ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Grammar Vol.3

The egg is blue. = ไข่ใบนั้นสีฟ้า
(1) __ = ไข่เหล่านั้นสีฟ้า

 The bicycle is yellow. = จักรยานคันนั้นสีเหลือง
 The bicycles are yellow. = จักรยานเหล่านั้นสีเหลือง

 The (2) _____(car,cars) is black. = รถคันนั้นสีดำ
 The (3) _____(car,cars) are black. = รถเหล่านั้นสีดำ
 The (4) _____(cats,cat) are black. = แมวตัวนั้นสีดำ
 The (5) _____(cat,cats) is black. = แมวตัวนั้นสีดำ

 The ball is red. = บอลลูกนั้นสีแดง
 The balls are red. = บอลเหล่านั้นสีแดง

 The car is red. = รถคันนั้นสีแดง
 The cars are red. = รถเหล่านั้นสีแดง

 The cat is black. = แมวตัวนั้นสีดำ
 The cats are black. = แมวเหล่านั้นสีดำ

 The fish (6) _____(is,are) red. = ปลาตัวนั้นสีแดง
 The fish (7) _____(is,are) red. = ปลาเหล่านั้นสีแดง

 The bicycle (8) _____(is,are) green. = จักรยานคันนั้นสีเขียว
 The bicycles (9) _____(is,are) green. = จักรยานเหล่านั้นสีเขียว

 It (10) _____(is,are) red. = มันมีสีแดง
 They (11) _____(is,are) white. = พวกเขาสีขาว
 (12) _____(They,It) is yellow. = มันมีสีเหลือง
 (13) _____(It,They) are green. = พวกเขาสีเขียว

 They are blue. = พวกเขาสีฟ้า
 They are red. = พวกเขาสีแดง

 (14) _____________ = มันมีสีฟ้าปนเขียว
 It is black and white. = มันมีสีดำปนขาว

 I am (15) _____ (boys,a boy). = ฉันเป็นเด็กผู้ชาย
 I am (16) _____ (a girl,girls). = ฉันเป็นผู้หญิง
 I am (17) _____ (men,a man). = ฉันเป็นผู้ชาย
 I am (18) _____ (a woman,women). = ฉันเป็นผู้หญิง

 What (19) _____ (do you,you do) have? = คุณมีอะไร
 I have a sandwich. = ฉันมีแซนวิส 1 ชิ้น

 What do you have? = คุณมีอะไร
 I have a pen. = ฉันมีปากกา 1 ด้าม

 I am a (20) _____ (teacher,teachers). = ฉันเป็นครู
 We are (21) _____ (teachers,teacher). = เราเป็นครู
 I am a (22) _____ (girls,girl). = ฉันเป็นเด็กผู้หญิง
 We are (23) _____ (girl,girls). = เราเป็นเด็กผู้หญิง

 I have a red (24) _____ (bicycles,bicycle). = ฉันมีรถจักรยานสีแดง
 We have green (25) _____ (bicycles,bicycle). = เรามีจักรยานสีเขียวคนละคัน
 I have red (26) _____ (apple,apples). = ฉันมีแอปเปิ้ลสีแดงหลายลูก
 We have green (27) _____ (apples,apple). = เรามีแอปเปิ้ลสีเขียวคนละลูก

 (28) _____ (I,She) have red flowers. = ฉันมีดอกไม้สีแดง
 (29) _____ (He,You) have red flowers. = คุณมีดอกไม้สีแดง
 (30) _____ (He,You) has red flowers. = เขามีดอกไม้สีแดง
 (31) _____ (She,I) has red flowers. = เธอมีดอกไม้สีแดง
 (32) _____ (He,We,She) have red flowers. = เรามีดอกไม้สีแดง
 (33) _____ (They,She,He) have red flowers. = พวกเขามีดอกไม้สีแดง

 (34) ____________ = ไข่เหล่านั้นเล็ก
 The egg is small. = ไข่ใบนั้นเล็ก

 The flowers are small. = ดอกไม้เหล่านั้นเล็ก
 (35) _____________ = ดอกไม้ดอกนั้นเล็กฟ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ