เวลา สถานที่ จำนวนนับ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ เวลา สถานที่ จำนวนนับ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ออนไลน์กับชุดศัพท์ภาษาอังกฤษฟรี สำหรับเรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต The woman are working. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังทำงาน The girl is playing. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเล่น (1) _____________ = เด็กผู้ชายเหล่านั้นกำลังเล่น The man is working. = ผู้ชายคนนั้นกำลังทำงาน a school = โรงเรียน a restaurant = ร้านอาหาร a park = สวนสาธารณะ (2) _________ = โรงพยาบาล The man and the woman are eating outside. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังทานข้างนอก The […]

1 2