Tag: การทักทายภาษาอังกฤษ

  • ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

    เรียนรู้ประโยค คำศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จะต้องได้ใช้อย่างแน่นอน เพราะในสถานการณ์ที่ต้องพูดภาษาอังกฤษจริงๆ บางครั้งเราก็อาจจะนึก ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ออกEnglish4day ขอเป็นหนึ่งกำลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษจ๊ะ การทักทายภาษาอังกฤษ การถามทางภาษาอังกฤษ ถามราคาเป็นภาษาอังกฤษ การทักทายภาษาอังกฤษ ประโยคการทักทาย/แนะนำตัวในภาษาอังกฤษHello, my name is ‘….’. สวัสดีฉันชื่อ…. Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก How are you? คุณสบายดีไหม? Fine thanks, and you? ฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ? I’m okay, thank you. ฉันสบายดี ขอบคุณ Where are you from? คุณมาจากไหน? I’m from Thailand. ฉันมาจากประเทศไทย What’s your job? คุณทำงานอะไร? How old are you?…