Verb to be ภาษาอังกฤษใช้ยังไง

เรียนภาษาอังกฤษ การใช้ Verb to be Verb to be  คืออะไร Verb to be  มีอะไรบ้าง หลักการใช้ Verb to be   ♦ Verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ คำกริยาที่ชื่อว่า be ส่วนใหญ่จะเรียกชื่อโดยใช้คำว่า to นำหน้า เช่น to be, to do, to have, to go เป็นต้น คำว่า be เป็นคำรากศัพท์ (คำศัพท์เดิมๆที่ยังไม่เติมแต่งอะไร) แปลว่า เป็น อยู่ คือ หรือบางทีก็ไม่ต้องแปลก็ได้ เช่น I wan to be a doctor. …