ไวยากรณ์พื้นฐาน (Basic Grammar) ของภาษาอังกฤษ

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางในการฝึกฝนการเขียนและการฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพครับ ไวยากรณ์พื้นฐาน (Basic Grammar) ของภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้อง การเข้าใจไวยากรณ์พื้นฐานจะช่วยให้คุณสามารถสร้างประโยคที่มีความหมายและสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือองค์ประกอบหลักของไวยากรณ์พื้นฐานที่เพื่อนควรจะต้องทำความเข้าใจ ไปเริ่มกันเลย

Basic Grammar

1. ประเภทของคำ (Parts of Speech)

คำนาม (Nouns)

 • คำนามทั่วไป (Common Nouns): ใช้เรียกสิ่งของทั่วไป เช่น dog, car, book
 • คำนามเฉพาะ (Proper Nouns): ใช้เรียกชื่อเฉพาะ เช่น John, Thailand, Amazon
 • คำนามนับได้ (Countable Nouns): สามารถนับจำนวนได้ เช่น apple, car
 • คำนามนับไม่ได้ (Uncountable Nouns): ไม่สามารถนับจำนวนได้ เช่น water, information

คำกริยา (Verbs)

 • กริยาแท้ (Main Verbs): ใช้แสดงการกระทำหรือสภาวะ เช่น run, speak, be
 • กริยาช่วย (Auxiliary Verbs): ใช้ช่วยกริยาแท้เพื่อแสดงรูปแบบของกาล เช่น am, is, have, do

คำคุณศัพท์ (Adjectives)

 • ใช้ขยายหรืออธิบายคำนาม เช่น big, blue, happy

คำวิเศษณ์ (Adverbs)

 • ใช้ขยายหรืออธิบายคำกริยา, คำคุณศัพท์, หรือคำวิเศษณ์อื่น เช่น quickly, very, well

คำสรรพนาม (Pronouns)

 • ใช้แทนคำนาม เช่น I, you, he, she, it

คำบุพบท (Prepositions)

 • ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามกับส่วนอื่นของประโยค เช่น in, on, at, under

คำเชื่อม (Conjunctions)

 • ใช้เชื่อมคำ, วลี, หรือประโยค เช่น and, but, because

คำอุทาน (Interjections)

 • ใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก เช่น wow, oh, ouch

2. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

ประโยคบอกเล่า (Declarative Sentence)

 • ใช้เพื่อบอกเล่าข้อมูลหรือความคิดเห็น เช่น She likes to read.

ประโยคคำถาม (Interrogative Sentence)

 • ใช้เพื่อถามคำถาม เช่น Do you like coffee?

ประโยคคำสั่ง (Imperative Sentence)

 • ใช้เพื่อสั่งหรือขอร้อง เช่น Please close the door.

ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence)

 • ใช้เพื่อบอกปฏิเสธ เช่น I don’t like spiders.

3. การใช้คำกริยาและการผันคำกริยา (Verb Tenses and Conjugation)

ปัจจุบัน (Present)

 • Present Simple: ใช้เพื่อบอกความจริงทั่วไปหรือกิจวัตรประจำวัน เช่น I go to school every day.
 • Present Continuous: ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ เช่น She is reading a book.

อดีต (Past)

 • Past Simple: ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น He visited Paris last year.
 • Past Continuous: ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต เช่น They were watching TV at 8 PM.

อนาคต (Future)

 • Future Simple: ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น We will travel to Japan next month.
 • Future Continuous: ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและดำเนินต่อไป เช่น I will be studying at 10 AM tomorrow.

4. คำสั่งและการขอร้อง (Imperatives and Requests)

 • ใช้คำกริยาในรูปแบบคำสั่งเพื่อบอกให้ทำหรือไม่ทำสิ่งใด เช่น Close the window., Don’t touch that.
 • ใช้โครงสร้างคำขอร้องเพื่อแสดงความสุภาพ เช่น Could you please help me?, Would you mind opening the door?

5. คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ (Adjectives and Comparisons)

การใช้คำคุณศัพท์เพื่อเปรียบเทียบ (Comparative Adjectives)

 • ใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ เช่น This book is more interesting than that one.

การใช้คำคุณศัพท์เพื่อแสดงระดับสูงสุด (Superlative Adjectives)

 • ใช้เพื่อแสดงระดับสูงสุดหรือสิ่งที่เด่นที่สุดในกลุ่ม เช่น She is the tallest student in the class.

6. คำบุพบทและการบอกตำแหน่ง (Prepositions and Positions)

 • ใช้คำบุพบทเพื่อบอกตำแหน่งหรือความสัมพันธ์ เช่น The book is on the table., She lives in London.

7. คำเชื่อมและการสร้างประโยคซับซ้อน (Conjunctions and Complex Sentences)

การใช้คำเชื่อมเพื่อเชื่อมประโยค (Coordinating Conjunctions)

 • ใช้คำเชื่อมเช่น and, but, or เพื่อเชื่อมคำหรือประโยคที่มีความหมายคล้ายกันหรือตรงข้ามกัน เช่น I like tea, and she likes coffee.

การใช้คำเชื่อมเพื่อสร้างประโยคซับซ้อน (Subordinating Conjunctions)

 • ใช้คำเชื่อมเช่น because, although, if เพื่อสร้างประโยคที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์หรือเงื่อนไข เช่น He stayed home because he was sick.

8. การใช้สรรพนาม (Using Pronouns)

การใช้สรรพนามแทนคำนาม (Personal Pronouns)

 • ใช้สรรพนามเพื่อแทนคำนาม เช่น I, you, he, she, it, we, they

การใช้สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessive Pronouns)

 • ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, your, his, her, its, our, their

การใช้สรรพนามที่สัมพันธ์กัน (Relative Pronouns)

 • ใช้เพื่อเชื่อมข้อมูลและเพิ่มรายละเอียดในประโยค เช่น who, whom, whose, which, that

9. การใช้คำวิเศษณ์ (Using Adverbs)

คำวิเศษณ์บอกเวลา (Adverbs of Time)

 • บอกเวลาที่เกิดขึ้น เช่น now, then, later, yesterday, tomorrow

คำวิเศษณ์บอกสถานที่ (Adverbs of Place)

 • บอกสถานที่ เช่น here, there, everywhere

คำวิเศษณ์บอกวิธีการ (Adverbs of Manner)

 • บอกวิธีการหรืออธิบายว่าการกระทำเกิดขึ้นอย่างไร เช่น quickly, slowly, carefully

คำวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverbs of Frequency)

 • บอกความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ เช่น always, never, sometimes, often

10. โครงสร้างคำถาม (Question Formation)

คำถามใช่หรือไม่ (Yes/No Questions)

 • ใช้คำช่วย เช่น is, are, do, does เพื่อสร้างคำถาม เช่น Is she coming?, Do you like pizza?

คำถามที่ใช้คำถาม (Wh- Questions)

 • ใช้คำเช่น what, where, when, why, who, how เพื่อถามคำถาม เช่น What are you doing?, Where is he going?

11. การใช้บทสนทนา (Dialogue Usage)

 • ฝึกการใช้ไวยากรณ์ในบทสนทนาประจำวัน เช่น การทักทาย, การขอข้อมูล, การแสดงความคิดเห็น เพื่อให้คุณสามารถใช้ไวยากรณ์ได้ในสถานการณ์จริง

12. การใช้รูปประโยค (Sentence Patterns)

 • รูปประโยคพื้นฐาน (Basic Sentence Patterns): เช่น ประโยคที่มีประธาน + กริยา + กรรม
 • รูปประโยคซับซ้อน (Complex Sentence Patterns): เช่น ประโยคที่มีประธาน + กริยา + กรรม + วลีหรือประโยคย่อย

การทำความเข้าใจและฝึกฝนไวยากรณ์พื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เพื่อนเก่งภาษาอังกฤษขึ้นหลาย% อย่างแน่นอน

ภาษา-อังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ