Tag: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

  • Grammar Vol.10

    ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10 เรียนภาษาอังกฤษต้องทำความรู้จักเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกว่า่ Grammar นั้นเอง อาจจะยากในช่วงเริ่มต้นแต่หากชำนานหรือผ่านไปแล้วมองกลับมาอีกครั้งจะเป็นเรื่องจิ๊บๆแน่นอนทุกคนที่ต้้งใจเรียนภาษาอังกฤษได้กล่าวไว้นั้นเอง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10 There seven days in a week. = หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันThere are four weeks in a month. = หนึ่งเดือนมีสี่สัปดาห์There are twelve months in a year. = หนึ่งปีมีสิบสองเดือน This is my family. = นี่คือครอบครัวของฉันThis is our house. = นี่คือบ้านของพวกเราThese are our guests. = นี่คือแขกของพวกเรา Who are you eating…

  • ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

    เรียนภาษาอังกฤษ English4day เริ่มจากง่ายไปยากเข้าใจพื้นฐานก็ก้าวต่อไปสู้สู้ทุกคนที่กำลังฝึกเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้ง ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ The girl (1) ___ (is,are) drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม     The girls (2) ___(is,are) reading. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังดื่ม     The boy (3) ___(is,are) eating. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม     The boys (4) ___(is,are) swimming. = พวกเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำ  The (5) ____ (men,man) is running. = ผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง     The (6) ____ (men,man) are drinking. = พวกผู้ชายกำลังดื่ม     The (7) ____ (women,woman) is eating. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน …