟ้าแลบ
like ไล๊ค เหมือน,ชอบ
limb ลิ๊มบ์ แขนขา,ระยาง
lime ไลม มะนาว
limit ลิ๊หมิท จำกัด,ขีดสุด
line ไลน์ เส้น,สาย,แถว
lingual ลิ๊งกวอล ภาษา
link ลิ๊งค เกี่ยวข้อง,เชื่อมโยง
lion ไล๊อ้อน สิงโต
liquid ลิ๊ควิด ของเหลว
liquor ลิ๊เคว่อร สุรา
list ลิสท บัญชีรายชื่อ
listen ลิ๊สซึ่น ฟัง
literacy ลิ๊เทอเรซี่ การรู้หนังสือ
litre ลิทร์ ลิตร
little ลิ๊ทเทิ่ล เล็กน้อย
live ไล้ฝ ชีวิต
live ลี๊ฝ อาศัยอยู่
liver ลิ๊เฝ่อร์ ตับ
load โหลด บรรทุก,ภาระ
loan โลน เงินกู้
lobby ล๊อบบี้ ห้องโถง,โน้มน้าวใจ
local โล๊ค่อล ท้องถิ่น
lock ล๊อค ล๊อค
log ล๊อก ซุง,ตัดไม้
logic ล๊อจิค ตรรกะ,หลักเหตุผล
logistic ลอจิ๊ซติค การขนส่ง,การจัดการสินค้า
lone โลน คนเดียว,โทน
long ลอง ยาว,ไกล,นาน
no longer โน ล๊องเก้อร์ ไม่..อีกแล้ว
look ลุ๊ค มอง,ดู,เห็น
loose ลู้ส หลวม
lord หลอร์ด เจ้าผู้มีอำนาจ
lose ลู้ส แพ้,เสีย
loss ล๊อสส ขาดทุน
lotus โล๊ทัส บัวหลวง
loud เลาด ดัง
low โลว ต่ำ,ลด
loyal ล๊อยัล ซื่อสัตย์
lubricate ลู๊บริเขท หล่อลื่น
luck ลัค โชค,โชคดี
luggage ลั๊กเกจ หีบห่อ,สัมภาระ
lunar ลู๊น่าร พระจันทร์
lunch ลั้นช อาหารกลางวัน
lung ลัง ปอด
luxury ลั๊กซุรี่ หรูหรา
machine แมชชีน เครื่องจักร
mad แม้ด บ้า,คลั่ง
magazine แม๊กกาซีน วารสาร,รังกระสุน
magic แม๊จิค วิเศษ,มหัศจรรย์
magnet แม๊กเหน็ท แม่เหล็ก
magnitude แม๊กนิจูด ขนาด
maid เหมด แม่บ้าน,คนใช้
mail เมล จดหมาย,ส่งทางจดหมาย
main เมน หลัก,สำคัญ,ใหญ่
mainly เม๊นลี่ ส่วนใหญ่
maintain เมนเทน รักษาไว้,คงไว้
majesty ม๊าเจ๊สที่ อำนาจ,ความศักดิ์สิทธิ์
major เม๊เจ้อร์ ใหญ่
majority มะจ๊อริที่ ส่วนใหญ่
make เม้ค ทำ,สร้าง,ตั้ง
mal- แม็ล- ,-ไม่ดี,-ผิด
male เมล ผู้ชาย,ตัวผู้
mall มอลล์ ทางเดินที่มีหลังคา
man แมน ผู้ชาย,คน
manage แม๊เหนจ จัดการ
mandate แม๊นเดท คำสั่ง,อำนาจที่ได้รับมอบ
mania,maniac เม๊เนีย,เม๊นิแอ๊ค บ้า,คลั่ง
manifest แม๊นิเฟสท ประจักษ์,ชัดแจ้ง
manifold แม๊นิโฟลด หลายเท่า
manipulate แมนิ๊พิวเหลท ยักย้าย,ต้มตุ๋น
mankind แม๊นคายนด คน
manner แม๊นเน่อร์ อาการ,ท่าทาง
mansion แม๊นชั่น คฤหาสน์
manual แม๊น่วล คู่มือ,ด้วยมือ
manufacture แมนูแฟ๊คเจ่อร์ ผลิต
map แม๊พ แผนที่
marble ม๊าร์เบิ้ล หินอ่อน
march มาร์ช เดินขบวน,เดินแถว
margin ม๊าร์จิ้น ริม,ขอบ,กำไร
marine มารีน ทะเล
mark ม๊าร์ค คะแนน,เครื่องหมาย
market ม๊าร์เก๊ต ตลาด
marry แม๊ร์รี่ แต่งงาน
mart หมาร์ท ตลาด
marvel ม๊าร์เฝ่ล ประหลาดใจ
mask แมสค หน้ากาก
mass แมสส มวล,มากมาย
massacre แม๊สเคอร์ การฆ่าหมู่
massage แมสเสจ การนวด
master ม๊าสเต้อร์ นาย,ครอบงำ
mat แมท เสื่อ
match แหมทช์ ไม้ขีดไฟ,จับคู่,เข้าคู่
mate เหมท เพื่อน
maths แหมธส์ คณิตศาสตร์
matter แม๊ทเท่อร์ วัตถุ,สาระ,เรื่องราว
mature เมเจ่อร แก่,สุก
maximum แม๊กซิมั่ม สูงสุด
may เมย์ อาจจะ
mayor เม๊เอ่อร์ นายกเทศมนตรี
meal มีล อาหารมื้อหนึ่ง
mean มีน ความหมาย,วิถีทาง,สายกลาง
measure เม๊เช่อร์ เครื่องวัด,การวัด,มาตรการ
meat มี๊ท เนื้อสัตว์
mechanic เม๊คาหนิค ช่างเครื่อง,กลไก
medal เม๊ดอล เหรียญ
medicine เม๊ดดิซิน ยา,แพทย์ศาสตร์
mediocre เม๊ดดิโอเค่อร์ สามัญ,ธรรมดา
medium มี๊เดี้ยม ปานกลาง
medley เม๊ดลี่ย์ ผสมปนเป
meet มี๊ท พบ
mega- เม๊กกะ ใหญ่,ล้านเท่า
melt เม้ลท หลอมละลาย
member เม๊มเบ่อร์ สมาชิก
memory เม๊มโมรี่ ความจำ,อนุสรณ์
mend เม็นด์ ซ่อม,ปะ
mental เม๊นท่อล จิตใจ
menthal เม๊นธ่อล การบูร
mention เม๊นชั่น กล่าวถึง
mentor เม๊นเต้อร์ พี่เลี้ยง
menu เม๊นู รายการ
merchant เม๊อร์แช๊นท์ พ่อค้า
mercy เม๊อร์ซี่ เมตตา,ปราณี
mere เมียร์ เพียง,เท่านั้น
merge เมอร์จ ผสม,รวมกัน
merit เม๊อร์หริท คุณความดี
merry เม๊อร์รี่ รื่นเริง,สนุกสนาน
mess เมส ความยุ่งเหยิง
message เม๊สเสจ ข้อความ
metal เมท่อล โลหะ
metaphor เม๊ทะฟอร์ โดยอุปมา
meter มิ๊เท่อร์ เครื่องวัด
method เม๊ธถอท วิธี
metropolis เมโทร๊โพลิส นครหลวง,ศูนย์กลาง
micro- ไม๊โคร- เล็ก,หนึ่งในล้าน
mid มิด กลาง
middle มิ๊ดเดิ้ล กลาง
mild มายลด์ อ่อนโยน,อ่อน
military มิ๊ลิทารี่ ทหาร,ทหารบก
milk มิลค์ น้ำนม
mill มิลล์ โรงสี,โรงโม่
millennium มิลเล๊นเนี่ยม รอบพันปี
milli- มิ๊ลลิ หนึ่งในพัน
million มิ๊ลเลี่ยน หนึ่งล้าน
millionaire มิลเลี่ยนแนร์ เศรษฐี
mimic มิ๊มิค ล้อเลียน
mind ไมนด์ จิตใจ,เอาใจใส่
mine ไมน์ ของฉัน,เหมืองแร่
minister มิ๊นิสเท่อร์ รัฐมนตรี
minor ไม๊เน่อร์ น้อย
minority ไมน๊อริที่ ส่วนน้อย
minus ไม๊นัส ลบ
minute มิ๊หนิท นาที
miracle มิ๊ราเคิ่ล อัศจรรย์,อภินิหาร
mirage มิหราจ ภาพลวงตา
mirror มิเร่อร์ กระจก
mis- มิส- ผิด,พลาด
miss มิส นางสาว
mission มิ๊ชชั่น หน้าที่,งานที่ได้รับมอบหมาย
mistake มิสเท้ค ความผิดพลาด
mister มิ๊สเทอร์ นาย
mix มิกซ์ ผสม
mob ม๊อบ ฝูงชน
mobile โม๊บายล์ เคลื่อนไหว
mode โหมด วิถี,แบบ,แบบนิยม
model โม๊เด็ล รุ่น,แบบ,แบบอย่าง
moderate โม๊เดอร์เหรท พอประมาณ,ย่อมเยา
modern โม๊เดิ่ร์น ทันสมัย,สมัยใหม่
modify โม๊ดิฟาย ปรับแต่ง,แก้ไข
moist ม๊อยสท์ ความชื้น
mold โมลด์ รา,แม่พิมพ์
mom มัม แม่
moment โม๊เม้นท ขณะ,ชั่วขณะ
momentum โมเม๊นตั้ม พลัง
monarch โม๊หนาร์ช พระมหากษัตริย์
money มั๊นนี่ เงิน
monk มั๊งค พระ
monkey มั๊งคี่ ลิง,ซน
mono- โมโน- หนึ่ง
monopoly โมโน๊โพลี่ ผูกขาด
monster ม๊อนสเท่อร์ สัตว์ประหลาด
month มั้นธ เดือน
monthly มั๊นธลี่ รายเดือน
monument โม๊นิวเม้นท อนุสาวรีย์
mood มู้ด อารมณ์
moody มู๊ดี้ อารมณ์เสีย
moon มูน พระจันทร์
moral ม๊อรั่ล ศีลธรรม
morning ม๊อร์นิ่ง เช้า
mortal ม๊อร์ท่อล ถึงตาย
mortgage ม๊อร์ทเกจ จำนอง
mosquito ม๊อสควิ๊โท่ ยุง
motel โมเท็ล โรงแรม
mother ม๊าเธ่อร์ แม่
motor ม๊อเท่อร์ เครื่องยนต์
motorist ม๊อเท่อริสท์ ผู้ขับขี่
mountain เม๊าเท่น ภูเขา
mourn โมน ไว้ทุกข์
mouse เม๊าส หนู
mouth เม๊าธ ปาก
move มู๊ฝ เคลื่อน,เคลื่อนไหว,ย้าย
much มัช มาก
mud มัด โคลน
multi- มั๊ลไท- หลาย
multiply มั๊ลทิพลาย คูณ,ทวีคูณ
murder เม๊อร์เด้อร์ ฆาตรกรรม
muscle มั๊สเคิ่ล กล้ามเนื้อ
museum มิวเซี่ยม พิพิธภัณฑ์
mushroom มั๊ชรูม เห็ด
music มิ๊วสิค ดนตรี
must มัสท์ ต้อง
mute มิ๊วท เงียบ,ใบ้
mutual มิ๊วช่วล ทั้งสองฝ่าย
mystery มิ๊สเทอรี่ ลึกลับ
myth มิธ นิทานโกหก
nail เนล เล็บ,ตะปู
naïve นาอีฝ ไร้เดียงสา
naked เน๊คเค่ด เปลือย,ล่อนจ้อน
name เนม ชื่อ,ตั้งชื่อ,ชื่อเสียง
nap แน๊พ งีบหลับ
narrow แน๊โร่ว แคบ
nation เน๊ชั่น ชาติ
native เน๊ถีฝ พื้นเมือง,โดยกำเนิด
nature เน๊เจ้อร์ ธรรมชาติ,นิสัย
naughty น๊อที่ ซุกซน
navy เน๊ฝี่ ทหารเรือ,ทางเรือ
near เนียร์ ใกล้,ชิด,เกือบ
neat นี๊ท เรียบร้อย,เกลี้ยงเกลา
necessary เน๊ซเซสซารี่ จำเป็น
neck เน็ค คอ,คอคอด
need นี๊ด จำเป็น
needle นี๊ดเดิ้ล เข็ม
negative เน๊กาถีฝ ทางลบ,ปฏิเสธ
neglect เน็กเล๊คท ทอดทิ้ง,ละเลย
negotiate นีโก๊ชิเอท เจรจาตกลง
neighor,neighbour เน๊เบ้อร์ เพื่อนบ้าน
neither ไน๊เธ่อร์ ไม่ทั้งสอง
neo- นี๊โอ- ใหม่
nephew เน๊พิ่ว หลานชาย
nerve เนิ๊ร์ฝ ประสาท,เส้นประสาท,กลัว
nest เนสท รัง
net เน็ท ตาข่าย,สุทธิ
neutral นิ๊วทรอล เป็นกลาง
never เน๊เฝ่อร์ ไม่เคย
new นิว ใหม่
news นิวส์ ข่าว
next เน๊กซท ถัดไป
nice ไน๊ซ์ ดี,ละเอียด
niche นิ๊ช ส่วนน้อย
niece นี๊ซ หลานสาว
night ไน๊ท กลางคืน
nine ไนน เก้า
no โน ไม่
noble โน๊เบิ้ล สง่า,ชั้นสูง
noise น๊อยส เสียงอึกทึก
nominate น๊อมิเหนท การเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง
nominee นอมินี ตัวแทน,หุ่นเชิด
non นอน ไม่
non- นอน- ไม่
none นัน ไม่มีเลย
noodle นู๊ดเดิ้ล บะหมี่,ก๋วยเตี๋ยว
noon นูน เที่ยง
normal น๊อร์มอล ปรกติ
north น๊อร์ธ ทิศเหนือ
nose โน้ส จมูก
note โน๊ท บันทึก
notice โน๊ทิซ แจ้งให้ทราบ,ประกาศ,ใบสั่ง
notion โน๊ชั่น ความคิด,ความเห็น
notorious โนโท๊เรียส ชื่อกระฉ่อน(ในทางไม่ดี)
notwithstanding น๊อทวิธสแตนดิ้ง แต่กระนั้น
nourish เน๊อริช บำรุงเลี้ยง
novel โน๊เฝล นวนิยาย,ใหม่,แปลก
now นาว ขณะนี้,เดี๋ยวนี้
nowhere โนแวร์ ไม่มีที่ไหน
noxious น๊อกเซียส เป็นพิษ
nozzle น๊อซเซิ่ล ปลายกระบอกฉีด
nude นู๊ด เปลือย
nuke นู๊ก นิวเคลียร์
nuisance นิ๊วแซนซ์ ก่อกวนให้รำคาญ
null นัลล เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล
numb นัมบ์ ชา,มึน
number นั๊มเบ้อร์ จำนวน
nurse เนิร์ส พยาบาล,เลี้ยงดู
nurture เน๊อร์เจ้อร์ เลี้ยง,บำรุง
nutrition นิ๊วทริชั่น โภชนาการ
oasis โอเอ๊ซิส บ่อน้ำกลางทะเลทราย
oath โอธ คำสาบาญ
obey โอเบย์ เชื่อฟัง
object อ๊อบเจ็คท วัตถุ,คัดค้าน
oblique อ๊อบบิคว ลาด,เอียง
obscene อ๊อบซีน ลามก
obscure อ๊อบสคูร์ มืดมน,ปิดบัง
observe อ๊อบเซิร์ฝ สังเกตุ
obsess อ๊อบเซสส ครอบงำ,สิงสู่
obstacle อ๊อบสเทเคิ่ล อุปสรรค
obtain อ๊อบเทน ได้,บรรลุ
obvious อ๊อบเฝียส ชัดเจน,เด่นชัด
occasion อ๊อคเคชั่น สมัย,โอกาส,คราว
occupy อ๊อคคิวไพ เข้ายึด
occur อ๊อคเค่อร์ เกิดขึ้น
ocean โอ๊เชี่ยน มหาสมุทร
odd อ๊อดด เลขคี่,เศษ,ประหลาด
off ออฟฟ หมด,ขาด,ห่างไป
offend อ๊อฟเฟ่นด ทำผิด,รุกราน
offer อ๊อฟเฟ่อร์ เสนอให้
office อ๊อฟฟิซ สำนักงาน
official อ๊อฟิซเชี่ยล เจ้าหน้าที่,เป็นทางการ
often อ๊อฟเฟ่น บ่อย
oil ออยล์ น้ำมัน
old โอลด์ แก่,เก่า,เดิม
on ออน บน,เมื่อ,เปิด
once วั๊นซ ครั้งเดียว,เมื่อ
one วัน หนึ่ง
onion อั๊นยั่น หัวหอม
only โอ๊นลี่ เพียง,เดียว,เพิ่ง
onset ออเซ็ท เริ่มโจมตี,เริ่มจับไข้
open โอ๊เพ่น เปิด
opera โอ๊เพ-ร่า อุปรากร
operate โอ๊เพอเหรท ทำ,ปฏิบัติ
opium โอ๊เพี่ยม ฝิ่น
opportunity อ๊อพพอทูนิที่ โอกาส
opposite อ๊อพโพสิท ตรงข้าม
optic อ๊อพติค เกี่ยวกับตา
optimist อ๊อพทิมิสท มองโลกในแง่ดี
optimum อ๊อพทิมั่ม จุดที่ได้ผลดีที่สุด
option อ๊อพชั่น ทางเลือก
oral โอ๊ร่อล ปากเปล่า
orange อ๊อเร้นจ ส้ม,สีส้ม
orbit อ๊อร์บิท วงโคจร
orchestra อ๊อร์เคสต้า วงออร์เคสตร้า
orchid อ๊อร์ขิด กล้วยไม้
ordeal อ๊อร์ดีล ความยากลำบาก
order อ๊อร์เด้อร์ สั่ง,ลำดับ,ระเบียบ
ordinary อ๊อร์ดินารี่ ธรรมดา,โดยปกติ
organ อ๊อร์แกน อวัยวะ
orient โอ๊เรี่ยนท์ ตะวันออก
origin อ๊อริจิ้น รากฐาน,ต้นฉบับ,จุดกำเนิด
orphan อ๊อร์แฟ๊น กำพร้า
oscillate อ๊อซซิลเหลท สั่น,ส่าย,แขว่ง
other อ๊อเธ่อร์ อื่นๆ
ought อ๊อธ ควรจะ
oust เอ๊าซท์ ขับไล่,ไล่ออก
out เอ๊าท ข้างนอก,ออกไป,หมด
outbound เอ๊าทบาวนด์ ขาออก
outbreak เอ๊าทเบรค ระบาด,ระเบิดขึ้น
outcome เอ๊าทคัม ผลที่ปรากฎออกมา
outdoor เอ๊าทดอร์ กลางแจ้ง
outlet เอ๊าทเหล็ท ทางออก,ทางระบาย
outline เอ๊าท์ไลน์ เค้าโครง,ย่อๆ
outlook เอ๊าทลุ๊ค ช่องที่มองออกไป,ภาพ
output เอ๊าทพุท ผลที่ได้
outrage เอ๊าทเหรจ การทำลาย,ร้ายแรง
outside เอ๊าทไซ้ด ภายนอก
outspoken เอ๊าทสโพ้คเค่น ขวานผ่าซาก
outstanding เอ๊าทสแตนดิ้ง โดดเด่น
oven โอ๊เฝ่น เตาอบ
over โอ๊เฝ่อร เหนือ,ตลอด,สิ้นสุดลง,เกิน
over- โอ๊เฝ่อร- ,-มากเกินไป
overall โอ๊เฝ่อร์ออล ทั้งหมด
overcome โอเฝ่อร์คัม ผ่านพ้น,ได้ชัยชนะ
overcrowded โอเฝ่อร์คร๊าวเด้ด แอดอัดยัดเยียด
overdose โอ๊เฝ่อร์โด่ส กินยาเกินขนาด
overdue โอ๊เฝ่อร์ดิว เกินกำหนด
overhaul โอ๊เฝ่อร์ฮอล ปรับปรุงใหม่หมด,ยกเครื่อง
overhead โอ๊เฝ่อร์เฮ้ด ค่าใช้จ่าย(ที่เกิดขึ้นประจำ)
overlap โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ เหลื่อม,ซ้อน
overload โอ๊เฝ่อร์โหลด บรรทุกมากเกินไป
overlook โอเฝ่อร์ลุ๊ค มองข้ามไป
overnight โอเฝ่อร์ไน๊ท ข้ามคืน
oversea โอ๊เฝ่อร์ซี โพ้นทะเล,ต่างประเทศ
overtake โอเฝ่อร์เท้ค ไล่ทัน
overtime โอ๊เว่อร์ไทม์ งานที่ทำล่วงเวลา
overturn โอเว่อร์เทอร์น คว่ำ
overweight โอ๊เว่อรเหวจท์ น้ำหนักเกิน
overwhelm โอเว่อร์เว๊ม ท่วมท้น
owe โอว์ เป็นหนี้
own โอว์น ตัวเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ
pace เพซ ก้าว,เดิน
pack แพ็ค หีบห่อ,อัด,ยัด
pact แพ็คท์ สนธิสัญญา
pad แพ็ด เครื่องรอง,เบาะ
paddle แพ๊ดเดิ้ล พาย,ใบพัด
paddy แพ๊ดดี้ ข้าวเปลือก
page เพจ หน้าหนังสือ
pagoda พาโก๊ด้า เจดีย์
pain เพน เจ็บปวด
paint เพ้นท สี,ทาสี
palace พ๊าเหลซ พระราชวัง
pale เพล ซีด,หน้าซีด
palm พาล์ม ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม
pan แพน กระทะ
pandemic แพนเด๊หมิค โรคระบาด
panel แพ๊นเน็ล คณะลูกขุน,คณะกรรมการ
panic แพ๊หนิค ตื่นตระหนก
panorama พาโนร๊าม่า ภาพที่เห็นได้กว้างขวาง
pants แพ๊นท กางเกง
papa พาพ่า พ่อ
paper เพ๊เพ่อร์ กระดาษ,หนังสือพิมพ์
papers เพ๊เพ่อร์ส เอกสาร
par พาร์ ราคาเดิม,ความเสมอกัน
parade พาเหรด เดินขบวน
paradigm พ๊าราดาม แบบ,กระบวนทัศน์
paradise พาราได๊ซ สวรรค์
paradox พาราด๊อกซ์ สิ่งที่ขัดแย้งกัน
paragraph พ๊ารากราฟ ย่อหน้า
parallel พ๊าราเล้ล ขนาน
paralyse พ๊าราไล๊ซ์ อัมพาต
paramount พ๊าราเม้าท ยิ่งใหญ่
parasite พ๊าราไซท พยาธิ,กาฝาก
parcel พ๊าร์เซล ห่อ,หีบห่อ
pardon พ๊าร์ด่อน อภัย,ยกโทษให้
parent พ๊าร์เร้นท พ่อแม่
parenthesis พาร์เร๊นธิสิส สอดคล้อง,ข้อความในวงเล็บ
park พาร์ค สวนสาธารณะ,ที่จอดรถ
parliament พ๊าร์เลียเม้นท รัฐสภา
part พาร์ท แยก,ฝ่าย
partial พ๊าร์เชี่ยล บางส่วน
participate พาทิ๊ซิเพท มีส่วนร่วม
particle พาร์ทิเคิ้ล ส่วนที่เล็กที่สุด
particular พาร์ทิ๊คิวล่าร์ โดยเฉพาะ
partisan พ๊าร์ทิซั่น ลำเอียง,เลือกฝ่าย
partner พาร์ทเน่อร์ หุ้นส่วน,คู่คิด
party พ๊าร์ที่ พรรค,งานเลี้ยง
pass พาสส ผ่าน,บัตรผ่าน
passion แพ๊ชชั่น กิเลส,ความหลงไหล
passive แพ้สสีฝ ไม่ต่อสู้,ไม่ดิ้นรน
passport พ๊าสพอร์ท หนังสือเดินทาง
past พาสท์ ผ่าน,อดีต,ที่ผ่านไปแล้ว
paste เพซท์ แป้งเปียก
patch แพทช์ ปะซ่อม
patent พ๊าเท้นท สิทธิบัตร
path พาธ ทางเดิน
patient เพ๊เที้ยนท์ อดทน,คนไข้
patriot แพ๊ทริออท ผู้รักชาติ
patrol แพ๊ทโทรล กองลาดตระเวณ
pattern แพ๊ทเทอร์น แบบ,แผน
pause พ๊อส หยุด
pave เพ้ฝ ปูทาง
pavilion พาฝิ๊เลี่ยน ตึกหรูหรา
pay เพย์ จ่าย,ชำระ,ตอบแทน
peace พี๊ซ สันติภาพ
peacock พีค๊อค นกยูง
peak พี๊ค สูงสุด,ยอดสุด
pearl เพิร์ล ไข่มุก
peasant เพ๊สเส๊นท ชาวชนบท
pedal เพ๊ดั้ล ที่เหยียบ
pedigree เพ๊ดิกรี สายพันธุ์(แท้)
pen เพ็น ปากกา,คอกสัตว์
pencil เพ๊นซิ่ล ดินสอ
penetrate พิ๊นิเทรท เจาะทะลุ
pension เพ๊นชั่น บำนาญ
people พี๊เพิ่ล ประชาชน
pepper เพ๊พเพ่อร์ พริกไทย
per เพอร์ ต่อ
percieve เพอร์ซี๊ฝ รับรู้,เข้าใจ
perfect เพ๊อร์เฟ็คท สมบูรณ์,ดีเลิศ
perform เพอร์ฟอร์ม แสดง,การกระทำ
perfume เพ๊อร์ฟูม น้ำหอม
perhaps เพอร์แฮพส์ บางที
peril เพ๊อริล หายนะ,อันตราย
period พี๊เหรียด สมัย,ช่วง
periphery เพอริ๊เพอรี่ รอบนอก,เส้นรอบวง
perish เพ๊อริ๊ช ตาย,สูญสิ้น
permanent เพ๊อร์มาเน้นท ถาวร,ยืนยง
permit เพ๊อร์หมิท อนุญาต,ยอม
persist เพอร์ซิสท ยืนกราน
person เพ๊อร์ซั่น บุคคล
personality เพอร์ซันแน๊ลิที่ บุคคลิกลักษณะ
perspective เพอร์สเพ๊คถีฝ ภาพสามมิติ
persuade เพอร์ซูเอด ชักจูง,โน้มน้าว
pest เพสท แมลง
pet เพ๊ท สัตว์เลี้ยง
petition เพทิ๊ชั่น อ้อนวอน,ฎีกา
petroleum พิโทร๊เลี่ยม น้ำมันดิบ
pharmacy ฟ๊าร์มาซี ร้านขายยา
phase เฟส ระยะ
phenomenon ฟีโน๊มิน่อน ปรากฏการณ์
philanthropy ฟิแล๊นโธรพี่ ใจบุญ
philosophy ฟิโล๊โซฟี่ ปรัชญา
phoenix ฟี๊หนิกซ์ นกที่ตายเป็นเถ้าถ่านแล้วฟื้นใหม่ได้
phone โฟน โทรศัพท์
photograph โฟ๊โทกร๊าฟ รูปถ่าย
phrase เฟรส วลี,ถ้อยคำ
physical ฟิ๊สิคอล ในทางร่างกาย,ทางวัตถุ
pick พิค หยิบ
pickle พิ๊คเคิ้ล ของดอง
picnic พิ๊คนิค ทานอาหารกลางแจ้ง
picture พิ๊คเจ้อร์ ภาพ
piece พี๊ซ ชิ้น,อัน
pig พิก หมู
pile ไพล์ เสาเข็ม
pill พิลล์ ยาเม็ด
pillar พิ๊ลล่าร์ เสา,หลัก
pillow พิ๊ลโล่ว หมอน
pilot ไพ๊หลอต นักบิน,นำร่อง
pink พิ๊งค สีชมพู
pioneer ไพโอเนียร์ ผู้บุกเบิก
pipe ไพพ ท่อ
pirate ไพ๊เหรท โจรสลัด,ของเถื่อน
pistol พิ๊สท่อล ปืนพก
piston พิ๊สทั่น ลูกสูบ
pity พิ๊ที่ สงสาร
place เพลส สถานที่
plain เพลน เรียบ,ง่ายๆ,ธรรมดา
plan แพลน แผนการ,แผนผัง
plane เพลน เครื่องบิน,พื้นราบ
planet แพล๊เหน็ท ดาวเคราะห์
plant แพล๊นท ปลูก,สร้าง,โรงงาน
plate เพล๊ท แผ่นโลหะ
plateau แพลโท ที่ราบสูง
platform แพล๊ทฟอร์ม แท่น,ชานชลา
play เพลย์ เล่น
plaza พล๊าซ่า ลาน,ตลาด
please พลีซ พอใจ,ได้โปรด
plenty เพล๊นที่ มากมาย,สมบูรณ์
plot พล๊อท แผน,อุบาย,เคล้าโคลง
plug พลั๊ก อุด,เสียบ
plural พลู๊ร่อล พหูพจน์
plus พลัส บวก
ply พลาย ชั้น
pneumatic นิวแม๊ถิค เกี่ยวกับลม
neumonia นิวโม๊เนีย ปอดอักเสบ
pocket พ๊อคเค่ท กระเป๋า
podium โพ๊เดี้ยม แท่น,ฐาน
poet โพ๊เอ๊ท กวี
poetry โพเอ๊ทรี่ กลอน,โคลง
point พ๊อยท์ ชี้,จุด,ประเด็น
poison พ๊อยซั่น ยาพิษ,วางยาพิษ
polar โพ๊ล่าร์ ขั้ว
pole โพล ขั้วโลก,ขั้วแม่เหล็ก
police โพลิ๊ซ ตำรวจ
policy โพ๊ลิซี นโยบาย
polish โพ๊ลิช ขัดเงา
polite โพไล๊ท สุภาพ
political โพลิทิ๊ค่อล การเมือง
poll โพลล สำรวจความคิดเห็น
pollution พอลลู๊ชั่น มลภาวะเป็นพิษ
poly- โพลี่- หลากหลาย
pool พูล บ่อน้ำ,การรวมกำลังกัน
poor พัวร์ ยากจน,ขัดสน,แย่
popular พ๊อพพิวล่าร์ เป็นที่นิยมกันทั่วไป
pope โพ๊พ สันตะปาปา
pork พ๊อร์ค เนื้อหมู
port ผอร์ท ท่าเรือ,เมืองท่า,ประตูใหญ่
portion พ๊อร์ชั่น ส่วน,แบ่ง
portrait พ๊อร์ทเถรท รูปคน
pose โพส วางท่า,ตั้งคำถาม
position โพซิ๊ชั่น ตำแหน่ง,ที่มั่น
positive โพ๊สิถีฝ บวก,ในทางที่ดี
possess โพเซสส เป็นเจ้าของ
possible พ๊อซซิเบิ้ล เป็นไปได้
post โพสท ประกาศ,ไปรษณีย์
post- โพสท- หลังจาก
postpone โพสท์โพน เลื่อนไป
pot พ๊อท หม้อ
potato โพเท๊โต้ มันฝรั่ง
potential โพเท๊นเชี่ยล ศักยภาพ
pour พาว เท,ราด
poverty พ๊อฝเฝอร์ที่ ความจน
powder พ๊าวเด้อร์ แป้ง,ฝุ่น
power พ๊าวเว่อร์ กำลัง,แรง,อำนาจ
practice แพร๊คทิ๊ซ ปฏิบัติ,ฝึกฝน
practical แพร๊คทิค่อล ปฏิบัติได้จริง
praise เพรส สรรเสริญ,ยกยอ
pray เพรย์ สวด,ภาวนา
pre- พรี- ก่อน,ล่วงหน้า
preach พรี๊ช เทศนา
precede พรีซี๊ด มาก่อน,สำคัญกว่า
precious พรีเชี๊ยส มีค่า
precise พรีไซ๊ส แน่นอน,เที่ยงตรง
predict พรีดิ๊คท ทำนาย
preface พรี๊เฟซ คำนำ
prefer พรีเฟอร์ ชอบมากกว่า
prefix พรีฟิ๊ก คำเติมหน้า
pregnant เพร๊กแน๊นท ตั้งท้อง
prejudice พรี๊จัดดิซ อคติ
premature พรีเมเจ้อร์ ก่อนกำหนด
premier พรี๊เหมี่ยร์ สูงสุด,ที่หนึ่ง
premium พรี๊เมี่ยม พิเศษ
prepare พรีแพร์ ตระเตรียม
prescribe เพรสไคร์บ กำหนด,แนะนำ
present เพร๊สเซ่นท ปัจจุบัน,ของขวัญ
present พรีเซ๊นท นำเสนอ
preserve พรีเซิ๊ร์ฝ เก็บรักษา
president เพร๊สซิเด้นท ประธานาธิบดี,ประธาน
press เพรส กด,สื่อ(หนังสือพิมพ์)
prestige เพรสถี๊จ ศักดิ์ศรี,ชื่อเสียง
presume พรีซูม สันนิษฐาน
pretend พรีเท็นด์ เสแสร้ง
pretty พริ๊ทที่ สวย,เก๋
prevent พรีเฝ๊นท ป้องกัน
preview พรี๊ฝิว ดูก่อน
previous พรี๊เฝี๊ยส ก่อน,แต่ก่อน
prey เพรย์ เหยื่อ
price ไพร๊ซ์ ราคา
pride ไพรด์ ภูมิใจ
priest พรีซท พระ
primal ไพร๊ม่อล แต่แรก
prime ไพร์ม สำคัญ
primary ไพร๊มารี่ ปฐม
primitive พรี๊มิถีฝ เก่าแก่,พ้นสมัย
prince พริ๊นซ์ เจ้าชาย
principal พริ๊นซิพ่อล ครูใหญ่
principle พริ๊นซิเพิ่ล หลัก,กฎ
print พริ๊นท พิมพ์
prior ไพร๊เอ่อร ก่อน
prison พริ๊ซั่น คุก
private ไพร๊เฝท ส่วนตัว
privilege พริ๊ฝิเหลจ สิทธิพิเศษ
prize ไพร๊ซ์ รางวัล
pro- โพร- ชอบ,สนับสนุน
probation โพร๊เบชั่น ทัณฐ์บน
probe โพร๊บ สอบสวน
problem โพร๊เบล่ม ปัญหา
proceed โพรซี๊ด เนื่องมา,ต่อไป
procedure โพซิ๊เดอร์ การปฏิบัติ,พฤติการณ์
process โพร๊เซสส กระบวนการ
proclaim โพรเคลม ป่าวประกาศ
procure โพรเคียว จัดหา,หาได้
produce โพรดิ๊วซ ผลิต
product โพร๊ดัคท ผลิตภัณฑ์
productive โพรดั๊คถีฝ เกิดผล
professor โพรเฟ๊สเซ่อร์ ศาสตราจารย์
professional โปรเฟ๊สชั่นน่อล มืออาชีพ,โดยอาชีพ
profile โพร๊ไฟล์ ประวัติย่อๆ
profit โพร๊ฝิต กำไร
profound โพรฟาวนด์ ลึกซึ้ง
program โพร๊แกรม รายการ
progress โพร๊เกรสส ก้าวหน้า
prohibit โพรฮิ๊บิท ห้าม,ข้อห้าม
project โพร๊เจ็คท โครงการ
prolong โพรลอง ยืด,ต่อ
promote โพรโหมท ส่งเสริม,เลื่อนขั้น
prompt พร๊อมท โดยทันที
pronounce โพรเน๊าซ ออกเสียง
proof พรู๊พ พิสูจน์,ทน
proper พร๊อพเพ่อร์ เหมาะสม
property พร๊อพเพอร์ที่ ทรัพย์สมบัติ
proportion พร๊อพพอชั่น สัดส่วน
propose โพรโพ๊ส เสนอ
prosecute พร๊อซิคิ้ว ดำเนินการ
prospect พร๊อสเพ็คท ภายหน้า,ความหวังในภายหน้า
prosper พร๊อสเพ่อร์ เจริญ,รุ่งเรือง
prostitute พร๊อซซิทิ้วท โสเภณี
protect โพรเท๊คท ป้องกัน
protest โพร๊เทสท คัดค้าน
prototype โพร๊โท่ไท๊พ ต้นแบบ,แบบเดิม
prove พรู๊ฝ พิสูจน์
provide โพรไฝด จัดหาให้,จัดให้
province โพร๊ฝิ้นซ จังหวัด
provoke โพรโฝ้ค กระตุ้น,ยั่ว
proxy พร๊อกซี่ ตัวแทน
pseudo- ซูโด- ปลอม
psycho- ไซโค- จิต
publish พลั๊บลิช ประกาศ,พิมพ์ออกจำหน่าย
public พลั๊บลิค สาธารณะ
pull พูลล ลาก,ดึง
pulley พู๊ลเล่ย์ ลูกรอก
pulse พั๊ลส์ ชีพจร,เต้น
pump พั๊มพ สูบ,เครื่องสูบ
pumpkin พั๊มคิ้น ฟักทอง
punch พั๊นช เจาะ,ต่อย
punctual พั๊งช่วล ตรงเวลา
punish พันนิ๊ช ลงโทษ
pupil พิ๊วพิ่ล นักเรียน
puppy พั๊พพี่ ลูกหมา
puppet พั๊พเผ็ท หุ่นกระบอก
purchase เพ๊อร์เชส ซื้อ
pure เพียวร์ บริสุทธิ์
purple เพ๊อร์เพิ่ล สีม่วง
purpose เพ๊อร์โพส ความประสงค์
pursue เพอร์ซู ไล่ตาม,ติดตาม
push พุช ผลัก
put พุท ใส่,วาง
puzzle พั๊ซเซิ่ล ปริศนา
quake เคว้ค สั่น,ไหว
qualify คว๊อลิฟาย มีคุณสมบัติ
qualification ควอลิฟิเค๊ชั่น คุณสมบัติ
quality คว๊อลิที่ คุณภาพ
quantity คว๊อนทิที่ ปริมาณ
quarrel คว๊อเร็ล ทะเลาะ
quarter คว๊อร์เท่อร หนึ่งในสี่
queen ควีน ราชินี
queer เควียร์ ประหลาด,พิลึก
question เคว๊สชั่น คำถาม,สงสัย
quick ควิค เร็ว,ไว
quiet ไคว๊เอ้ท เงียบ
quit ควิท เลิก
quite ไคว๊ ทีเดียว,แท้ๆ
quota โคว๊ท่า โควต้า
quote โควท อ้าง
rabbit แร๊บบิท กระต่าย
race เร้ซ เชื้อชาติ,สีผิว
radial เรเดี้ยล รัศมี
radiate เร๊ดิเอท แผ่(รังสี)
radio เร๊ดิโอ วิทยุ
radius เรเดี๊ยส รัศมีของวงกลม
rag แร๊ก ผ้าขี้ริ้ว
rage เร้จ โหมกระหน่ำ,เดือดดาล
raid เรด จู่โจม
rail เรล รางรถไฟ
rain เรน ฝน
raise เร้ส ยก,ระดม
rally แร๊ลลี่ ชุมนุม
rampage แร๊มเผจ ดุด่า,เกรี้ยวกราด
range เร๊นจ ระยะ,ขอบเขต
rank แร๊งค ชั้น,ยศ
ransom แร๊นซั่ม ไถ่,ค่าไถ่
rape เร้พ ข่มขืน
rapid เร๊ผิด รวดเร็ว
rare แรร์ หายาก,บาง
rat แร๊ท หนู
rate เหรท อัตรา,ตีค่า
rather ร๊าเธ่อร์ มากกว่า
ratio เรโช อัตราส่วน
rational เร๊ชั่นนั่ล ความมีเหตุผล
raw รอว์ ดิบ
ray เรย์ ลำแสง
razor เร๊เซ่อร์ มีดโกน
re- รี- ทำใหม่อีกครั้ง
reach รี๊ช เอื้อมถึง,บรรลุ
react รีแอ๊ค ตอบโต้
read รี๊ด อ่าน
ready เร๊ดี้ พร้อม
real เรียล จริง
realm เรล์ม ขอบเขต
rear เรียร์ ข้างหลัง
reason รี๊ซั่น เหตุผล
rebate รี๊เบท ส่วนลด
rebel เร๊เบ่ล กบฏ,ขัดขืน
rebound รีบาวนด์ เด้งขึ้นอีกครั้ง
recall รีคอลล เรียกกลับ,รำลึก
receive รีซี๊ฝ รับ
recent รี๊เซ่นท เร็วๆนี้
recession รีเซ๊สชั่น ถดถอย
recognize เร๊คคอกไน๊ซ์ จำได้,สำนึก
recommend เร็คคอมเม็นด์ แนะนำ
reconcile เร๊คคอนไซล์ กลับคืนดีกัน,ปรองดอง
record เร๊คขอร์ด บันทึก,สถิติ
recover รีคั๊ฝเฝ่อร์ ฟื้นคืน
recruit รีครู๊ท เกณฑ์,รับคนใหม่
rectangle เร๊คแทงเกิ้ล สี่เหลี่ยมผืนผ้า
red เร้ด แดง
redeem รีดีม กู้คืน
reduce รีดิ๊ว ลดลง
redundant รีดั๊นแดนท เหลือเฟือ
refer รีเฟอร์ อ้างอิง
refill รีฟิลล เติมใหม่
refine รีไฟน์ กลั่น
reflect รีเฟล็คท สะท้อน
reform รีฟอร์ม ปฏิรูป
refresh รีเฟรช ทำให้สดชื่นอีกครั้ง
refrigerate รีฟริ๊กเกอเหรท ทำให้เย็น
refugee เรฟิวจี ผู้ลี้ภัย
refund รีฟันด คืนเงินให้
refuse รีฟิ๊วส ปฏิเสธ
regain รีเกน กู้คืนมา
regard รีการ์ด เอาใจใส่,นับถือ
regime รีจีม ระบอบการปกครอง
region รีเจี่ยน ขอบเขต,แถบๆ
register รีจิ๊สเตอร์ ลงทะเบียน
regret รีเกร๊ท เสียใจ
regular เร๊กกูล่าร์ ปรกติ,ประจำ
reinforce รีอินฟอร์ซ เสริมกำลัง
reject รีเจ๊คท ปฏิเสธ
rejoice รีจ๊อยซ ยินดี,รื่นเริง
relate รีเหลท เกี่ยวข้อง
relative รีเลถีฝ ญาติ
relax รีแหล๊ก ผ่อนคลาย
relay รีเลย์ ถ่ายทอด
release รีลี๊ส ปล่อย,ปลด
relevant เร๊ลเลแฝ๊นท สัมพันธ์กัน
relieve รีลี๊ฝ ปลดเปลื้อง,บรรเทา
religion รีลิ๊เจี้ยน ศาสนา
relocate รีโล๊เขท ย้ายที่อยู่ใหม่
reluctant ริลั๊คแทนท์ อึกอัก,ละล้าละลัง
rely รีลาย ไว้ใจ,เชื่อมั่น
reliable รีลายเอเบิ้ล ไว้ใจได้,เชื่อใจ
remain รีเมน ยังคง
remark รีม๊าร์ค สังเกตุเห็น,กล่าว
remember รีเม๊มเบ่อร์ จำได้
remind รีไมนด์ เตือน,ทำให้นึกถึง
remote รีโหมท ห่างไกล
remove รีมู๊ฝ เอาออกไป,ย้ายออกไป
render เร็นเด้อร์ คืนให้
renovate เร๊นโนเฝท ทำขึ้นใหม่
rent เร๊นท เช่า
repair รีแพร์ ซ่อม
repay รีเพย์ ชำระ,ตอบแทน
repeat รีพี๊ท ทำซ้ำ
replace รีเพลส ไปแทนที่
reply รีพลาย ตอบ
report รีผอร์ท รายงาน
represent รีเพรสเซ่นท แทน,เป็นผู้แทน
reptile เร็พไทล์ สัตว์เลื้อยคลาน
republic รีพลับลิค สาธารณรัฐ
request รีเควส ขอร้อง,ต้องการ
require รีไควร์ ต้องการ
rescue เร๊สคิ้ว ช่วยเหลือ
research รีเซิร์ช วิจัย,ค้นคว้า
resemble รีเซ๊มเบิ้ล เหมือน,คล้ายคลึง
resent รีเซ๊นท ขุ่นเคือง
reserve รีเซิร์ฝ สงวน,อนุรักษ์
residence เร๊สซิเด้นท ที่อยู่อาศัย
residue เร๊สซิดิว ส่วนที่เหลือ
resign รีไซน์ ลาออก
resist รีซิ๊สท ต่อต้าน
resolve รีโซ๊ลฝ ละลาย,กระจาย
resort รีสอร์ท อาศัย,เมืองตากอากาศ
resource รีซ๊อซ ทรัพยากร
respect เรสเพ๊คท นับถือ
respire เรสไพร์ หายใจ
respond เรสพอนด์ ตอบสนอง
rest เรสท พัก,สงบ,ที่เหลือ
restaurant เรซเทอรอง ภัตราคาร
restore เรสโทร์ ฟื้นคืน
restrict เร้สทริคท จำกัด
result รีซั้ลท ผล,เป็นผล
resume รีซูม กลับมาใหม่
resume เรซูเม่ ประวัติย่อ
retail รีเทล ขายปลีก
retain รีเทน เก็บ,สงวน
retaliate รีแท๊ลลิเหลท แก้เผ็ด,ตอบโต้
retire รีไทร์ เกษียณ
retouch รีทัช ตกแต่งภาพ
retreat รีทรี๊ท ถอย,ล่าถอย
retrieve รีทรี๊ฝ ได้กลับคืนมา
retro- เร๊โทร- ย้อนหลัง
retrospect เร๊โทรสเพ็คท ระลึกถึงความหลัง
return รีเทิร์น กลับ,ย้อน
reveal รีฝีล แสดงออกมา,เผยให้เห็น
revenge รีเฝ้นจ ความพยาบาท
revenue เร๊ฝเฝนิว รายได้,ภาษี
revere รีเฝียร์ เคารพนับถือ
reverse รีเฝิร์ส กลับด้าน
review รีฝิล พิจารณา,ตรวจ
revise รีไฝ้ส แก้ไข
revoke รีโฝ้ค ถอน,ลบล้าง
revolve รีโฝ้ลฝ หมุน
revolution เร๊ฝโฝลูชั่น ปฏิวัติ
reward รีวอร์ด รางวัล
rewind รีไวนด์ (หมุน)กลับ
rhythm ริธึ่ม จังหวะดนตรี
rib ริบ ซีโครง
rice ไร๊ซ์ ข้าวสาร
rich ริ๊ช รวย,เต็มไปด้วย
riddle ริ๊ดเดิ้ล ปริศนา
ride ไรด์ ขี่
ridiculous ริดิ๊คคิวลัส น่าหัวเราะเยาะ
rifle ไร๊เฟิ่ล ปืนยาว
right ไร๊ท ถูก,ขวา,สิทธิ
rigid ริ๊จิด แข็ง,เกร็ง
ring ริง วง,แหวน,สั่นกระดิ่ง
riot ไรอ๊อท จราจล
rise ไร๊ส ขึ้น
risk ริ๊ซค เสี่ยง
rival ไร๊ฝ่อล คู่แข่ง
river ริ๊เฝ่อร์ แม่น้ำ
road โร้ด ถนน,ทาง,วิถี
roam โรม ท่องเที่ยวไป
roar โร แผดเสียง
rob ร๊อบ ขโมย
robot โรบ๊อท หุ่นยนต์
rock ร๊อค หิน,เขย่า
rocket ร๊อคเค๊ต จรวด
role โรล บทบาท
roll โรลล กลิ้ง
romance โรแม๊นซ์ โรแมนติก
roof รู๊ฟ หลังคา
room รูม ห้อง,ที่ว่าง
root รู๊ท ราก
rope โร๊พ เชือก
rose โรส ดอกกุหลาบ
rot ร๊อท เน่า
rotate โร๊เถท หมุน
rough รั๊ฟ หยาบ
round ราวนด รอบ,กลม
route รู๊ท เส้นทาง
routine รูทีน เป็นประจำ
row โรว์ แถว,พาย
royal ร๊อยัล เกี่ยวกับกษัตริย์
rubber รั๊บเบ่อร์ ยาง
ruby รู๊บี้ ทับทิม
rude รู๊ด หยาบคาย
ruin รูอิน ปรักหักพัง,หายนะ
rule รูล กฎ
rumor รู๊เม่อร์ ข่าวลือ
run รัน วิ่ง,ดำเนินการ
rural รู๊ร่อล ท้องถิ่น
rush รัช รีบเร่ง
rust รัสท สนิม
ruthless รูธเลสส อำมหิต
sack แซ๊ค กระสอบ,ไล่ออก
sacrifice แซ๊คริไฟซ์ บูชายัญ
sad แซ้ด เสียใจ,เศร้า
safari ซาฟ๊ารี การเที่ยวยิงสัตว์
safe เซฟ ปลอดภัย
sag แซ๊ก หย่อน,ยาน
sail เซล ล่องเรือ
saint เซ๊นท นักบุญ
sake เซ้ค ประโยชน์
salary ซ๊ารารี่ เงินเดือน
sale เซล ขาย,ลดราคา
salt ซ้อลท์ เกลือ,เค็ม
salute ซัลหลูท สรรเสริญ,คำนับ
salvage แซ๊ลเหวจ กู้(เรือ),ช่วยเหลือ
same เซม เหมือนกัน,เดียวกัน
sample แซ๊มเพิ่ล ตัวอย่าง
sanction แซ๊งชั่น การลงโทษ,คว่ำบาท
sand แซนด์ ทราย
sane เซน สติดี
sanitary แซ๊นนิทารี่ ถูกหลักอนามัย
satellite แซ๊ทเทลไล้ท ดาวเทียม
satisfy แซ๊ททิซไฟ พอใจ
saturate แซ๊ททิวเหรท อิ่มตัว
sauce ซ๊อซ เครื่องปรุงรส
sausage ซ๊อสเซจ ไส้กรอก
savage แซเหวจ โหดร้าย,รุนแรง
save เซฝ ช่วย(ชีวิต),ประหยัด,ออม
saw ซอว์ เลื่อย
say เซย์ พูด,บอก
scale สเคล มาตราส่วน
scandal สแค๊นด่อล อื้อฉาว
scarce สแคร์ซ ขาดแคลน
scare สแคร์ ตกใจกลัว
scene ซีน ฉาก,สถานที่เกิดเหตุ
schedule สเค๊ดดูล ตาราง,กำหนดการ
sheme เชม แผนการ
scholar สคอล่าร์ ทุนการศึกษา,นักเรียนทุน
school สคูล โรงเรียน
science ไซ๊แอ้นซ วิทยาศาสตร์
scold สโคลด์ ดุ,ด่า
scope สโคพ ขอบเขต
score สคอร์ คะแนน
scorpion สค๊อร์เพี่ยน แมงป่อง
scout สเค๊าท ลูกเสือ,ทหารพราน
scramble สแคร๊มเบิ้ล ตะกาย
scratch สแครทช ขีด,ข่วน
scream สครีม กรีดร้อง
screen สครีน ฉาก,บัง,กรอง,ร่อน
screw สครูว์ ตะปูเกียว,กวดขัน
script สคริพท์ บท
sea ซี ทะเล
seal ซีล ผนึก,ปิด,ตราประทับ
search เซิร์ช ค้น,หา
season ซี๊ซั่น ฤดู,ปรุงรส
second เซ๊คคั่น ที่สอง,วินาที
secret ซี๊เขร็ท ความลับ
secretary เซ๊คเคร็ททารี่ เลขานุการ
section เซ๊คชั่น ส่วน,ตอน
sector เซ๊คเท่อร์ ภาคส่วน
secure เซ๊คเคียวร์ ปลอดภัย,มั่นคง
see ซี มอง,เห็น
seed ซีด เมล็ดพันธุ์
seek ซี๊ค ค้นหา
seem ซีม ดูราวกับ,เหมือนกับว่า
segment เซ๊กเม้นท ส่วน(ที่เกิดจากการแบ่ง)
seize ซี๊ซ จับ,ยึด
seldom เซ๊ลดั้ม นานครั้ง
select ซิเล็คท เลือกสรร
self เซลฟ์ ตนเอง
self- เซลฟ์- ด้วยตนเอง,ตนเอง
sell เซลล์ ขาย
semester ซีเม๊สเท่อร์ ภาคเรียน
semi- เซมิ- กึ่ง
senate ซีเหนท วุฒิสภา
send เซ็นด ส่ง
senior ซี๊เหนี่ย อาวุโส,แก่กว่า
sense เซ้นส ความรู้สึก,มีเหตุผล
sentence เซ๊นเท้นซ ประโยค,คำพิพากษา
sentiment เซ๊นทิเม็นท ความรู้สึก
separate เซ๊พาเหรท แยก
septic เซ๊พทิค มีเชื้อโรค
sequence ซีเคว้นซ ลำดับ(ของเหตุการณ์)
series ซี๊รี่ ลำดับ,ชุด
serious ซี๊เรี๊ยส เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง
serve เซิร์ฝ บริการ,รับใช้
service เซ๊อร์ฝิซ บริการ,รับราชการ
session เซ๊ซชั่น การประชุม
set เซ็ท ตั้ง,ก่อ,วาง
settle เซ็ทเทิ่ล เข้าที่,ตั้งถิ่นฐาน
seven เซเฝ่น เจ็ด
several เซ๊ฝเฝอรัล หลายครั้ง,หลายคน,นานา
severe ซีเฝีย รุนแรง
sex เซ็กซ เพศ
shade เฉด ร่ม,เงา
shaft ชาร์ฟท เพลา
shake เช้ค สั่น,เขย่า
shall แชลล์ จะ
shallow แชลโล่ว ตื้น
shame เชม น่าอาย,อดสู
shape เชพ รูปร่าง
share แชร์ แบ่ง,ส่วนแบ่ง,หุ้น
shark ช๊าร์ค ฉลาม
sharp ชาร์พ คม,ชัด
shave เชฝ โกน
shelf เช๊ลฟ ชั้น(วางของ)
shell เชลล์ หอยเชลล์,เปลือก
shelter เช๊ลเท่อร์ ที่กำบัง
sheriff เช๊อริฟฟ์ นายอำเภอ
shield ชีลด โล่,กระบัง,เกราะ
shift ชิฟท์ เคลื่อน,ย้าย,กะ,เวร
shine ไชน์ ส่องแสง
,-ship ,-ชิพ ความ,ความเป็น
ship ชิพ เรือ
shirt เชิ๊ร์ท เสื้อเชิ๊ต
shiver ชีฝเฝ่อร์ สั่น,หนาวสั่น
shock ช๊อค ตกใจ,สะดุ้ง
shoe ชู รองเท้า
shoot ชู๊ท ยิง,ถ่าย(ภาพ)
shop ช๊อพ ร้านค้า,โรงงาน
shore ชอร์ ชายทะเล
short ช๊อร์ท สั้น,(ทาง)ลัด,ขาดแคลน
shoulder โช๊ลเด้อร์ ไหล่
shout เช๊าท ตะโกน
show โชว์ แสดง
shower เช๊าเว่อร์ โปรยปราย
shrimp ชิ๊มพ์ กุ้ง
shrink ชิ๊งค หด
shuffle ชั๊ฟเฟิ่ล สับเปลี่ยน
shut ชั๊ท ปิด
shuttle ชั๊ทเทิ่ล กระสวย
shy ชาย ขี้อาย
sick ซิ๊ค ป่วย
side ไซด์ ด้าน,ข้าง,ฝ่าย
siege ซี๊จ ล้อม
sight ไซ๊ท เห็น
sign ซายน เครื่องหมาย,อาการ,เซ็นชื่อ
significant ซิกนี๊ฟิแค่นท สำคัญ
silent ไซ๊เล่นท เงียบ
silk ซิ้ลค ไหม
silly ซิ๊ลลี่ โง่
silver ซิ๊ลเฝ่อร โลหะเงิน
similar ซิ๊มิล่าร์ เหมือนกัน
simple ซิ๊มเพิ่ล ง่าย,เรียบ
simulate ซิ๊มูเหลท จำลอง
sin ซิน บาป
since ซิ๊นซ ตั้งแต่
sincere ซินเซียร์ จริงใจ
sing ซิง ร้องเพลง
single ซิ๊งเกิ้ล เดี่ยว,โสด
sink ซิ๊งค จม
sir เซ่อร์ ท่าน
siren ไซ๊เร่น หวูด
sirup ไซ๊หรัพ น้ำเชื่อม
sister ซิ๊สเท่อร์ น้องสาว,พี่สาว,แม่ชี
sit ซิท นั่ง
site ไซ๊ท ที่ตั้ง,ทำเล
situation ซิ๊ทูเอชั่น สถานการณ์
six ซิกซ์ หก
size ไซ๊ซ ขนาด
skeleton สเค๊เลทั่น โครงกระดูก
sketch สเค๊ทช ร่าง
skill สกิลล ความชำนาย
skin สกิน ผิวหนัง
skip สคิพ ข้าม
skirt สเคิ๊ร์ท กระโปรง,ขอบ
skull สคั๊ลล กระโหลกศีรษะ
sky สกาย ท้องฟ้า
slash สแหล๊ช เฉือน,ตัด
slate สเล๊ท กระดานชนวน
slave สเล๊ฝ ทาส
sleep สลี๊พ หลับ
slender สเล็นเด้อร อ้อนแอ้น
slice สไล๊ซ แล่,เฉือน
slide สไล๊ด เลื่อน,ไถล
slim สลิม ผอม,บาง
slip สลิ๊พ ลื่น,ไหล
slogan สโล๊แก้น สโลแกน
slope สโล๊พ เอียง,ลาด
slow สโลว์ ช้า
slum สลัม สลัม
slump สลั๊มพ (ราคา)ตกต่ำ
small สมอลล์ เล็ก
smart สมาร์ท โก้,ฉลาด
smash สแม๊ช ชน,พัง,แหลก
smell สเมลล์ กลิ่น
smile สไมล์ ยิ้ม
smoke สโม๊ค ควัน,สูบบุหรี่
smooth สมู๊ธ ราบเรียบ
smuggle สมั๊กเกิ้ล ลักลอบหนีภาษี
snack สแน๊ค อาหารว่าง
snail สเนล ทาก
snake สเน๊ค งู,ทรยศ
snow สโนว์ หิมะ
so โซ ดังนั้น
so + adj. ,-จริงๆ
เช่น so good ดีจริงๆ
soap โซ้พ สบู่
society โซไซ๊ที่ สังคม
socialism โซ๊เชี่ยลิซึ่ม ลัทธิสังคมนิยม
sock ซ๊อค ถุงเท้า
soft ซ๊อฟท อ่อน,นุ่ม
soil ซอยล์ ดิน,มลทิน
solar โซ๊ล่าร์ ดวงอาทิตย์,ดีเซล
soldier โซ๊ลเจ้อร์ ทหารบก
sole โซล โดเดี่ยว,คนเดียว
solenoid โซ๊ลินอยล์ ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
solid โซ๊หลิด ของแข็ง
solo โซ๊โล่ เดี่ยว
solve โซ๊ลฝ แก้ปัญหา
solution โซลู๊ชั่น ทางออก,วิธีแก้ปัญหา
some ซัม บาง(คน,อัน,ชิ้น..)
son ซัน ลูกชาย
sonic โซ๊หนิค เกี่ยวกับเสียง
soon ซูน เร็วๆนี้
sorrow ซ๊อโร่ว เสียใจ,เศร้า
sorry ซ๊อรี่ เสียใจ
sort ซ๊อร์ท ชนิด
SOS เอสโอเอส สัญญาณขอความช่วยเหลือ
soul โซล วิญญาณ
sound ซาวน์ด เสียง(ที่ไม่ใช่เสียงพูด)
voice ว๊อยซ์ เสียงพูด
soup ซุพ น้ำแกง
sour ซาวร์ เปรี้ยว,บูด
source ซ๊อร์ซ แหล่ง,ที่มา
south เซ๊าธ ทิศใต้
souvenir ซูฝีเหนี่ย ของที่ระลึก
sovereign โซ๊เฝอร์ริ้นจ ยิ่งใหญ่
space สเพ๊ซ อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่
span สแพน ระยะ,ช่วง
spare สแพร์ สำรอง,ว่าง
spark สพ๊าร์ค ประกายไฟ
speak สพี๊ค พูด
special สเพ๊เชี่ยล พิเศษ
specific สเพ๊ซิ๊ฟิค โดยเฉพาะ,เจาะจง
speculate สเพ๊คคิวเหลท เก็งกำไร
speech สพีช คำปราศัย
speed สพี๊ด ความเร็ว,เร่ง
spell สเพลล สะกด(คำ),คำสาป
spend สเพ็นด ใช้(เวลา,เงิน)
sphere สเฟียร์ ลูกกลม
spice สไพ๊ซ เผ็ด,เผ็ดร้อน
spider สไพ๊เด้อร์ แมงมุม
spill สพิลล หก,ล้น,สาด
spin สพิน ปั่น,หมุน
spiral สไพ๊ร่อล ขดเป็นวง
spirit สพีหริท วิญญาณ,จิตใจ
split สพลิ๊ท ผ่าออก,แยกออก
spoil สพอยล์ ทำให้เสีย,ทำให้เสียคน
sponsor สพ๊อนเซ่อร์ ผู้สนับสนุน
spontaneous สพอนเท๊เนียซ โดยทันที,เป็นไปเอง
spoon สพูน ช้อน
sport สพอร์ท กีฬา,กล้าได้กล้าเสีย
spot สพอท จุด,ที่
spouse สเพ๊าส คู่สมรส
spray สเพรย์ ฉีด(เป็นฝอย)
spread สเพร๊ด กระจาย,แผ่
spring สพริง เด้ง,ขดลวด,ฤดูใบไม้ผลิ
spy สพาย สายลับ,สอดแนม
square สแควร์ สี่เหลียมจตุรัส,พื้นที่สี่เหลียม
squeeze สควี๊ซ บีบ,คั้น
stable สเท๊เบิ้ล มั่นคง
staff สทัฟฟ พนักงาน,คนที่ทำงานร่วมกัน
stage สเท๊จ เวที,ขั้น,ตอน
stain สเทน รอยด่าง,รอยเปื้อน
stair สแทร์ บันได
stake สเท๊ค ส่วนได้ส่วนเสีย,ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
stamp สแทมพ์ ประทับตรา,สแตมป์
stand สแทนด์ ยืน,ตั้ง,คงอยู่
standard สแท๊นดาร์ด มาตราฐาน
star สทาร์ ดาว
starch สท๊าร์ช แป้ง
stare สแทร์ จ้องมอง
start สท๊าร์ท เริ่มต้น
starve สท๊าร์ฝ อดอาหาร
state สเทท รัฐ,ภาวะ,สภาพ
statement สเททเม้นท แถลงการณ์
statics สแทถิคส์ สถิตย์
station สเทชั่น สถานี
stationery สเท๊ชั่นเนอรี่ เครื่องเขียน
statistics สเทที๊ซถิคส์ สถิติ
statue สแท๊ทิ้ว รูปปั้น
status สเท๊ทัซ สถานะ
stay สเทย์ พัก
stead สเท้ด แทน
steady สเท๊ดี้ คงตัว,สม่ำเสมอ
steal สทีล ขโมย
steam สทีม ไอน้ำ
steel สทีล เหล็กกล้า
steer สเทียร์ คัดท้าย,เลี้ยว,จับพวงมาลัย
stem สเท็ม ต้น,ตระกูล
step สเท็พ ก้าว,ขั้น
step- สเท็พ- ,-เลี้ยง
sterile สเทอไรล์ ปราศจากเชื้อ
stick สทิ๊ค กิ่งไม้,ติด,แน่น
stigma สทิ๊กม่า ตราบาป
still สทิลล นิ่ง,ยังคง
stimulate สทิ๊มูเหลท กระตุ้น
sting สทิง เหล็กใน,ต่อย
stir สเทอร์ กวน,ขยับ
stock สท๊อค สินค้าคงคลัง,สะสม
stomach สโท๊มัช ท้อง
stone สโทน หิน
stop สท๊อพ หยุด,เลิก
store สโทร์ ร้าน,สะสม,เก็บ
storage สโท๊เหรจ โกดัง,การเก็บรักษา
storey สโท๊รี่ ชั้น(ของตึก)
storm สทอร์ม พายุ
story สท๊อรี่ เรื่องราว
stove สโท๊ฝ เตา
straight สเทร๊ท ตรง,ทางตรง,ตรงไปตรงมา
strain สเทรน ดึง,ตึงเครียด
strand สแทรนด เกยตื้น
strange สเทร๊งจ แปลก,ประหลาด
streak สทรี๊ค แนว,เส้น
stream สทรีม ลำธาร,กระแสน้ำ
street สทรีท ถนน(ในเมือง)
stress สเทรสส ย้ำ,ความเค้น
stretch สเทร๊ทช ขึง,ดึง
strict สทริคท เข้มงวด,กวดขัน
strike สไทร๊ค ตี,ต่อย,โจมตี
string สทริง ด้าย,เส้น,สาย
strong สทรอง แข็งแรง,แรง
structure สทรั๊คเจ่อร โครงสร้าง
struggle สทรั๊กเกิ้ล ดิ้นรน
study สทีดดี้ เรียน,ศึกษา
stuff สทั๊ฟฟ วัตถุ,สิ่งของ
stupid สทิ๊วผิด โง่,เซ่อ
sturdy สเท๊อร์ดี้ ถาวร,ทนทาน
style สไทล์ แบบ,แนว
sub- ซับ- ใต้,ย่อย,ด้อย,ช่วง
subject ซั๊บเจ็คท เรื่อง,วิชา,ขึ้นอยู่กับ
submarine ซั๊บมารีน เรือดำน้ำ
submerge ซับเมิร์จ จมน้ำ,แช่น้ำ
submit ซับมิท เสนอ,ยอม
subordinate ซับบ๊อร์ดิเหนท ลูกน้อง
subsidy ซั๊บซิดี้ อุดหนุน,บำรุง
substance ซั๊บสแท้นซ เนื้อหา,ใจความ,แก่นสาร
subtract ซับแทร๊คท ลบ,หัก
suburb ซั๊บเบิร์บ ชานเมือง
subway ซั๊บเวย์ รถใต้ดิน
succeed ซัคซี๊ด สืบทอด,บรรลุผล
success ซัคเซสส ความสำเร็จ
such ซัช เช่น
suddenly ซั๊ดเด้นลี่ ทันที
sue ซู ฟ้อง
suffer ซั๊ฟเฟ่อร์ เจ็บปวด,เสียหาย
sugar ชู๊ก้าร น้ำตาล
suggest ซั๊กเจสท แนะนำ
suicide ซุยไซ้ด ฆ่าตัวตาย
suit ซุ๊ท เสื้อสูท,เหมาะสม
sum ซัม รวม
summary ซั๊มมารี่ สรุปย่อ
summer ซั๊มเม่อร์ ฤดูร้อน
summit ซั๊มหมิท ประชุมสุดยอด
sun ซัน ดวงอาทิตย์
super ซู๊เพ้อร์ ดีพิเศษ
super- ซุ๊พเพ้อร- เหนือ,เลิศ
superb ซุพเพ๊อร์บ ดีเลิศ
superior ซุ๊พีเหรี่ย เหนือกว่า,สูงกว่า,ดีกว่า
supersede ซุพเพ่อร์ซี๊ด แทนที่
superstitious ซุเพ่อร์สทิเชี๊ยส ความเชื่องมงายเรื่องผีหรือเทพ
supervise ซุพเพ่อร์ไว้ซ ดูแล,ตรวจตรา
supplement ซั๊พเพิ่ลเม้นท ผนวก,เสริม
supply ซั๊พพลาย จัดให้,ส่งเสบียง
support ซั๊พผอร์ท สนับสนุน
suppose ซั๊พโพ้ส สมมติ,ถือเอาว่า
suppress ซั๊พเพรส ปราบ,กำจัด,ระงับ
supreme ซูพรีม สูงสุด
surcharge เซอร์ชาร์จ เงินที่เก็บเพิ่ม
sure ชัวร์ แน่ใจ,แน่นอน
surface เซ๊อร์เฟซ ผิวหน้า,ผิวพื้น
surname เซ้อร์เนม นามสกุล
surplus เซอร์พลัส จำนวนที่เกินไป,เกินดุล
surprise เซอร์ไพร๊ส ประหลาดใจ
surrender เซอร์เร๊นเด้อร์ ยอมแพ้
surround เซอร์ราวนด์ ล้อมรอบ
survey เซอร์เฝย์ สำรวจ
survive เซอร์ไฝ๊ฝ รอดตาย,อยู่รอด
suspect ซั๊สเพ็คท สงสัย
suspend ซัสเพ็นด์ ระงับ,หยุดชั่วคราว
sustain ซัสเทน ทนทาน
swallow สว๊อลโล่ว กลืน
swap สว๊อพ แลก,เปลี่ยน
swear สแวร์ สาบาน
sweat สเว็ท เหงื่อ
sweep สวี้พ กวาด
sweet สวี้ท หวาน,น่ารัก
swim สวิม ว่ายน้ำ
swine สไวน์ หมู
swing สวิง แกว่ง
switch สวิทช์ เปลี่ยน
sword ซ๊อร์ด กระบี่
syllabus ซิลลาบัส หลักสูตร
symbol ซิ๊มโบล เครื่องหมาย,สัญญลักษณ์
symmetry ซิ๊มมิทรี่ สมมาตร
sympathy ซิ๊มพาธี่ เห็นอกเห็นใจ,สงสาร
symptom ซิมพ์ทั่ม อาการ
syn- ซิน- พร้อมกัน,ด้วยกัน
synchronize ซิ๊งโครไน้ซ เกิดขึ้นพร้อมกัน,ตรงกัน
syndrome ซิ๊นโดรม อาการ
synonym ซี๊นโนนีม มีความหมายเหมือนกัน
synopsis ซิน๊อพซิส เรื่องย่อ,สรุปความ
synthesis ซิ๊นธิซิส สังเคราะห์
system ซิ๊สเท่ม ระบบ,แบบ
table เท๊เบิ้ล ตาราง,โต๊ะ
tablet แท๊บเหล็ท ยาเม็ดแบน
taboo แทบู ห้าม,ต้องห้าม
tackle แท๊คเคิ่ล จัดการ
tactics แท๊คทิคส กลยุทธ์,กลเม็ด
tail เทล หาง,ปลาย
tailor เท๊เล่อร์ ช่างตัดเสื้อ
take เท้ค เอา,รับ,ถือเอา
tale เทล เรื่องเล่า,เรื่องไม่จริง
talent แท๊เล้นท ความสามารถพิเศษ
talk ท๊อล์ค พูด,เจรจา
tall ทอลล์ สูง
tame เทม เชื่อง,ทำให้เชื่อง
tan แทน สีน้ำตาล
tank แท๊งค ถัง,รถถัง
tape เท๊พ เทป
taget ท๊าเก็ต เป้า,เป้าหมาย
task ท๊าซค งานหนักๆ
taste เท๊ซท รสนิยม,รส
tattoo แท๊ททู รอยสัก
tax แท๊กซ ภาษี
taxi แท๊กซี่ แท็กซี่
tea ที น้ำชา,ใบชา
teach ที๊ช สอน
teacher ที๊ชเช่อร ครู
teak ที๊ค ไม้สัก
team ทีม ทีม
tear เทียร์ ฉีก,น้ำตา
technics เท๊คหนิคส วิธีการ,ศิลปะในการกระทำ
teenage ที๊นเอ๊จ วัยรุ่น
tele- เทเล- ไกล
telecommunication เทลิคอมมิวนิเค๊ชั่น โทรคมนาคม
telephone เท๊ลเลโฟน โทรศัพท์
telescope เท๊ลเลสโค้พ กล้องส่องทางไกล
television เทเลฝิ๊ชั่น โทรทัศน์
tell เทลล บอก,เล่า
temper เท๊มเพ่อร์ อ่อนลง,บรรเทาลง
temperature เท๊มเพอเรเจ้อร อุณหภูมิ
temple เท๊มเพิ่ล วัด,โบสถ์
temporary เท๊มโพรารี่ ชั่วคราว
tempt เท๊มพท์ ล่อใจ,ยั่วยวน
ten เท็น สิบ
tender เท๊นเด้อร์ เสนอ,ยื่นประมูล,อ่อนนุ่ม,บรรจง
tension เท๊นชั่น ตึงเครียด
tent เท๊นท เต๊นท์
term เทิร์ม สมัย,คราว,ครั้ง
terminal เท๊อมินั่ล สถานีปลายทาง
terminate เท๊อร์มิเหนท จบ,สิ้นสุด
terrace เท๊อเรซ ระเบียง
terrible เท๊อริเบิ้ล น่ากลัว,เลวร้าย
territory เท๊อริโทรี่ อานาเขต,ดินแดน
terror เท๊อร์เร่อร์ น่ากลัว
test เทสท์ ทดลอง,ทดสอบ
testify เท๊ซทิฟาย เป็นพยาน,คำให้การ
text เท๊กซท์ เนื้อความ
thank แทร๊งค ขอบคุณ,ขอบใจ
that แด้ท นั้น,โน่น,โน้น
theater เธี๊ยเท่อร์ โรงหนัง,โรงละคร
their แดร์ ของพวกเขา
them เด็ม พวกเขา
theme ธีม แนว(ของหนัง,เพลง,งาน)
then เด็น ดังนั้น
theory ทรีโอรี่ ทฤษฎี
,-therapy ,-เธอราพี การรักษา
there แดร์ ที่นั่น,ตรงนั้น
thesis ธิ๊ซิซ วิทยานิพนธ์
thick ทริ๊ค หนา
thief ทรี๊ฟ ขโมย
thin ทริน ผอม,บาง
thing ทริง สิ่ง,ของ
think ทริ๊งค คิด
third เทริ๊ด ที่สาม
thirst เทริ๊สท กระหายน้ำ
thirteen เทร๊อทีน สิบสาม
this ดิส นี้,นี่
thorough เทรอโร่ ตลอดทั่วถึง
thousand เธ๊าซั่นด พัน
thread เทร๊ด ด้าย
threat เทร๊ท คุกคาม
three ทรี สาม
thrill ธริล น่าตื่นเต้น
throat โธร๊ท ลำคอ
through ทรู ผาน,ทะลุ
throw โธรว์ ขว้าง,ปา
thumb ทรั๊มบ์ นิ้วโป้ง
thunder ธั๊นเด้อร์ ฟ้าร้อง
ticket ทิ๊คเค๊ท ตั๋ว,บัตร
tide ไทด์ กระแสน้ำ,น้ำขึ้นน้ำลง
tie ไท ผูก,มัด
tiger ไท๊เก้อร์ เสือ
tight ไท๊ท แน่น,คับ
tile ไทล์ กระเบื้องปูพื้น
till ทิลล์ กระทั่ง,จนกระทั่ง
time ไทม์ เวลา,จังหวะเวลา,(?)ครั้ง,(?)เท่า
tin ทิน ดีบุก
tiny ไท๊นี่ เล็ก,น้อย
tip ทิพ ปลาย,สุด,ทิป,กระดก
tire ไทร์ ยางรถ,เหนื่อย
title ไท๊เทิ่ล ชื่อเรื่อง
to ทู ถึง,ไปยัง,จนถึง,แด่
toast โท๊สท ปิ้ง,ย่าง
tobacco โทแบ๊คโค่ ยาสูบ
today ทูเดย์ วันนี้
toe โท นิ้วเท้า
together ทูเก๊ทเธ่อร์ ด้วยกัน,ร่วมกัน
toilet ท๊อยเหล็ท ส้วม
tolerate ท๊อลเลอเหรท อดทน,ยอมทน
toll โทลล ค่าผ่านทาง,ผู้เสียชีวิต
tomorrow ทูม๊อโร่ว พรุ่งนี้
tone โทน เสียงสูงต่ำ,สี
tongue ทั๊ง ลิ้น
tonight ทูไน๊ท คืนนี้
too ทู เกินไป,ด้วย
tool ทูล เครื่องมือ
tooth ทูธ ฟัน
top ท๊อพ บนสุด,สูงสุด
topic ท๊อพผิค เรื่อง
topple ท๊อพเพิ่ล ล้ม,คว่ำ
torch ท๊อร์ช ไฟฉาย,คบเพลิง
torque ท๊อร์ค แรงบิด
torture ท๊อเจ้อร ทรมาน
total โท๊ท่อล ทั้งหมด,รวมทั้งหมด
touch ทั๊ช สัมผัส
tough ทั๊ฟ เหนียว,แกร่ง
tour ทัวร์ ท่องเที่ยว
tournament ทั๊วนาเม้นท์ การแข่งขันกีฬา
tow โทว์ ลาก,พ่วง
towel เท๊าเว่ล ผ้าเช็ดตัว
tower เท๊าเว่อร์ หอสูง
town ทาวน์ เมือง
toxin ท๊อกซิน มีพิษ
toy ทอย ของเล่น
trace เทร๊ซ ติดตาม,ตามรอย
track แทร็ค ร่องลอย,ทาง
trade เทรด การค้า
tradition เทร๊ดิชั่น ธรรมเนียม,ประเพณี
traffic แทร๊ฟฟิ๊ค การจราจร,การค้า
tragedy ทร๊าจิดี้ โศกนาฏกรรม
train เทรน ฝึกหัด,รถไฟ
trans- ทรานซ์- ข้าม
transfer ทรานซเฟอร์ ถ่าย,โอน
transform ทรานซฟอร์ม แปลง
transient ทรานเชี๊ยน ชั่วครู่
transit ทร๊านสิท การขนส่ง,การผ่าน
translate ทรานซเหลท แปล
transmit ทรานซมิท ส่ง,ถ่าย
transparent ทรานซแพ๊เร้นท โปร่งใส
transplant ทรานซแพล๊นท ปลูกถ่าย
transport ทรานซสพอร์ท การขนส่ง
transpose ทรานซโพ๊ส สับเปลี่ยนที่กัน
trap แถร๊บ กับดัก
travel แทร๊เฝ่ล เดินทาง,ท่องเที่ยว
treasure เทร๊เช่อร สมบัติ,ขุมทรัพย์
treat ทรี๊ท ทำกับ,ปฏิบัติกับ
tree ทรี ต้นไม้
tremendous ทริเม๊นดั้ส ใหญ่โต,มากมาย
trend เทร็นด แนวโน้ม
tri- ไทร- สาม
trial ไทรอั้ล ลอง
triangle ไทร๊แองเกิ้ล สามเหลี่ยม
tribe ไทร๊บ์ ชนเผ่า
tribute ทริบิ้วท สรรเสริญ,มอบให้
trick ทริ๊ค กลเม็ด
trigger ทริ๊กเก้อร์ ลั่นไก
trillion ทริ๊ลเลี่ยน ล้านล้าน
trio ทริ๊โอ้ สามคน
trip ทริ๊พ การเดินทาง
triple ทริ๊พเพิ่ล สามเท่า
triumph ไทร๊อั้มฟ มีชัยชนะ
troop ทรู๊พ กองกำลัง
tropic ทร๊อผิค เขตร้อน
trouble ทรั๊บเบิ้ล ความยุ่งยาก,ความลำบาก
trouser เทร๊าเซ่อร์ กางเกง
truck ทรั๊ค รถบรรทุก
true ทรู ความจริง,แท้จริง
trust ทรัสท ไว้วางใจ
truth ทรู๊ธ ความจริง
try ธราย พยายาม,ลอง
tube ทิ้วบ์ หลอด
tuition ทิวชั่น การสอนพิเศษ
tune จูน เสียง,ตั้งเสียง
tunnel ทั๊นเน่ล อุโมงค์
turbulent เท๊อบูเล้นท โกลาหล
turmoil เท๊อร์มอย ยุ่งเหยิง
turn เทิร์น หมุน,พลิก,กลับ,รอบ,คราว
turtle เท๊อเทิ่ล เต่า
tutor ทิ้วเท่อร์ ผู้สอนพิเศษ
twelve ทเว้ลฝ สิบสอง
twenty ทเว้นที่ ยี่สิบ
twilight ทไวไล้ท ความคลุมเคลือ,สลัว
twin ทวิน สอง
twinkle ทวิ๊งเคิ่ล ชั่วพริบตา
twist ทวิสท บิด
two ทู สอง
type ไท๊พ ชนิด
typical ทิ๊พิค่อล ธรรมดา,เหมือนๆกัน
ugly อั๊กลี่ น่าเกลียด
ultimate อั๊ลทิเหมท ในที่สุด
,-ultra ,-อั๊ลทร่า เกิน,พ้น
umbrella อัมเบร๊ลล่า ร่ม
UN ยูเอ็น สหประชาชาติ
un- อัน- ไม่
unable อันเอ๊เบิ่ล ไม่สามารถ
uncle อั๊งเคิ่ล ลุง
under อั๊นเด้อร ใต้,รอง
underdog อั๊นเด้อรด๊อก เบี้ยล่าง,เป็นรอง
undergo อั๊นเด้อรโก ได้รับ
underline อันเด้อรไลน์ ขีดเส้นใต้
understand อั๊นเด้อรสแทนด เข้าใจ
undertake อันเด้อร์เท้ค ยอมรับ
underwear อั๊นเด้อร์แวร์ ชุดชั้นใน
undo อันดู แก้,ปลด
undone อั๊นดัน ค้างเติ่ง
uni- ยูนิ- หนึ่งเดียว
uniform ยู๊นิฟอร์ม เครื่องแบบ
union ยู๊เนี่ยน สหภาพ
unique ยูนี๊ค พิเศษ,หนึ่งเดียว
unite ยูไน๊ท รวมกัน
university ยูนิเฝีอร์ซิที่ มหาวิทยาลัย
unknown อันโนน ไม่รู้จัก,ไม่มีชื่อเสียง,ไม่รู้
unless อันเล๊ซ เว้นแต่
unlike อันไล๊ค ไม่เหมือน
until อันทิล จนกระทั่ง
unwind อันไวนด์ คลี่คลาย
up อั๊พ ขึ้น
update อั๊พเดท ปรับปรุงให้ทันสมัย
upgrade อั๊พเกรด เลื่อนชั้น,ทำให้ดีขึ้น
uphold อั๊พโฮล ยืนยัน,สนับสนุน
upright อั๊พไร้ท ตั้งตรง
upset อั๊พเซ็ท ทำให้เสียใจ
upside down อั๊พไซ้ดดาวน์ กลับหัวกลับหาง
upstairs อั๊พสแทร์ ชั้นบน
upstream อั๊พสทรีม ต้นน้ำ
up-to-date อั๊พ-ทู-เดท ทันสมัย
uptown อั๊พทาวน์ ชานเมือง
urban เอ๊อบั้น ในเมือง
urge เอร์จ กระตุ้น
use ยู๊ส ใช้
utilize ยู๊ทิไล๊ซ ใช้ประโยชน์
utmost อั๊ทโมสท สุดกำลัง,อย่างที่สุด
vacation แฝคเค๊ชั่น หยุดเทอม,พักร้อน
vaccine แฝ๊คซีน วัคซีน
vacuum แฝ๊คคิวอั้ม สุญญากาศ,ที่ว่าง
valid แฝ๊หลิด เป็นผล,ใช้ได้
valley แฝ๊เล่ย์ หุบเขา
value แฝ๊ลู่ คุณค่า,ราคา
valve ฝาล์วฝ ลิ้นปิดเปิด,วาล์ว
vampire แฝ๊มไพร์ ฝีดูดเลือด
van แฝน รถตู้
vanish แฝ๊หนิช หายไป,อันตรธาน
vapor เฝ๊เพ่อร์ ไอน้ำ,ไอ
vary แฝ๊รี่ ผันแปร
vase เฝส แจกัน
vast ฝ๊าสท กว้างใหญ่,ไพศาล
vegetable เฝ๊จทะเบิ้ล ผัก
vegetarian เฝ๊ทะเรี่ยน คนที่กินมังสวิรัต
vehicle ฝี๊หิเคิ้ล ยานพาหนะ
vein เฝน เส้นเลือดดำ
velocity เฝ๊ลโลซิที่ ความเร็ว
vender เฝ๊นเด้อร คนเร่ขายของ
vent เฝ๊นท ระบาย,ช่องระบายอากาศ
ventilate เฝ๊นทิเหลท ระบายอากาศ
venture เฝ๊นเจ่อร การเสี่ยงภัย
verdict เฝ๊อร์ดิคท คำตัดสินของคณะลูกขุน
verge เฝ๊อร์จ ปากเหว
verify เฝ๊อริฟาย ตรวจสอบ
version เฝ๊อร์ชั่น ฉบับ,แบบ
versus (vs) เฝ๊อร์ซั๊ส ต่อสู้กับ
vertical เฝ๊อร์ทิค่อล แนวดิ่ง
very เฝ๊รี่ มาก,แท้จริง
vessel เฝ๊สเซ่ล เรือเดินทะเล
veteran เฝ๊ทเทอรัน ทหารผ่านศึก
veto ฝี๊โท่ ยับยั้ง
vibrate ไฝ๊เบรท สั่น
vice- ไฝ๊ซ- รอง-
vice versa ไฝ๊ซ เฝอร์ซ่า โอละพ่อ(กลับหัวกลับหาง)
vicious ฝิ๊เคี๊ยส ชั่วร้าย,อุบาทก์
victim ฝิ๊คทิ่ม เหยื่อ
victory ฝีคทรี่ ชัยชนะ
view ฝิว มอง,ภาพ,ทรรศนะ
village ฝิ๊ลเหลจ หมู่บ้าน
vine ไฝน์ เหล้าองุ่น
violate ไฝ๊โอเหลท ละเมิด,ฝ่าฝืน
violent ไฝ๊โอเล้นท รุนแรง
violet ไฝ๊โอเหล๊ท สีม่วง
virgin เฝ๊อร์จิ้น บริสุทธิ์
virtual เฝ๊อร์ช่วล โดยแท้จริง,เสมือน
virtue เฝ๊อชิ่ว คุณความดี
virus ไฝ๊หรัซ ไวรัส
viscous ฝิ๊เคี๊ยส หนืด,ความหนืด
vision ฝิ๊ชั่น ทรรศนะ,มุมมอง
visit ฝิ๊สิท เยี่ยมเยียน
vital ไฝ๊ท่อล สำคัญกับชีวิต,จำเป็นที่สุด
voice ฝ๊อยซ์ เสียงพูด
void ฝอยด โมฆะ
volatile โฝ๊เลไทล์ ระเหย,เปลี่ยนแปลงเร็ว
volume โฝ๊ลุ่ม ปริมาตร,ปริมาณ
voluntary โฝ๊ลันทารี่ อาสาสมัคร
vomit โฝ๊หมิท อาเจียน
vote โฝท ออกเสียงลงคะแนน,โหวต
vow โฝว ปฏิญาณ
voyage โฝยาจ การเดินทาง
vulnerable ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล อ่อนแอ
wag แว๊ก แกว่งไปมา,กระดิก
wage เว้ก ค่าจ้าง
wagon แว๊ก๊อน เกวียน
waist เว๊สท เอว
wait เว้ท คอย,รอคอย
waiter เว้ทเท่อร บริกรชาย,พนักงานเสิร์ฟชาย
wake เว้ค ตื่น,ปลุก
walk ว๊อล์ค เดิน
walk-in ว๊อล์ค-อิน ลูกค้าจร
walkout ว๊อล์คเอ้าท เดินออกจากที่ประชุมเพื่อประท้วง
wall วอลล์ ผนัง,กำแพง
wander วานเด้อร เดินเตร็ดเตร่
want ว้อนท ต้องการ
wanted ว้อนเท๊ด ประกาศจับ
war วอร์ สงคราม
,-ward ,วาร์ด ไปทาง-
warehouse แวร์เฮ้าส โกดัง
warm วอร์ม อบอุ่น,อุ่น
warn วอร์น เตือน
warrant วอร์แร๊นท รับประกัน,หมาย
warrior ว๊อร์ริเอ้อร์ นักรบ
wash ว๊อช ล้าง
waste เวซท สูญเปล่า,ของเสีย
watch ว๊อทช เฝ้าดู
water ว๊อเท่อร น้ำ
wave เว๊ฝ คลื่น
wax แว๊กซ ขี้ผึ้ง
way เวย์ ทาง,หนทาง
weak วี๊ค อ่อนแอ
wealth เว้ลธ ความร่ำรวย,มั่งคั่ง
weapon เว๊พ่อน อาวุธ
wear แวร์ สวม,สวมใส่
weather เว๊เธ่อร สภาพอากาศ
web เว๊บ ใย
wedding เว๊ดดิ้ง งานแต่ง
week วี๊ค สัปดาห์
weigh เว ชั่ง
weight เว๊ท น้ำหนัก
weird เวี๊ยด ประหลาด
welcome เว้ลคั่ม ยินดีต้อนรับ
well เวลล ดี
west เว๊สท ตะวันตก
wet เว๊ท เปียก
whale วาล วาฬ
what ว๊อท อะไร,สิ่งที่
wheat วี๊ท ข้าวสาลี
wheel วีล ล้อ
when เว็น เมื่อ,เมื่อไหร่
where แวร์ ที่ซึ่ง,ที่ไหน
which วิช สิ่งที่,สิ่งไหน
while ไวล์ ขณะที่
whisper วิสเพ่อร์ กระซิบ
whistle วิสเทิ่ล นกหวีด,ผิวปาก
white ไว๊ท ขาว
who ฮู ใคร,ผู้ซึ่ง
WHO ฮู องค์การอนามัยโลก
whole โฮล ทั้งหมด
whom ฮูม ผู้ซึ่ง
why วาย ทำไม,เหตุที่
wide ไวด์ กว้าง
widow วิดโด้ว แม่ม่าย
wife ไว๊ฟ ภรรยา
wild ไวลด์ ดุร้าย,ป่า
win วิน ชนะ
wind วินด ลม
window วิ๊นโด้ว หน้าต่าง
wine ไวน์ เหล้าองุ่น
wing วิง ปีก
winter วิ๊นเท่อร์ ฤดูหนาว
wipe ไว๊พ เช็ด,ถู
wire ไวร์ ลวด,ขึง,สายไฟ
wise ไว๊ส ฉลาด
wish วิ๊ช ปารถนา
witch วิทช แม่มด
with วิธ ด้วย,กับ
withdraw วิธดรอว์ ถอน
within วิธอิน ภายใน
without วิธเอ๊าท ปราศจาก
witness วิทเหนส พยาน
wizard วิซ๊าร์ด พ่อมด
woe โว ความฉิบหาย
wolf วู๊ล์ฟ หมาป่า
woman วู๊แม่น ผู้หญิง
wonder วั๊นเด้อร ประหลาดใจ,งงงวย
wood วู๊ด เนื้อไม้,ป่า
wool วูล ขนแกะ
word เวิร์ด คำ,คำพูด
work เวิ๊ร์ค งาน,ทำงาน,ใช้การได้
world เวิลด โลก
worm วอร์ม หนอน
worry ว๊อร์รี่ กังวล
worse เวิ้ร์ส เลวกว่า,แย่กว่า
worst เวิ๊ร์สท เลวที่สุด,แย่ที่สุด
worth เวิร์ธ มีราคา,คุณค่า
wound วูนด์ บาดแผล
wrap แร๊พ ห่อ,
wreath รี๊ธ พวงหรีด
wreck เร๊ค แตก,อับปาง
wrench เร๊นช ปะแจ
wrestle เร๊ซเซิ่ล มวยปล้ำ
wrinkle ริ๊งเคิ่ล รอยย่น
wrist ริ๊ซท ข้อมือ
write ไร๊ท เขียน,จด
wrong รอง ผิด
yard ย๊าร์ด หลา
year เยียร์ ปี
yell เยลล โห่ร้อง
yellow เย๊ลโล่ว สีเหลือง
yet เย๊ท ยัง
yield ยีล ยอม,ให้ผลผลิต
young ยัง อ่อน,เยาว์
youth ยู๊ธ วัยหนุ่มสาว
zebra ซี๊บร้า ม้าลาย
zero ซี๊โร่ ศูนย์
zone โซน เขต,พื้นที่
zoo ซู สวนสัตว์
zoom ซูม ซูม,ขยายภาพให้ชัด

1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ ENGLISH-Vocabulary englis vocabulary Number 11-20 Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ Vocabulary Vocabulary Vol.1 Vocabulary Vol.2 การทักทายภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เฉลยคำตอบ เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล