การใช้ THE คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆ

คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆ กับการใช้ THEภาษาอังกฤษ แนะนำการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ภาษาอังกฤษที่นิยมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน คำภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดบ่อยๆเช่น การ ใช่ the กับ Proper noun ผิด The George wil go to the England. แบบที่1 กับ George wil go to the England. แบบที่ 2 แปล ยอร์ช จะ ไป ประเทศ อังกฤษ อธิบาย สักนิดหน่อย กับ การใช้ the : ซึ่ง the จะต้องถูกนำไปใช้กับคำเหล่านี้ ได้แก่ แม่น้ำ(river) ทะเล(sea) มหาสมุทร(Ocean) อ่าวเล็กๆ(bay) อ่าวขนาดใหญ่*(Gulf) ทิวเขา(mountain rang) หมู่เก่าะ(group of is …